Investigation of the Effects of Age on Premature Ejaculation [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 82-85 | DOI: 10.5222/terh.2019.67944  

Investigation of the Effects of Age on Premature Ejaculation

Mehmet Zeynel Keskin
Tepecik Training and Research Hospital, Department of Urology, Izmir

INTRODUCTION: The problem that the aging man deals with is many. Is one of these problems premature ejaculation (PE)? Is PE more common in aging men? The aim of our study is to find the answer of this question.
METHODS: The records of the patients who applied to our hospital urology clinic were evaluated retrospectively. Premature ejaculation profile(PEP); composed of four questions and all questions are inversely proportional to the severity of PE, the first two questions were releated to the severity of the disease, the other two questions were the patient's dissatisfaction., intravaginal ejaculation latency time score(IELT) and age datas were obtained. The relationship between PEP and IELT datas with age were performed using bi-variate correlation analysis. A value of p<0.05 was considered significant.
RESULTS: Datas of 257 male patients were analysed.Min-max.(mean±std.sap.)values;for age were 22-55(36.9±8.7)years,for IELT;2-645(127.7±129.5)seconds. Correlation results of IELT,PEP1,PEP2,PEP3 and PEP4 scores with age(independent variable) are respectively; As the patient gets older, IELT score decreases but not statistically significant(CC: -0.283; p = 0.085),PEP1 score was decreased(CC: -0.336; p=0.008),PEP2 score was decreased(CC: -0.298; p=0.019),PEP3 score increased(CC: +0.279; p=0.028),PEP4 score was found to be increased statistically insignificantly(CC: +0.243;p=0.057). As a result, in older men, PE is more frequent and severe, but older patients feel less uncomfortable.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the literature, the sexual life of the aging man has always been of interest. The prolongation of the average life expectancy causes to an increase in the frequency of sexual complaints. While it is accepted that erection problems increase with age, there are available studies that PE is not affected by age. Contrary to the literature; in our study PE has increased as the person gets older. Our result about this subject which has no consensus in the literature shows that more patient numbered, prospective studies are needed.

Keywords: Age, Prwmature Ejaculation, Premature Ejaculation Profile, IELT


Yaşın Prematür Ejakülasyona Etkisinin İncelenmesi

Mehmet Zeynel Keskin
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Yaşlanan erkeğin uğraştığı problem çoktur. Acaba bu problemlerden bir tanesi de Prematür Ejakülasyon (PE) mudur? Yaşlanan erkekte PE daha sık mıdır? Bu sorunun cevabını bulmak çalışmamızın amacını oluşturmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastanemiz üroloji polikliniğine başvuran hastaların kayıtları retrospektif olarak incelendi. Toplam dört sorudan oluşan ve tüm soruları PE şiddeti ile ters orantılı olan, ilk iki sorusu hastalığın şiddeti,diğer iki sorusu ise hastanın duyduğu memnuniyetsizlikle ilgili olan prematür ejakülasyon profili (PEP), Vajina içi boşalma süresi (IELT) ve yaş bilgileri elde edildi. PEP ve IELT verilerinin yaş ile ilişkisi bi-variate korelasyon analizi ile yapıldı. p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.
BULGULAR: 257 erkek hastanın verileri incelendi. Min.-maks. (ort. ± std.sap.) değerleri; yaş için 22-55 (36.9 ± 8.7) yıl, IELTS için 2-645 (127.7 ± 129.5) saniye idi. Bağımsız değişken olan yaş parametresinin sırasıyla IELT, PEP1,PEP2,PEP3 ve PEP4 skorlarıyla korelasyon sonuçlarına bakıldığında; hasta yaşlandıkça, IELT skorunun istatistiksel anlamsız da olsa azaldığı (KK: -0.283;p=0.085), PEP1 skorunun azaldığı (KK: -0.336; p=0.008), PEP2 skorunun azaldığı (KK: -0.298;p=0.019), PEP3 skorunun arttığı (KK: +0.279;p=0.028), PEP4 skorunun istatistiksel anlamsız da olsa arttığı (KK: +0.243;p=0.057) saptandı. Sonuç olarak söyleyebiliriz ki yaşlanan erkekte PE daha sık ve şiddetli görülmektedir fakat yaşlı hastalar bu durumdan daha az rahatsızlık duymaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Literatüre bakıldığında yaşlanan erkeğin seksüel hayatı hep ilgi konusu olmuştur. Ortalama yaşam süresinin uzaması, seksüel şikayetlerin sıklığında artışa neden olmuştur. Ereksiyon problemlerinin yaşla arttığı kabul edilmiş bir durum iken, PE ise yaştan etkilenmediği yönünde çalışmalar mevcuttur. Çalışmamızda literatürün aksine PE yaşlandıkça artmaktadır. Literatürde kesin görüş birliği olmayan bu konuda ulaştığımız bu sonuç daha fazla hasta sayılı,prospektif çalışmaları ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Yaş, Prematür Ejakülasyon, Prematür Ejakülasyon Profili, IELT


Mehmet Zeynel Keskin. Investigation of the Effects of Age on Premature Ejaculation. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 82-85

Corresponding Author: Mehmet Zeynel Keskin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (14 accesses)
 (453 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale