E- ISSN: 2822-4051
Evaluation of Sociodemographic Characteristics and Depression Diagnosis of Adolescents who Had Suicide Attempt [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 322-332 | DOI: 10.5222/terh.2021.79282

Evaluation of Sociodemographic Characteristics and Depression Diagnosis of Adolescents who Had Suicide Attempt

Ayşe Nihal Eraslan1, Rezzan Aydın Görücü1, Mehmet Öztürk2, Arzu Yılmaz3, Medine Ayşin Taşar4
1Ankara Training And Research Hospital, Child And Adolescent Psychiatry Department, Ankara
2Ankara Training And Research Hospital, Psychiatry Department, Ankara
3Ankara Training And Research Hospital, Pediatric Neurology Department, Ankara
4Ankara Training And Research Hospital, Pediatric Emergency Department, Ankara

Objective: Suicide attempts of adolescents have become one of the most common reasons among the admission to emergency departments for psychiatric reasons. The aim of this study is to identify sociodemographic and clinical characteristics, the diagnosis of depressive disorder and to assess the risk factors of adolescents who attempted suiside.
Method: For this study, the patients that were admitted to Ankara Research and Training Hospital Emergency Department and were referred to Child and Adolescent Psychiatry outpatient clinic due to suicide attempt between April 2018 and December 2018 were included. “Child Depression Inventory”, “Beck Depression Inventory “ and “Sociodemographic Data Form” were used for the study. It was also evaluated whether the patients were diagnosed with “Major Depressive Disorder” according to DSM-5 as a result of psychiatric examination. SPSS 24.0 was used in the analyzes. T-test, Kruskal-Wallis test, Chi-square and Fisher’s exact test were used where appropriate.
Results: Out of 38 patients who attempted suicide, 92,1% (n=35) were female. It was found that 92.1% (n=35) of the cases attempted suicide by overdose drug intake. Approximately half of the cases (44.7% n=17) reported the reason for suicide as “familial stressors”. As a result of the psychiatric evaluation, 42.1% (n=16) of the cases were diagnosed with “Major Depressive Disorder” according to DSM-5.
Conclusion: Comprehensive evaluation of individual and environmental factors in adolescents who attempted suicide is considered important to identify the risk factors. Moreover strengthening the professional psychosocial support systems about increasing coping skills, gaining problem-solving skills of adolescents and informing families about approach to adolescents are thought that may contribute to protective measures.

Keywords: suicide, adolescent, depression

İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerin Sosyodemografik Özelliklerinin İncelenmesi ve Depresyon Tanısı Açısından Değerlendirilmesi

Ayşe Nihal Eraslan1, Rezzan Aydın Görücü1, Mehmet Öztürk2, Arzu Yılmaz3, Medine Ayşin Taşar4
1Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü, Ankara
2Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Bölümü, Ankara
3Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nöroloji Bölümü, Ankara
4Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Bölümü, Ankara

Amaç: Ergenlerdeki intihar girişimleri, acil servise yapılan psikiyatrik başvurular arasında en yaygın başvuru sebeplerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışmayla ergenlik dönemi özellikleri de göz önünde bulundurularak intihar girişiminde bulunan ergenlerin sosyodemografik ve klinik özelliklerinin belirlenmesi, eşlik eden depresyon tanısının saptanması ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmaya Nisan 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümü’ne intihar girişimi nedeni başvurmuş ve Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Bölümü’ne yönlendirilmiş hastalar alınmıştır. Araştırma kapsamında “Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği”, “Beck Depresyon Ölçeği” ve “Sosyodemografik Veri Formu” kullanılmıştır. Hastaların psikiyatrik muayene sonucunda DSM-5’e göre “Major Depresyon Bozukluğu” tanısı alıp almadığı da değerlendirilmiştir. Analizlerde SPSS 24.0 kullanılmıştır. T Testi, Kruskal Wallis Testi, ki-kare ve Fisher’s exact test uygun yerlerde kullanılmıştır.
Bulgular: İntihar girişiminde bulunan toplam 38 olgunun %92,1’ini (n=35) kızlar oluşturmaktaydı. Olguların %92,1’inin (n=35) ilaç içerek intihar girişiminde bulundukları saptandı. Olguların yaklaşık yarısı (%44,7 n=17) intihar sebebini “ailevi stresörler” olarak belirtti. Psikiyatrik değerlendirme sonucunda olguların %42,1’inde (n=16) DSM-5’e göre “Major Depresyon Bozukluğu” tanısı saptandı.
Sonuç: İntihar girişiminde bulunan ergenlerdeki bireysel ve çevresel etkenlerin kapsamlı olarak değerlendirilmesinin risk faktörlerinin anlaşılmasında önemli olduğu düşünülmüştür. Gençlerin sorunlarla başa çıkma becerilerinin artırılmasına, gençlere problem çözme becerilerinin kazandırılmasına ve ailelerin ergen bireylere yaklaşım konusunda bilgilendirilmesine yönelik profesyonel psikososyal destek sistemlerinin güçlendirilmesinin koruyucu önlemlere katkı sağlayabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: intihar, ergen, depresyon

Ayşe Nihal Eraslan, Rezzan Aydın Görücü, Mehmet Öztürk, Arzu Yılmaz, Medine Ayşin Taşar. Evaluation of Sociodemographic Characteristics and Depression Diagnosis of Adolescents who Had Suicide Attempt. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 322-332

Corresponding Author: Ayşe Nihal Eraslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale