Hypercoagulability in Children With Nephrotic Syndrome [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 64-71 | DOI: 10.5222/terh.1996.72437  

Hypercoagulability in Children With Nephrotic Syndrome

Nejat Aksu1, Adnan Ünver1, Işın Yaprak1, Sema Özinel2, Coşkun Dorak1, Hakan Erdoğan1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Klinikleri, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

It has been suggested that the thromboembolic tendency of nephrotic patients is related to changes of levels of coagulation factors, protein C, protein S, antithrombin III, platelet count and functions. The aim of this study was to evaluate the factors contributing to hypercoagulability state and the effect of treatment in nephrotic children. This study comprises a total of 24 patients with nephrotic syndrome, aged 2-13 years (mean age 8.37 3.62 years) of whom 4 is female and 20 is male. Twenty healthy children matched for age and sex with patients were selected as control group. The study population was evaluated for physical examination, sedimentation rate, proteinuria, serum albumin, cholesterol, triglycerid,LDL, HDL, antithrombin III, protein C, protein S, fibrinogen and coagulation factors including factors V, VIII and X. The patients were initially studied during acute phase of their disease and after 8-10 weeks of steroid treatment. Renal biopsy was performed in sixteen patients. Statistical evaluation was made by X2, t tests and correlation analysis. Antithrombin III (60.2±25.3%) and factor X (89.4±21.4%) levels were significantly low in nephrotic patients (P<0.001, P<0.001). Protein C (122.8±26.0%), fibrinogen (589.1±188.4mg/dl), factor VIII (119.7+28.5%) levels and platelet count (430.8±110.4/mm3) were higher than control group (p<0.01). Protein S, factor V, prothrombin time and activated partial thromboplastin levels were not significantly different from normal values (p>0.05). In conclusion, low antithrombin III and high fibrinogen levels are responsible for thromboembolic events in children with nephrotic syndrome. Increased levels of protein C may play some role in the prevention of these complications.

Keywords: Antithrombin III-protein C-protein S-thrombosis-complication-hemostasis.


Nefrotik Sendromlu Çoçuklarda Hiperkoagülabilite

Nejat Aksu1, Adnan Ünver1, Işın Yaprak1, Sema Özinel2, Coşkun Dorak1, Hakan Erdoğan1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Klinikleri, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

Nefrotik sendromlu hastalarda görülebilen tromboembolik olaylardan koagülasyon faktörleri, protein C, protein S, antitrombin III düzeyleri ile trombosit sayısı ve trombosit fonksiyonlarındaki değişikliklerin sorumlu olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmada nefrotik sendromlu çocuklarda hiperkoagülabiliteden sorumlu faktörleri araştırarak tedavi ile meydana gelen değişiklikleri incelemeyi amaçladık. Çalışma 4'ü kız 20'si erkek toplam 24 hasta üzerinde yapılmıştır. Olgularm yaş dağılımı 2-13 yaş arasmda olup, yaş ortalaması 8.37±3.62 yıldır. Olgular yeni tanı almış veya son 6 aydır ilaç kullanılmamış olup atak ile gelen hastalardan seçilmiştir. Aynı yaş ve cinsiyet dağılımında 20 sağlıklı çocuk kontrol grubunu oluşturmuştur. Tüm hastalar tedavi öncesi ve tedavinin 8-lO.haftasmda hemogram, sedimantasyon, 24 saatlik idrarda protein, serumda total protein, albumin, total kolesterol, trigliserid, LDL, HDL, antitrombin III, protein C, protein S,fibrinojen, Faktör V, VIII, X parametreleri ile değerlendirilmiştir. 16 olguya böbrek biyopsisi yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirme x2,t testleri ve korelasyon analizi ile yapılmıştır. Nefrotik sendromlu olgularda antitrombin III (%60.2±25.3) ve Faktör X (%89.4±21.4) düzeylerinde kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir düşüklük saptanmıştır (p<0.001, P<0.01). Protein C (%122.8±26.0), fibrinojen (589.1±188.4mg/dl) ve Faktör VIII (%119.7 28.5), düzeyleri ile trombosit sayısı (430.8±110.4/mm3) ise kontrol grubuna göre belirgin olarak yüksek bulunmuştur (p<0.01). Protein S, Faktör V düzeyleri ile PZ ve APTZ değerlerinde iki grup arasmda istatistiksel bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Hastalık sırasmda düzeylerinde değişiklik saptanan parametreler, tedavi sonrası normal değerlerde saptanmıştır. Sonuç olarak, nefrotik sendromlu olgularda görülebilen tromboembolik komplikasyonlardan antitrombin III değerlerinin azalması ve fibrinojen düzeylerinin artması sorumludur. Bu komplikasyonların önlenmesinde protein C düzeyi artışının da rolü olabilir.

Anahtar Kelimeler: Antitrombin III-Protein C- Protein S- Tromboz- Komplikasyon-Hemostaz


Nejat Aksu, Adnan Ünver, Işın Yaprak, Sema Özinel, Coşkun Dorak, Hakan Erdoğan. Hypercoagulability in Children With Nephrotic Syndrome. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 64-71


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (1061 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale