E- ISSN: 2822-4051
The Effect of Hormone Replacement Therapy With Low Dose Folic Acid on Blood Homocysteine Levels in Postmenopausal Women [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 229-234 | DOI: 10.5222/terh.2019.75047

The Effect of Hormone Replacement Therapy With Low Dose Folic Acid on Blood Homocysteine Levels in Postmenopausal Women

Ebru Şahin Güleç1, Muzaffer Sancı1, Esra Bahar Gür2, Seçil Kurtulmuş2
1Department of Obstetrics and Gynecology, Healty Sciences University,Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey.
2Department of Obstetrics and Gynecology, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The risk of cardiovascular disease significantly increases in women during postmenopausal period, and high blood homocysteine levels have been associated with increased cardiovascular risk. The aim of this study was to investigate the effect of folic acid supplementation on blood homocysteine levels and lipid profile in postmenopausal women under hormone replacement therapy.
METHODS: Forty postmenopausal women who were admitted to SSK Ege Maternity and Gynecology Training Hospital Menopause Outpatient Clinic between 01.09.2002-01.06.2003 were included in this study. 800 micrograms of folic acid and estradiol hemihydrate (2 mg / day) / norethisterone acetate (1 mg / day) were given for 12 weeks. Before and 12 weeks after treatment, serum homocysteine levels, triglyceride, total cholesterol, high-density lipoprotein (HDL), low-density lipoprotein (LDL), serum glutamic oxaloacetic transaminase (SGOT), serum glutamic pyruvic transaminase (SGPT), urea, creatinine and fasting blood glucose levels were measured. Results were compared with student-t test.
RESULTS: When lipid profiles were compared before and 12 weeks after HRT and folic acid administration, HDL cholesterol levels significantly increased (48.85 ± 7.51 vs. 56.97 ± 7.59; p <0.01), but other parameters did not change. Initially, 25% of the participants (n = 8) had blood homocysteine levels above 15 micromol/liter. After folic acid replacement, homocysteine levels decreased in 31 (77.5%) of the participants and the mean decrease in homocysteine levels was 21.19% (13.92 ± 3.69 vs. 10.97 ± 2.71, p <0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In postmenopausal women, folic acid appears to be an effective, non-side-effect and inexpensive treatment that may lower the level of blood homocysteine.

Keywords: menopause, homocysteine, folic acid

Postmenopozal Kadınlarda Hormon Replasman Terapisi ile Birlikte Verilen Düşük Doz Folik Asidin Kan Homosistein Düzeylerine Etkisi

Ebru Şahin Güleç1, Muzaffer Sancı1, Esra Bahar Gür2, Seçil Kurtulmuş2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye.
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Postmenopozal dönem, kadınlarda kardiovasküler hastalık riskinin arttığı bir dönemdir ve yüksek kan homosistein düzeyleri, artmış kardiyovasküler risk ile ilişkili bulunmuştur. Çalışmanın amacı, postmenopozal kadınlarda, hormon replasman tedavisine eklenen folik asidin kan homosistein düzeyleri ve metabolik parametrelere etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırmaya SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Menopoz Polikliniğine 01.09.2002-01.06.2003 tarihleri arasında başvuran ve daha önce hormon replasman tedavisi (HRT) almamış 40 postmenopozal kadın dahil edildi. Çalışmaya uygun bulunan bireylere, 12 hafta süre ile oral yolla 800 mikrogram folik asit ve östradiol hemihidrat (2 mg/gün) / noretisteron asetat (1mg/gün) verildi. Tedaviye başlamadan önce ve tedaviden 12 hafta sonra serum homosistein, trigliserit, total kolesterol, yüksek dansiteli lipoprotein (HDL), düşük dansiteli lipoprotein (LDL), serum glutamik oksaloasetik transaminaz (SGOT), serum glutamik pirüvik transaminaz (SGPT), üre, kreatinin ve açlık kan şekeri düzeyleri ölçüldü. Sonuçlar student-t testi ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: Olguların HRT ve folik asit verilmesinden önce ve tedavi başlangıcından 12 hafta sonraki metabolik parametreleri karşılaştırıldığında, HDL kolesterol düzeylerinde tedavi sonrası anlamlı artış ( 48.85 ± 7.51’e karşı 56.97 ± 7.59; p<0.01 ) saptanırken, diğer parametrelerde anlamlı değişiklik izlenmedi. 40 katılımcının % 25 ‘inde ( n=8 ) başlangıçta kan homosistein düzeyleri 15 mikromol / litre’ nin üzerindeydi. Katılımcıların 31’inde (% 77.5 ) folik asit replasmanı sonrası homosistein düzeylerinde ortalama % 21.19 düşüş saptandı ( 13.92 ± 3.69’a karşılık 10.97 ± 2.71, p < 0.01 ).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Postmenopozal dönemdeki kadınlarda, folik asit, kan homosistein düzeyinin düşürebilen etkin, yan etkisiz ve ucuz bir tedavi gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: menopoz, homosistein, folik asit

Ebru Şahin Güleç, Muzaffer Sancı, Esra Bahar Gür, Seçil Kurtulmuş. The Effect of Hormone Replacement Therapy With Low Dose Folic Acid on Blood Homocysteine Levels in Postmenopausal Women. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 229-234

Corresponding Author: Ebru Şahin Güleç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale