The relation between Helicobacter pylori and symptomatic cholelithiasis [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 197-202 | DOI: 10.5222/terh.2018.68094  

The relation between Helicobacter pylori and symptomatic cholelithiasis

Özhan Çetindağ1, Bengi Balci1, İsmail Sert1, Sümeyye Ekmekçi2, Gülden Diniz2, Fuat İpekçi1
1Department of General Surgery, Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, TURKEY
2Department of Pathology, Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, TURKEY

INTRODUCTION: The presence of Helicobacter pylori (H. pylori) in biliary tract has recently been discovered. In this study, we aimed to demonstrate the relationship between H. pylori, gallbladder diseases and the upper gastrointestinal symptoms by investigating the presence of H. pylori in the mucosa of the gallbladder and stomach in patients operated for symptomatic cholelithiasis.

METHODS: 105 patients underwent cholecystectomy for symptomatic cholelithiasis and underwent upper gastrointestinal endoscopic procedure for dyspeptic symptoms were included to this study. Pathology specimens of the upper gastrointestinal endoscopic biopsy and cholecystectomy were evaluated for the presence of H.pylori using immunohistochemical staining methods with Toludine blue (T. blue) and Warthin starry (W. starry).

RESULTS: H. pylori was found to be positive in the gallbladder specimens of 28 patients (26.7%), and in the gastric mucosa of 37 (35.2%) patients. The relation between H. pylori positivity in the gastric mucosa and gallbladder specimens were investigated and found to be not related
(p>0.05, r=0.051). H. pylori was also found to be not associated with any specific gallbladder pathology.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Although the presence of H. pylori in gallbladder was revealed, we are in need of further studies to demonstrate the relation between H. pylori and the formation of gallbladder stones.

Keywords: Helicobacter pylori, gallbladder diseases, gastritis


Helicobacter pylori ve semptomatik kolelitiasis arasındaki ilişki

Özhan Çetindağ1, Bengi Balci1, İsmail Sert1, Sümeyye Ekmekçi2, Gülden Diniz2, Fuat İpekçi1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Helicobacter pylori'nin (H.pylori) safra yollarında varlığı henüz yeni saptanmıştır. Bu çalışmada, H. pylori ile safra kesesi hastalıkları ve üst gastrointestinal semptomlar arasındaki ilişkiyi, semptomatik kolelitiasis nedeniyle opere edilen hastaların safra kesesi ve mide mukozalarında H. pylori varlığını araştırarak ortaya koymayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Semptomatik kolelitiasis nedeniyle kolesistektomi uygulanan ve dispeptik semptomlar nedeniyle üst gastrointestinal endoskopik işlem yapılan 105 hasta çalışmaya dahil edildi. Üst gastrointestinal endoskopik biyopsi ve kolesistektomi patoloji spesimenleri H. pylori varlığı açısından Toludine blue (T. blue) ve Warthin starry (W. starry) ile immünohistikimyasal boyama yöntemleri kullanılarak araştırıldı.
BULGULAR: H. pylori 28 hastanın (%26,7) safra kesesi spesimenlerinde ve 37 hastanın (%35,2) mide mukozasında pozitif olarak bulunmuştur. Mide mukozası ve safra kesesi spesimenlerindeki H. pylori pozitifliği arasındaki ilişki araştırılmış ve ilişkili bulunmamıştır (p>0.05, r=0.051). H. pylori ayrıca hiçbir spesifik safra kesesi patolojisi ile de ilişkilendirilememiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Her ne kadar safra kesesinde H. pylori saptanmış olsa da, H. pylori ve safra kesesi taşları oluşumu arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Helicobacter pylori, safra kesesi hastalıkları, gastrit


Özhan Çetindağ, Bengi Balci, İsmail Sert, Sümeyye Ekmekçi, Gülden Diniz, Fuat İpekçi. The relation between Helicobacter pylori and symptomatic cholelithiasis. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 197-202

Corresponding Author: Bengi Balci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (18 accesses)
 (347 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale