E- ISSN: 2822-4051
ß-HCG and AFP Expression in Two Lymphoma Cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(3): 128-131 | DOI: 10.5222/terh.2000.81225

ß-HCG and AFP Expression in Two Lymphoma Cases

Bilge Tarcan1, Tevfik Balıoğlu2, Ümit Bayol2, Fatma Nur Aktaş2, Işın Özeren2, Güzide Uslu2, Ender Barış3, Ferruh Zorlu3
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, iZMiR
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, iZMiR

Positive staining of ß-HCG (beta subunit of human chorionic gonadotropin) and AFP (alfafetoprotein) is an uncommon and surprising phenomenon in malignant lymphoma cells. Two cases, one primary and the other secondary testicular lymphoma with clinical, histological and immunohistochemical findingf, were presented. Strong expression of CD 45 (LCA), CD 20, ß-HCG and AFP was observed on the membranes and cytoplasm of neoplastic cells. Although the positivity of ß-HCG in malignant tumors like gastrointestinal, bladder and lung cancer is well known, there are only two papers reporting this surprising positivity in malignant lymphoma. AFP expression has never been reported. To avoid a misdiagnosis, pathologist should be careful about the possible ß-HCG and AFP expression by lymphoma cells especially at localization where germ celi tumors are commonly found.

Keywords: Immunohistochemistry, Lymph Node, Neoplasm, Testes

ß-HCG ve AFP Saptanan İki Lenfoma Olgusu

Bilge Tarcan1, Tevfik Balıoğlu2, Ümit Bayol2, Fatma Nur Aktaş2, Işın Özeren2, Güzide Uslu2, Ender Barış3, Ferruh Zorlu3
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Laboratuvarı, iZMiR
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Üroloji Kliniği, iZMiR

Klasik olarak germ hücreli tümörlerde olumlu bulunan ß-HCG (insan koryonik gonadotropinin beta alt ünitesi) ve AFP'in (alfa tetoprotein) malin lenfomada görülmesi beklenmedik bir durumdur.Biri primer diğeri yaygın testis tutulumu olan iki olguyu klinik, histolojik ve imündoku kimyasal olarak inceledik. Neoplastik hücreler CD 45 (LCA), CD 20, ß-HCG ve AFP ile sitoplazmik ve membranöz olarak güçlü boyanma gösterdiler. ß-HCG'nin germ hücreli tümörler dışında birçok değişik malin tümörde de (sindirim sistemi, mesane, akciğer tümörleri) olumlu olabileceği birçok yazar tarafından bildirilmişse de; malin lenfomada bu ilginç durum tanımlanmamıştır. Germ hücreli tümörlerin ayırıcı histopatolojik tanısında malin lenfomadaki ß-HCG ve AFP boyanmanın önemini ve özellikle germ hücreli tümörlerde yanlış tanıdan kaçınılmasını vurgulamak istedi.

Anahtar Kelimeler: İmündokukimya, Lenf Düğümü, Neoplazi, Testis

Bilge Tarcan, Tevfik Balıoğlu, Ümit Bayol, Fatma Nur Aktaş, Işın Özeren, Güzide Uslu, Ender Barış, Ferruh Zorlu. ß-HCG and AFP Expression in Two Lymphoma Cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2000; 10(3): 128-131
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale