Working in A Public Hospital Nurses' Health Through Healthy Lifestyle Behaviors Relationship Between Locus of Control [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 119-125 | DOI: 10.5222/terh.2014.69077  

Working in A Public Hospital Nurses' Health Through Healthy Lifestyle Behaviors Relationship Between Locus of Control

Bilgen Ulamış1, Dilek Özmen2
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji. Postoperatif Yoğun Bakım Birimi Hemşiresi, İzmir
2Celal Bayar Üniversitesi Saglik Yüksekokulu Hemsirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa

INTRODUCTION: This study aimed at determining the relationship between the health locus of control and healthy lifestyle behaviors of nurses working at intensive care clinics as well as surgery.
METHODS: The sample of descriptive research was the nurses working at surgery and intensive care units of Izmir Tepecik Training and Research Hospital (n: 223). In this study, the sampling was not specialized as all voluntary nurses present were incorporated into the research other than those who were absent as well as on leave for health consideration within the dates of data collection. The data were collected between May 2 and May 30, 2014 by means of using Personal Information Form, Healthy Lifestyle Behaviors Scale (HLBS) and Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLCS). Assessment of data was performed using SPSS 15,0 (Statistical Programme for Social Sciences) package software.
RESULTS: In this study, the total mean of HLBS score was 114,21±17,41 while the other means of sub-dimensional scores were 33,87+5,65 in self-realization, 21,37±4,55 in health responsibility, 9,49±3,08 in exercise, 15,51±3,27 in nutrition, 18,37±3,71 in interpersonal support, and 15,57±3,19 in stress management. Regarding to the means sub-dimensional scores of MHLCS, the means scores belonging to the strongest sub-dimension, the inner sub-dimension and the chance subdimension were found to be 10,44±11,00, 13,76±14,10, and 9,54±9,00, respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In present study, the healthy lifestyle behaviors of the nurses were moderate, while the mean scores of MHLCS were found to be low. In addition, a poor significance level of correlation between HLBS and MHLCS was found.

Keywords: Healthy Lifestyle Behaviors, Multidimensional Health Locus of Control, Nurses


Bir Kamu Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları İle Sağlık Kontrol Odağı Arasındaki İlişki

Bilgen Ulamış1, Dilek Özmen2
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji. Postoperatif Yoğun Bakım Birimi Hemşiresi, İzmir
2Celal Bayar Üniversitesi Saglik Yüksekokulu Hemsirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Manisa

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, ameliyathane ve yoğun bakım kliniklerinde çalışan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve sağlık kontrol odağı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan araştırma, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan 223 hemşire oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplandığı tarihlerde izinli ya da raporlu olmayan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan tüm hemşireler araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler 2-30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kişisel Bilgi Formu, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBDÖ) ve Çok Boyutlu Sağlık Kontrol Odağı Ölçeği ile (ÇBSKOÖ) toplanmıştır. Verilerin değerlendirmesi SPSS 15.0 programında yapılmıştır.
BULGULAR: Araştırmada hemşirelerin SYBDÖ toplam puanı ortalaması (114,21±17,41) saptanırken diğer alt boyut puan ortalamaları ise kendini gerçekleştirme (33,87±5,65), sağlık sorumluluğu (21,37±4,55), egzersiz (9,49±3,08), beslenme (15,51±3,27), kişiler arası destek (18,37±3,71), stres yönetimi (15,57±3,19) olarak saptanmıştır. ÇBSKOÖ alt boyut puan ortalamalarında ise güçlü alt boyut puan ortalaması (10,44±11,00), iç alt boyut puan ortalaması (13,76±14,10), şans alt boyut puan ortalaması (9,54±9,00) olarak saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırmada hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları orta düzeyde bulunurken, ÇBSKOÖ puan ortalamaları ise düşük düzeyde saptanmıştır. SYBDÖ ve ÇBSKOÖ boyutları arasında ise zayıf ya da çok zayıf düzeyde anlamlı ilişki saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Boyutlu Sağlık Kontrol Odağı, Hemşireler, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları


Bilgen Ulamış, Dilek Özmen. Working in A Public Hospital Nurses' Health Through Healthy Lifestyle Behaviors Relationship Between Locus of Control. Tepecik Eğit Hast Derg. 2014; 24(2): 119-125

Corresponding Author: Bilgen Ulamış, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (963 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale