Rare Mesenchimal Tumors of The Large Bowel: Colonic Lipomas [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 219-223 | DOI: 10.5222/terh.2021.80664  

Rare Mesenchimal Tumors of The Large Bowel: Colonic Lipomas

Levent Uğurlu, Cengiz Aydın
University of Health Sciences, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Izmir, Turkey

Objective: Colonic lipomas are the second most common benign tumor after polyps. Although large lipomas cause bleeding, perforation and invagination, they are generally asymptomatic. Symptomatic lipomas are treated with surgical and endoscopic methods. By presenting our case series on colonic lipomas in the light of the literature, we aimed to show that most of the lipomas, albeit large, do not require intervention.
Methods: Colonoscopy procedures performed between 01.06.2013 and 01.03.2019 due to colorectal cancer (CRC) screening and follow-up, rectal bleeding, changes in bowel habit and anemia were included in the study. Data including age, gender, indication and colonoscopy findings of patients with lipomas larger than two cm in their large intestines were recorded.
Results: Colonoscopy was performed on 4072 patients. Colonic lipoma larger than 2 cm was detected in 17 patients. Ten patients (58.8%) were female and seven patients (41.2%) were male. The mean age was 60.8 ± 8.8 years. Colonoscopy was performed in seven patients (41.2%) for CRC scanning, two patients (11.8%) for CRC follow-up, three patients (17.6%) for change in bowel habit, three patients (17.6%) for rectal bleeding, and two patients (11.8%) for anemia. The mean lesion size was 3.7 ± 1.5 cm. Lesions were seen in 14 lipomas (56%) in the right colon, six lipomas (24%) in the transverse colon, and five lipomas (20%) in the left colon.
Conclusion: Colon lipomas are often not recognized or misdiagnosed due to factors such as insufficient colon cleansing or insufficient right colon intubations due to the patient’s inability to tolerate, insufficient attention and experience of the endoscopist. With the increase of awareness about colonic lipomas, we believe that only a few of the lesions diagnosed will require an invasive procedure.

Keywords: Colonic lipoma, Benign colonic tumors, Colonoscopy


Kalın Bağırsağın Nadir Mezenkimal Tümörleri: Kolonik Lipomlar

Levent Uğurlu, Cengiz Aydın
Sbü Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Kolonik lipomlar, poliplerden sonra ikinci sıklıkta görülen, nadir benign tümörlerdir. Büyük lipomlar kanama, perforasyon ve invajinasyona neden olsada genellikle asemptomatiktirler. Semptomatik lipomlar cerrahi ve endoskopik yöntemlerle tedavi edilirler. Kolonik lipomlarla ilgili olgu serimizi literatür eşliğinde sunarak, lipomların büyük boyutluda olsa çoğuna müdahalenin gerekmediğini göstermeyi amaçladık.
Yöntem: Kolorektal kanser(KRK) tarama ve takip, rektal kanama, bağırsak alışkanlığında değişiklik ve anemi sebebiyle 01.06.2013 ile 01.03.2019 tarihleri arasında yapılmış kolonoskopi işlemleri çalışmaya dahil edildi. Kolonda iki cm’den büyük lipom tespit edilen hastaların yaş, cinsiyet, endikasyon ve kolonoskopi bulguları kayıt edildi.
Bulgular: 4072 hastaya kolonoskopi yapıldı. 17 hastada iki cm’den büyük kolonik lipom tespit edildi. 10 hasta(%58.8) kadın, yedi hasta (%41.2) erkek idi. Ortalama yaş 60.8 ±8.8 olarak saptandı. Kolonoskopi işlemi yedi hastaya (%41.2) KRK tarama, iki hastaya (%11.8) KRK takip, üç hastaya (%17.6) bağırsak alışkanlığında değişiklik, üç hastaya (%17.6) rektal kanama ve iki hastaya (%11.8) anemi nedeniyle yapıldı. Ortalama lezyon boyutu 3.7 ±1.5 cm idi. Lezyonlar 14 lipom(%56) sağ kolonda, altı lipom(%24) transvers kolonda, beş lipom(%20) sol kolonda görüldü.
Sonuç: Kolon lipomları yetersiz kolon temizliği veya hastanın tolore edememesi nedeniyle yetersiz sağ kolon entübasyonları, endoskopistin yetersiz ilgi ve deneyimi gibi faktörlerle çoğunlukla farkedilememekte veya yanlış tanılar konulmaktadır. Kolonik lipomlar hakkında farkındalığın artması ile tanısı konulan lezyonlardan çok azına girişimşel bir işlemin gerekeceği kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Kolonik lipom, Benign kolonik tümörler, Kolonoskopi


Levent Uğurlu, Cengiz Aydın. Rare Mesenchimal Tumors of The Large Bowel: Colonic Lipomas. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 219-223

Corresponding Author: Levent Uğurlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (69 accesses)
 (66 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale