How Does Waiting Time Affect Anxiety and Pain in Adult Individuals Undergoing Venous Blood Drawing? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 148-155 | DOI: 10.5222/terh.2020.71676  

How Does Waiting Time Affect Anxiety and Pain in Adult Individuals Undergoing Venous Blood Drawing?

Bilgen Ulamış1, Sevgi Vermişli Peker1, Dilek Orbatu2, Nisel Yılmaz Özkalay3, Demet Alaygut2
1Tepecik Training and Research Hospital Blood Sample Collection Unit
2Tepecik Training and Research Hospital Department of Pediatrics
3Tepecik Training and Research Hospital Clinic Microbiology

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the correlation between the waiting time and anxiety levels of the individuals in adult blood collection unit and the pain they felt during the procedure.
METHODS: This cross-sectional and descriptive study was conducted in Adult Blood Collection unit of a training, and research hospital between September and October 2018. The Case Report Form, Spielberg State-Trait Anxiety Inventory (STAI), and Visual Analog Scale (VAS) were used to collect the data. Descriptive statistics, Mann-Whitney U Test, Kruskal-Wallis Test, Post Hoc Dunn test with Bonferroni Correction, and Spearman Correlation Coefficient were used to assess the data.
RESULTS: In this study including a total of 351 blood donors, the median age of the individuals was 43 (17-91)/years, 61% were female, and 63.8% had primary school and lower educational level. The median waiting time during the procedure was 6.0 (0.0-62.0)/min. It was determined that 95.4% of the individuals had given blood before, 13.7% had hematoma on the venipuncture site, and 13.4% had needle phobia. The median VAS score of the individuals was 2.0 and 51.9% had mild pain. The median STAI score of the individuals was 59.0 (25.0-80.0). While a positive significant correlation was determined between the waiting time for giving blood and VAS score (r=0.256, p<0.001), there was no significant correlation between the waiting time and STAI score (p>0.05). A negative significant correlation was determined between VAS and STAI scores (r=-0.417, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Individuals feel mild pain and moderate anxiety during blood drawal. It was observed that as the waiting time of the individuals for giving blood increased, the pain they felt during the venipuncture increased but their anxiety levels were not affected.

Keywords: Blood sample, blood donor, waiting time, pain, anxiety


Venöz Kan Alma Uygulanan Yetişkin Bireylerde Bekleme Süresi Kaygı ve Ağrıyı Nasıl Etkiler?

Bilgen Ulamış1, Sevgi Vermişli Peker1, Dilek Orbatu2, Nisel Yılmaz Özkalay3, Demet Alaygut2
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kan Alma Ünitesi
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, erişkin kan alma biriminde kan veren bireylerin bekleme süresi ile kaygı düzeyleri ve işlem sırasında hissedilen ağrı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel ve tanımlayıcı tipteki araştırma, Eylül-Ekim 2018 tarihleri arasında bir eğitim araştırma hastanesinin Erişkin Kan Alma Biriminde yürütüldü. Verilerin toplanmasında olgu rapor formu, Spielberg Durumluluk Kaygı Ölçeği (DKÖ) ve Vizüel Anolog Skala (VAS) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Mann-Whitney U Test, Kruskal- Wallis Test, Games-Howel Post Hoc Test ve Spearman Korelasyon katsayısı kullanıldı.
BULGULAR: Toplam 351 kan veren bireyin katıldığı araştırmada, bireylerin yaş ortalaması 44,2±16,4/yıl, %61’i kadın, %63,8’i ilköğretim ve altı eğitim düzeyinde bulundu. Kan verme sırasında bekleme süresi ortalaması 11,7±13,6/dk. idi. Bireylerin %95,4’ünün daha önce kan verdiği, %13,7’sinin kan verdiği bölgede hematom oluştuğu, %13,4’ünün iğne korkusu olduğu belirlendi. Bireylerin VAS puanı ortalaması 3,3±2,7 olup %51,9’unun hafif ağrısı olduğu belirlendi. Bireylerin DKÖ puan ortalaması 58,5±12,2 idi. Kan vermek için beklenen süre ile VAS puanı arasında pozitif yönde anlamlı ilişki (r=0,256, p=0,000) saptanırken beklenen süre ile DKÖ puanı arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0,05). VAS puanı ile DKÖ puanı arasında ise negatif yönde anlamlı ilişki saptandı (r=-0,417, p=0,000).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bireyler, kan verme sırasında hafif düzeyde ağrı ve orta düzeyde kaygı hissetmektedir. Bireylerin kan vermek için bekleme süresi arttıkça kan alma sırasında hissedilen ağrının da arttığı ancak kaygı düzeylerinin etkilenmediği görüldü.

Anahtar Kelimeler: kan örneği, kan veren birey, bekleme süresi, ağrı, anksiyete


Bilgen Ulamış, Sevgi Vermişli Peker, Dilek Orbatu, Nisel Yılmaz Özkalay, Demet Alaygut. How Does Waiting Time Affect Anxiety and Pain in Adult Individuals Undergoing Venous Blood Drawing?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 148-155

Corresponding Author: Dilek Orbatu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (13 accesses)
 (315 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale