Evaluation Of Esophagitis In Children With Celiac Disease [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 11-15 | DOI: 10.5222/terh.2012.79189  

Evaluation Of Esophagitis In Children With Celiac Disease

Fatih Ünal1, Maşallah Baran2, Ayşegul Cebe3, Filiz Eren4, Gülseren Şahin3, Erhun Kasırga3
1Dörtçelik Devlet Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Birimi, Bursa
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Birimi, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, Manisa
4Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Lab., Bursa

Aim: In current study, we evaluated the prevalence of reflux esophagitis in celiac patients. Dyspeptic symptoms were com-pared between those with and without esophagitis, and investigated the relationship between histopathological grade in duo-denum and frequency of esophagitis. Material and Methods: Findings of patients with celiac disease at diagnosis were retrospectively reviewed the records of Dortcelik Children's Hospital Pediatric Gastroenterology Clinic. Celiac patients were divided in to two groups; with and without esophagitis. Histopathologic findings, reflux symptoms and demografic findings were compared with in both group. Findings: Esophagitis findings were detected in 71 (%53) patients with celiac disease. Reflux symptoms such as vomiting, nausea and pyrosis were more common in celiac patients with reflux oesophagitis than those without reflux esophagi-tis (p<0.01). No difference was found between two groups according to age, gender and height. No significant difference was found in terms of histopathological grade (Marsh Classification) in celiac patients with and without reflux esophagitis. We did not find a significant correlation between Marsh Classification grade and the findings of esophagitis in celiac patients with esophagitis. Conclusion: Esophagitis findings were detected in 71 (53%) patients with celiac disease. Reflux symptoms were more com-mon in celiac patients with reflux esophagitis than those without reflux esophagitis.

Keywords: Celiac disease, Children, Esophagitis


Çölyak Hastalığı Olan Çocuklarda Özofajitin Değerlendirilmesi

Fatih Ünal1, Maşallah Baran2, Ayşegul Cebe3, Filiz Eren4, Gülseren Şahin3, Erhun Kasırga3
1Dörtçelik Devlet Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Birimi, Bursa
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Birimi, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD, Manisa
4Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Lab., Bursa

Amaç: Çölyak hastalığı tanısı alan olgularda özofajit sıklığı, özofajiti olan ve olmayan hastalarda reflü semptomları ve duodenumdaki histopatolojik değerlendirmedeki ağırlık ile özofajit sıklığı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çölyak hastalarının tanı anındaki bulguları geriye dönük tarandı. Hastalar özofajiti olan ve olmayan çölyak hastaları olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların histopatolojik bulguları, reflü semptomları ve demografik özellikleri kar-şılaştırıldı. Bulgular: Çalışmamızda 71 (53%) çölyaklı hastada özofajit bulgularına rastlandı. Özofajitli çölyak hasta grubunda bulantı, kusma, pirozis gibi reflü semptomları daha sık saptanmıştır (p <0,001). Her iki grupta yaş, cinsiyet, vücut boy ölçümleri ara-sında anlamlı farklılık saptanmadı. Özofajiti olan çölyaklı hastalar ile özofajiti olmayan hastalar arasında histopatolojik sınıf-lamaya (Marsh sınıflaması) göre anlamlı fark saptanmadı. Özofajitli çölyak hastalarındaki Marsh sınıflamasının ağırlığı ile özofajit gelişimi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç: Çölyaklı 71 olguda (%53) özofajit saptandı, özofajit olan hastalarda reflü semptomları daha belirgindi.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Çölyak hastalığı, Özofajit


Fatih Ünal, Maşallah Baran, Ayşegul Cebe, Filiz Eren, Gülseren Şahin, Erhun Kasırga. Evaluation Of Esophagitis In Children With Celiac Disease. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 11-15


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (744 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale