E- ISSN: 2822-4051
A Tertiary Cardiology Unit Perspective for Carotid Lesions: Which Lesion and When Intervention [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 252-257 | DOI: 10.5222/terh.2020.71677

A Tertiary Cardiology Unit Perspective for Carotid Lesions: Which Lesion and When Intervention

Emre Özdemir, Muhammed Mücahit Tiryaki, Nihan Kahya Eren, Cem Nazlı, Mehmet Tokaç
Izmir Katip Clebi University, Ataturk Ecucation and Research Hospital, Cardiology Clinic

INTRODUCTION: Stroke is one of the most common cause of mortality and morbidity all over the world, while atherosclerosis is the most common cause of its etiology. For this patients carotid endarterectomy (CEA) and carotid stenting (CAS) are two treatment modalities. In our study, carotid angiography in a tertiary center screened and treatment experiences, methods will present.
METHODS: Carotid angiography performed in our hospital between June 2006 and 2018 in a single tertiary cardiology clinic was retrospectively screened and patients were included in the study including CAS, CAE and medical follow-up. The patient's clinical features and procedure-related data were obtained by scanning the patient files.
RESULTS: A total of 905 carotid angiography were screened. Critical carotid artery lesions were detected in 476 patients. 49 patients were classified as CAS, 192 patients as CEA, and 235 as medical group. The mean age of the included patients was 66.08±10.53 and the patient population was 74.2% male. The most common comorbidity was coronary artery disease (81.6%) and arterial hypertension (63.3%). The most common symptom was stroke (73.3%). In the CAS group, the rate of stroke was 6.1% in the follow-up period, the rate of stroke in the medical follow-up group was 5.5%, and in the CEA group, the stroke rate was 3.6%. There was a 3.1% mortality in the CEA group. The procedure was completed without any complication in all CAS patients. The mean follow-up period was 1034 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although CEA is still a class 1 indication despite the improvements in stent and protection devices, CAS can successfully perform in our center as well as in experienced centers.

Keywords: Cerebrovascular event, carotid artery stenosis, carotid artery stenting, carotid endarterectomy, stroke

Karotis Lezyonları için Üçüncü Basamak Bir Kardiyoloji Ünitesi Bakışı: Hangi Lezyon ve Ne Zaman Müdahale

Emre Özdemir, Muhammed Mücahit Tiryaki, Nihan Kahya Eren, Cem Nazlı, Mehmet Tokaç
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: İnme tüm dünyada önde gelen mortalite ve morbidite nedeni olarak yer alırken, etiyolojisi içinde ateroskleroz en sık nedendir. Karotis endarterektomi (KEA) ve karotis stentleme (KAS) bu hasta popülasyonunda iki tedavi yöntemidir. Çalışmamızda, üçüncü basamak bir merkezdeki karotis anjiyografileri taranarak, tedavi yöntemleri olarak deneyimi sunulacaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak, üçüncü basamak tek bir kardiyoloji kliniğinde haziran 2006-2018 tarihleri arasında, hastanemizde, yapılan karotis anjiyografileri taranarak, hastalar KAS, KAE ve medikal izleme dâhil olanlar şeklinde toplandı. Kardiyoloji kliniği tarafından KAS yapılan hastaların klinik özellikleri ve işlem ile ilgili verileri hasta dosyaları taranarak elde edildi. Daha sonra, taburculuk sonrası hastanın yaşayıp yaşamadığı ve işlem sonrası yeni inme geçirip geçirmediği hastane kayıtlarından toplandı.
BULGULAR: Toplamda 905 karotis anjiyografi tarandı. Dört yüz yetmiş altı hastada kritik karotis arter lezyonu saptandı. Çalışma populasyonundaki 49 hasta KAS, 192 hasta KEA ve 235 hastamedikal grubu olarak izlendi. Çalışmaya dâhil edilen hastaların yaş ortalaması 66,08±10,53 idi ve hastalar %74,2 oran ile erkek cinsiyet ağırlıklıydı. En sık komorbite %81,6 ile koroner arter hastalığı ve %63,3 ile arteriyel hipertansiyon idi. En sık semptom %73,3 ile stroke idi. KAS grubunda takip süresinde inme oranı %6,1, medikal izlem grubunda takip süresinde inme oranı %5,5 iken KEA grubunda ise inme oranı takip süresinde %3,6 olarak izlendi. KEA grubunda %3,1 mortalite izlendi, KAS grubunda mortalite kaydedilmedi. Tüm KAS hastalarının işlemi komplikasyonsuz olarak sonlandı. Hastaların ortlama takip süresi 1,034 gün olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KEA, günümüzde stent ve emboli koruma cihazlarındaki gelişmelere rağmen, hâlen sınıf 1 endikasyon olarak yer alsa da, daha az invaziv bir yöntem olarak hastanın işlem sonrası günlük yaşantısına dönmesinde daha etkili olan KAS, deneyimli merkezlerde olduğu gibi bizim merkezimizde de başarılı olarak uygulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İnme, karotis arter darlığı, karotis arter stentleme, karotis endarterektomi, stroke

Emre Özdemir, Muhammed Mücahit Tiryaki, Nihan Kahya Eren, Cem Nazlı, Mehmet Tokaç. A Tertiary Cardiology Unit Perspective for Carotid Lesions: Which Lesion and When Intervention. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(3): 252-257

Corresponding Author: Emre Özdemir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale