Heat Shock Protein 70 Levels In Normal Pregnancy And Preeclampsia [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 88-92 | DOI: 10.5222/terh.2017.088  

Heat Shock Protein 70 Levels In Normal Pregnancy And Preeclampsia

Alparslan Pulur1, İbrahim Karaca2, Suna Yıldırım Karaca3
1Department Of Obstetrics And Gynecology, School Of Medicine, Afyon Kocatepe University
2İzmir Aliağa State Hospital
3İzmir Tepecik Education and Research Hospital

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the serum levels of heat shock protein 70 (HSP70) in the patients with mild preeclampsia, severe preeclampsia in comparison to normotensive pregnant controls.
METHODS: : In this randomize prospective study, we enrolled 30 mild preeclamptic patients, 30 severe preeclamptic patients in comparison to 30 normotensive healty pregnant controls, all with monofetus, over 20th week of the gestation and between the ages of 18-45 years, in Obstetry and Gynecology Clinic, Atatürk University Hospital. Serum HSP70 concentrations were measured by standard ELISA techniques.
RESULTS: The mean ± sd values of serum HSP70 with mild preeclamptic patients were 0,634ng/ml ± 0,30; with severe preeclamptic patients were 0,881ng/ml ± 0,37 and with normotensive controls were 0,619ng/ml ± 0,27. Severe preeclamptic patients had statistically signifficant higher concentrations of serum HSP70 when compared with mild preeclamptic patients (p=0.01; CI: 0,0467–0,4483), and also had higher concentrations compared with the controls (p=0.006; CI: 0,0612–0,4628). We found HSP70 concentrations positively correlated with systolic blood pressure ( r= 0,325; p=0.002); diastolic blood pressure ( r= 0,273; p=0.009) and daily urinary protein ( r= 0,291; p=0.005) levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study revealed higher serum concentrations of HSP70 in patients with severe preeclampsia when compared those with mild preeclamptics and those with controls. To predict preeclampsia and its complications HSP70 may be an important marker but more comprehensive further studies are needed.

Keywords: pregnancy, preeclampsia, heat shock protein 70.


Isı Şok Protein 70 (Heat Shock Proteın 70) Düzeylerinin Normal Ve Preeklamptik Gebelerdeki Seviyesi

Alparslan Pulur1, İbrahim Karaca2, Suna Yıldırım Karaca3
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum
2İzmir Aliağa Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
3İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Hafif preeklamptik hastalar, şiddetli preeklamptik hastalar ve normotansif gebelerden seçilmiş kontrol grubunda, serum ısı şok protein 70 (HSP70) konsantrasyonlarının farklı olup olmadığının araştırılması.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 18-45 yaş arası, 20. gestasyonel haftanın üzerindeki monofetüs gebeliğe sahip 30 hafif preeklamptik, 30 şiddetli preeklamptik hasta ile kontrol amaçlı seçilen poliklinkte takip edilmekte olan 30 normotansif sağlıklı gebe, randomize prospektif olarak incelendi. Serum HSP70 konsantrasyonları ELISA yöntemi ile ölçüldü.
BULGULAR: Çalışma sonuçları incelendiğinde; hafif preeklamptik hastaların HSP70 değerleri: 0,634ng/ml ± 0,30; şiddetli preeklamptik hastalarda 0,881ng/ml ± 0,37; kontrol grubunda ise 0,619ng/ml ± 0,27 olarak saptandı. Şiddetli preeklamptik grubun değerlerinde hafif preeklamptik gruba göre anlamlı yükseklik mevcuttu (p=0.01; GA: 0,0467–0,4483), şiddetli preeklamptiklerin kontrol grubu ile kıyaslanmasında da yine yüksek değerler tesbit edildi (p=0.006; GA: 0,0612–0,4628). Korelasyon analizlerinde ise HSP70 düzeyleri ile sistolik kan basıncı ( r= 0,325; p=0.002); diastolik kan basıncı ( r= 0,273; p=0.009) ve 24 saatlik idrarda protein ( r= 0,291; p=0.005) düzeyleri ile anlamlı pozitif korelasyonlar tesbit edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamız sonucunda şiddetli preeklamptik hastaların serum HSP70 düzeyleri hafif preeklamptik hastalara göre ve kontrol grubuna göre daha yüksek saptandı. Preeklampsi ve komplikasyonlarını öngörme konusunda HSP70 önemli bir gösterge olabilir ancak bu konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: gebelik, preeklampsi, ısı şok protein70, HSP 70, HSPA


Alparslan Pulur, İbrahim Karaca, Suna Yıldırım Karaca. Heat Shock Protein 70 Levels In Normal Pregnancy And Preeclampsia. Tepecik Eğit Hast Derg. 2017; 27(2): 88-92

Corresponding Author: İbrahim Karaca, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (37 accesses)
 (1060 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale