Effects of Hormone Replacement Therapy on Insulin Resistance, Waist-to-Hip Ratio and Lipid Profiles in Postmenopausal Women [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 140-147 | DOI: 10.5222/terh.2020.69937  

Effects of Hormone Replacement Therapy on Insulin Resistance, Waist-to-Hip Ratio and Lipid Profiles in Postmenopausal Women

Seçil Karaca Kurtulmuş1, Ebru Şahin Güleç1, Esra Bahar Gür2, Cüneyt Eftal Taner2, Yusuf Kurtulmus3
1Depertment of Gynegology, Faculty of Medicine,Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey.
2Depertment of Gynegology, Tepecik Educational and Research Hospital, Izmir, Turkey.
3Substance Abuse, Toxicology and Pharmaceutical Sciences Institute, Eagen University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: In our study, we aimed to investigate the effect of hormone replacement therapy (HRT) on metabolic syndrome in postmenopausal women.
METHODS: This study included 91 patients who applied to SSK İzmir Ege Maternity and Gynecology Training and Research Hospital Menopause Outpatient Clinic between 01.10.2004 and 31.03.2005 and who don’t have a history of metabolic disease (diabetes mellitus, cardiovascular disease and dyslipidemia). Fasting blood glucose, fasting insulin, serum lipid profile and blood pressure levels were compared in 55 patients who never used HRT and 36 cases in whom HRT was started after the diagnosis of menopause and was still in use. In each case, the insulin resistance (IR) was calculated with the formula of Homa Insulin Resistance (HOMA-IR). The body mass index (BMI) and waist-hip ratios (WHR) were measured to evaluate the presence of obesity and central obesity. These data were compared between the two groups.
RESULTS: When the two groups were compared, the number of patients who are positive for IR was significantly higher in the group who don’t receive HRT, than the group who receive HRT (P=0.006). There was no statistically significant difference between the two groups in terms of number of cases with obesity and central obesity, serum biochemistry parameters, and blood pressure values.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The effect of HRT used in postmenopausal period on glucose metabolism has not been clearly demonstrated. According to the results of our study, HRT appears to decrease insulin resistance in postmenopausal women. More detailed studies should be conducted on this subject.

Keywords: Menopause, metabolic syndrome, hormone replacement therapy


Postmenopozal Dönemde Hormon Replasman Tedavisinin İnsulin Rezistansı, Bel/Kalça Çevresi Oranları ve Lipid Profili Üzerine Etkileri

Seçil Karaca Kurtulmuş1, Ebru Şahin Güleç1, Esra Bahar Gür2, Cüneyt Eftal Taner2, Yusuf Kurtulmus3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
3Madde Bağımlılığı,Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda, postmenopozal kadınlarda hormon replasman tedavisinin (HRT) metabolik sendromüzerine olan etkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya SSK İzmir Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Menopoz Polikliniğine 01.10.2004 ve 31.03.2005 tarihleri arasında başvuran ve menopoz tanısı sırasında bilinen metabolik hastalık (diyabetes mellitus, kardiyovaskuler hastalık ve dislipidemi) öyküsü olmayan 91 olgu dahil edildi. Menopoz tanısı sonrası HRT başlanmış ve halen kullanmakta olan 36 olgu ile hiç HRT kullanmamış 55 olgunun açlık kan şekeri, açlık insülini, serum lipid profili ve kan basıncı düzeyleri karşılaştırıldı. Her bir olguda, Homa İnsülin Rezistansı (HOMA-IR) formülü ile insülin rezistansı (İR) hesaplandı, obezite ve santral obezite varlığını değerlendirmek için sırası ile vücut kitle indeksi (VKİ) ve bel-kalça oranları ölçüldü. Her iki grup arasında bu veriler karşılaştırıldı.
BULGULAR: İki grup karşılaştırıldığında, HRT almayan grupta İR pozitif olan olgu sayısı HRT alan gruba göre istatiksel olarak anlamlı derecede fazla bulundu (P=0,006). İki grup arasında obezitesi ve santral obezitesi olan olgu sayısı, serum biyokimyası parametreleri, kan basıncı değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Postmenopozal dönemde kullanılan HRT’nin glukoz metabolizması üzerine etkisi net olarak ortaya konmamıştır. Çalışmamızın sonucuna göre, postmenopozal kadınlarda HRT, insülin rezistansını azaltıyor gibi görünmektedir. Bu konuda yapılacak daha detaylı çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: menopoz, metabolik sendrom, hormon replasman tedavisi


Seçil Karaca Kurtulmuş, Ebru Şahin Güleç, Esra Bahar Gür, Cüneyt Eftal Taner, Yusuf Kurtulmus. Effects of Hormone Replacement Therapy on Insulin Resistance, Waist-to-Hip Ratio and Lipid Profiles in Postmenopausal Women. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 140-147

Corresponding Author: Seçil Karaca Kurtulmuş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (11 accesses)
 (251 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale