The importance of extragenital endometriosis for surgeons [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 220-224 | DOI: 10.5222/terh.2018.68926  

The importance of extragenital endometriosis for surgeons

Hüseyin Esin1, Cem Karaali1, Can Arıcan1, Tayfun Kaya1, Mehmet Üstün1, Gülden Diniz2, Cengiz Aydın1, Mustafa Emiroğlu1
1Department Of General Surgery, University Of Health Sciences, Tepecik Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department Of Pathology, University Of Health Sciences, Tepecik Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: In this study, the characteristics of patients who were treated in our General Surgery Clinic with extragenital endometriosis are classified. The aim is to increase the awareness of clinicians to these rare situations.

METHODS: Patients who were operated in General Surgery Clinic between January 2010 and January 2017 were analysed in the study. The data files were examined retrospectively. Demographic data, anamnesis and physical examination findings, endometriosis localizations and numbers were recorded.

RESULTS: Sixteen patients who met the study criteria were included in the study. The mean age of the patients was 32.8 ± 6.9 (min-max: 21-44) and 14 (87.5%) patients were premenopausal while all cases had at least one or more cesarean sections applied. The most frequent symptom was palpable mass (n = 15) and the second most frequent was cyclic pain (n = 12). Extragenital endometriomas were located close to the cesarean section scar in 13 (81.25%) patients, umbilical in two patients, and inguinal in one patient. The mean diameter of the masses was 39.5 ± 18.1 mm (min-max: 10-75 mm). The mean follow-up period of the patients was 43 months (range: 18-79 months). During the follow-up period, recurrens were detected in one patient.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Extrapelvic endometrioma should be suspected in patients with gynecologic or obstetric surgery and mass in the abdominal wall in differential diagnosis regardless from the occurance of cyclic pain.

Keywords: Surgeon, extragenital endometriosis, cesarean section


Cerrahlar için ekstragenital endometriozisin önemi

Hüseyin Esin1, Cem Karaali1, Can Arıcan1, Tayfun Kaya1, Mehmet Üstün1, Gülden Diniz2, Cengiz Aydın1, Mustafa Emiroğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü, İzmir,Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada ekstragenital endometriozis nedeni ile Genel Cerrahi kliniğimizde opere edilmiş hastaların özellikleri tanımlanmaktadır. Ek olarak klinisyenlerin bu nadir durumlar karşısında farkındalığının artırılması amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2010 ile Ocak 2017 yılları arasında Genel Cerrahi kliniğinde opere edilmiş hastalar çalışmaya alınmıştır. Hastaların verileri dosyalarından geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastaların demografik verileri, öykü ve fizik bakı bulguları, endometriozis yerleşimleri ve sayıları kayıt edilmiştir.
BULGULAR: Çalışma kriterlerine uygun olan 16 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortalama yaşı 32.8±6.9 (21-44) idi. 14 (87.5%) hastanın premenopozal dönemde olduğu, tüm olgulara en az bir ya da daha fazla sezaryen uygulandığı saptanmıştır. En sık saptanan semptom ele gelen kitle (n=15) iken ikinci sıklıkla siklik ağrı (n=12) olduğu bulundu. Ekstragenital endometrioma 13 (81.25%) hastada sezaryen skarına yakın yerleşimli iken iki hastada umblikal, bir hastada ise inguinal bölge yerleşimli idi. Kitlelerin ortalama çapı 39,5±18,1 mm (10-75 mm) idi. Ortalama izlem süresi 43 ay (18-79 ay) idi. İzlem süresince bir hastada rekürrens saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Jinekolojik veya obstetrik bir ameliyat geçirmiş bir hastada karın duvarında gelişen kitlelerde siklik ağrı olsun ya da olmasın ayırıcı tanıda ekstragenital endometriomadan şüphelenilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Cerrah, ekstragenital endometriozis, sezaryen


Hüseyin Esin, Cem Karaali, Can Arıcan, Tayfun Kaya, Mehmet Üstün, Gülden Diniz, Cengiz Aydın, Mustafa Emiroğlu. The importance of extragenital endometriosis for surgeons. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 220-224

Corresponding Author: Hüseyin Esin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (69 accesses)
 (439 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale