E- ISSN: 2822-4051
The Role of High Resolution Computed Tomograpy in Rheumatoid Arthritis Related Lung Disease [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(3): 137-144 | DOI: 10.5222/terh.2006.76598

The Role of High Resolution Computed Tomograpy in Rheumatoid Arthritis Related Lung Disease

Salih Akşit1, Melda Apaydın2, Leman Yurdakul2, Sibel Eğrilmez3, İbrahim Yaşar Kıyıcı3
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıklan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İzmir
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İzmir

Aim: Rheumatoid arthritis (RA) is a multisystemic autoimmune disease. It is of paramount importance to detect lung involvement before the development of irreversible damage that causes morbidity and mortality. In this study, we aimed to search the role of high resolutiorı computed tomography (HRCT) in the early diagnosis of lung involvement in patients with RA. Method: Fiftytwo patients (mean age of 49±11 years, 43 women) with the diagnosis of RA constituted the study populatin. The variables like the age of patients at the onset of the disease, duration of the disease, history of the use of antiromatoid medication, smoking habits, respiratory symptoms and blood levels of romatoid factor were recorded for analysis. Siemens, Somatom AR Star spiral computed tomography machine was used to obtain HRCT images. Pulmonary function tests (PFT) were performed within 3 days before or after the HRCT. HRCT images were evaluated by two radiology specialist who reached a consensus about the pattern, extensivity and the anatomical location of the lesion. PFT uuas performed by obtaining static and dynamic lung volume parameters with the use of Cosmed Pony Spirometre 2.4 device. Statistical analysis was performed by using chi-square, Fisher's exact and t tests. P<0.05 was considered significant. Results: HRCT detected lesions in 26 (50%), PFT showed abnormality in 17 patients (32.7%), majority being the restrictive type. PFT was abnormal in 13 of 26 patients (50%) with positive HRCT findings, and 4 of 26 patients (15.3%) with normal HRCT findings. There was a positive correlation between HRCT and PFT in detecting the lung involvement. HRCT findings did not correlate with the variables like the age of patients at the onset of the disease, duration of the disease, history of the use of antiromatoid medication, smoking habits, respiratory symptoms and blood levels of romatoid factor. Conclusion: HRCT findings, either themselves or in combination with the PFT da ta can facilitate the early detection of lung involvement in RA and therefore be helpful in initiating the medical management in a timely manner.

Keywords: Rheumatoid Artritis, lung involvement, HRCT, pulmonary function test

Romatoid Artritli Hastalarda Akciğer Parankim Tulumunda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Yeri

Salih Akşit1, Melda Apaydın2, Leman Yurdakul2, Sibel Eğrilmez3, İbrahim Yaşar Kıyıcı3
1Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıklan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İzmir
2Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İzmir

Amaç: Romatoid Artrit (RA) multisistemik otoimmun bir hastalıktır. Morbidite ve mortaliteyi etkileyen akciğer tutulumunun geri dönüşümsüz hasar gelişmeden önce tanımlanması oldukça önemlidir. Bu çalışmadaki amacımız, RA'li hastalardaki akciğer parankim patolojilerinin erken tanısında yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi (YRBT)'nin yerinin araştırılmasıdır. Yöntem: Yaş ortalaması 49±11 yıl olan 43'ü kadın toplam 52 RA tanılı olgu çalışma kapsamına alındı. Olguların hastalık başlangıç yaşları, hastalık süreleri, antiromatizmal ilaç ve sigara kullanım öyküleri, solunum sistemi semptomları ve romatoid faktör düzeyleri kaydedildi. YRBT tetkiki Siemens, Somatom AR Star spiral bilgisayarlı tomografi ile yapıldı ve eş zamanlı olarak (±3 gün) solunum fonksiyon testi (SFT) uygulandı. YRBT iki radyoloji uzmanı tarafından ortak yorum ile lezyonun paterni, yaygınlığı ve anatomik yerleşimi yönünden değerlendirildi. SFT ölçümleri Cosmed Pony Spirometre 2.4 cihazı ile statik ve dinamik akciğer volüm değerleri elde edilerek yapıldı. Verilerin istatistiksel analizi Ki-kare testi, Fisher'in kesin olasılık testi ve T-testi kullanılarak yapıldı. P<0.05 anlamlı olarak kabul edildi. Bulgular: YRBT'sinde lezyon saptanan olgu sayısı 26 (%50), SFT bozukluğu gösteren olgu sayısı 17 (%32.7) olarak tespit edildi. Bunların çoğunluğunu restriktif tip bozukluk oluşturmaktaydı. YRBT's i patolojik olan olguların 13 (%50)'ünde, YRBT'si normal olan olguların 4 (%15.3)'ünde SFT'nin bozuk olduğu tespit edildi. YRBT ile SFT arasında anlamlı ilişki bulundu. YRBT bulguları ile hasta yaşı, hastalığın başlangıç yaşı, hastalık süresi, klinik semptomlar, antiromatizmal ilaç kullanımı ve Rf pozitifliği arasında anlamlı ilişki bulunamadı. Sonuç: YRBT bulguları tek başına veya SFT verileri ile birlikte kullanılarak RA akciğer tutulumunun erken saptanması ve dolayısıyla tedaviye erken başlanmasında yol gösterici olabilir.

Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, akciğer tutulumu, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi, solunum fonksiyon testleri

Salih Akşit, Melda Apaydın, Leman Yurdakul, Sibel Eğrilmez, İbrahim Yaşar Kıyıcı. The Role of High Resolution Computed Tomograpy in Rheumatoid Arthritis Related Lung Disease. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(3): 137-144
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale