E- ISSN: 2822-4051
Ambulatory Surgery in Children: A Report Of 1265 Cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 23-26 | DOI: 10.5222/terh.2002.69741

Ambulatory Surgery in Children: A Report Of 1265 Cases

Volkan Erikçi1, Hasan Deliağa1, Ahmet Arıkan1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AIM: To assess the advantages and limitations of day stay surgery, a retrospective study was undertaken in patients who underwent ambulatory surgery (AS) in our department. MATERIAL and METHODS: Records of patients who underwent AS between April2000 and May 2001, inclusive, were reviewed retrospectively. RESULTS: Children with uncontrolled systemic illnesses and life threatening anomalies were excluded from the study and 1265 children consisting of 1024 boys and 241 girls were found. The mean age of the patients at presentation was 4.7±years (range, 15 days to 14 years) with a male to female ratio of 4.2/1. Overall complication rate is 3.6%. No mortality related to surgery was observed. CONCLUSION: With proper patient selection, pediatric AS is safe and costeffective program that benefits the child, the family and the pediatric surgical practice.

Keywords: Day stay surgery, outpatient pediatric surgery

Çocuklarda Günübirlik Cerrahi: 1265 Olgunun İncelenmesi

Volkan Erikçi1, Hasan Deliağa1, Ahmet Arıkan1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada günübirlik cerrahi (ayaktan cerrahi) girişim uygulanan hastalar, işleme ait avantaj ve dezavantajların belirlenmesi amacıyla geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. GEREÇ YÖNTEM: Kliniğimizde Nisan 2000- Mayıs 2001 tarihleri arasında günübirlik cerrahi girişim uygulanan 1265 olgu demografik özellikleri, ameliyat sonrası koroplikasyon olup olmaması, yatması gerekli olan hastaların yatış nedenleri açısından geriye dönük olarak değerlendirilmiştir. BULGULAR: Kontrol edilemeyen sistemik hastalığı olan ve yaşamı tehdit edici ek anomaliler sergileyen olguların dışlandığı çalışmamızda, opere edilen 1265 hastanın 1024'ü erkek, 241'i kızdır. Tanı anındaki ortalama yaş 4,7±3,5 yıldır (15 gün-14 yıl). Erkek kız oranı 4,2/1'dir. Olgularırnızdaki kamplikasyon oranı %3,6 olup cerrahi işlemle ilişkili olarak kaybedilen olgu yoktur. SONUÇ: Uygun hasta seçimi ile çocuk cerrahisinde günübirlik cerrahi uygulamalar emniyetlidir. Bu şekilde kaynakların en ekonomik olarak kullanıldığı yaklaşımda çocuk ve ailenin yanında çocuk cerrahisi programının da yararı söz konusudur.

Anahtar Kelimeler: Ayaktan cerrahi, Çocuk cerrahisi

Volkan Erikçi, Hasan Deliağa, Ahmet Arıkan. Ambulatory Surgery in Children: A Report Of 1265 Cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 23-26
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale