E- ISSN: 2822-4051
Superoxide Dismutase and Catalase Levels in Acute and Remission Period in Rheumatic Fever [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2003; 13(2): 81-85 | DOI: 10.5222/terh.2003.74590

Superoxide Dismutase and Catalase Levels in Acute and Remission Period in Rheumatic Fever

A. Ruhi Özyürek1, Ertürk Levent1, Hasan Güven2, Yasemin Delen3, Zülal Ülger1, Taner Onat3, Aytül Parlar1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biokimya Anabilim Dalı, İzmir
3SSK Tepecik Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, İzmir

Aim: To evaluate antioxidant status before and after anti-inflammatory treatment in children with rheumatic fever (RF) and to find out the relation between superoxide disrnutase (SOD) and catalase (CAT) activities and acute phase reactant /eve/s. Method: We studied SOD, CAT activities and acute phase reactant levels from 20 patients with RF in acute and remission period anda control group in the same ages. 20 patients with RF in acute Results: Study group consists of 20 patients with RF (12 male, 8 female) with average age of 10±4.2 anda control group 20 healty subjects (12 ma/e, 8 female) with average age of 9.8±2.1. The activation and remission values of RF patients and control group values were ESR {mm/h){82±27,10±3,12±3), CRP {mg/d/) (7.8±4. 7, 0.23±0.17, 0.17±0.16), SOD (Ug!Hb) (4631±685, 1388±240, 1329±194), CAT (Ug!Hb) (6938±1070, 3655±723, 3601±551) consequent/y. No significant difference was determined in SOD and CAT activities in control group and the remission period of study group. However SOD and CAT activities were significant/y higher in acute period of RF patients. Conclusion: Oxyradical injury and antioxidant enzyme systems play an important role in patients with rheumatic fever.

Keywords: rheumatic fever, superoxide dismutase, catalase

Akut Romatizmal Ateş'in Akut ve Remisyon Dönemlerirıde Süperoksit Dismutaz ve Katalaz Düzeyleri

A. Ruhi Özyürek1, Ertürk Levent1, Hasan Güven2, Yasemin Delen3, Zülal Ülger1, Taner Onat3, Aytül Parlar1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biokimya Anabilim Dalı, İzmir
3SSK Tepecik Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, İzmir

Amaç: Bu çalışmada Akut Romatizmal Ateş (ARA) tanısı alan hastalarda, antiinflamatuar tedavi öncesi ve sonrası, antioksidan enzimlerden süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (KAT) aktiviteleri değerlendirilerek, antioksidan dengenin saptanması ve bu değerlerin diğer akut faz reaktantlan ile olan ilgisinin araştırılması amaçlandı. Yöntem: Bu amaçla ARA'lı 20 hastadan akut ve remisyon döneminde, aynı yaş grubundaki kontrollerden SOD ve KAT aktiviteleri ile akut faz reaktan/arı çalışıldı. Bulgular: Hasta grubunun 12'si erkek 8'i kızdı ve yaş ortalaması 10±4.2 yıl iken, kontrol grubu 12 erkek ve 8 kızdan oluşuyordu, yaş ortalamaları 9.8±2.1 idi. ARA'lı grupta aktivasyon ve remisyon değerleri ile kontrol grubu değerleri sırasıyla; eritrosit sedimentasyon hızı (mm/saat) (82±27,10±3,12±3), C reaktif protein (mgl/dl) (7.8±4. 7, 0.23±0.17, 0.17±0.16), SOD (Ug/Hb) (4631±685, 1388±240, 1329±1 (Ug/Hb) (6938±1070, 3655±723, 3601 ±551) olarak saptandı. Kontrol grubu SOD ile KAT seviyeleri ile hasta grubunun remisyon dönemi seviyeleri arasında anlamlı fark yokken, hasta grubunda akut fazda SOD ve KAT aktivitelerinin belirgin yüksek olduğu görüldü. Sonuç: ARA etiyopatogenezinde, bir çok önemli hastalıkta oldıığu gibi oksidoradikal hasar ve antioksidan enzim sistemi önemli bir rol oynamaktadır.

Anahtar Kelimeler: akut eklem romatizması, süperoksit dismutaz, katalaz

A. Ruhi Özyürek, Ertürk Levent, Hasan Güven, Yasemin Delen, Zülal Ülger, Taner Onat, Aytül Parlar. Superoxide Dismutase and Catalase Levels in Acute and Remission Period in Rheumatic Fever. Tepecik Eğit Hast Derg. 2003; 13(2): 81-85
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale