The Relationship Between Somatosensorial Evoked Potentials and Clinical Assesment Vibration Sense [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 91-94 | DOI: 10.5222/terh.2019.81894  

The Relationship Between Somatosensorial Evoked Potentials and Clinical Assesment Vibration Sense

Alp Sarıteke, İrem Fatma Uludağ, Ufuk Şener
Department of Neurology, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Multiple sclerosis (MS), is an inflammatory demyelinating disease of the central nervous system. Among the findings of most of the multiple sclerosis patients, there was an abnormality in the sensory examination; the disturbance of the sense of vibration is one of them. Somatosensory evoked potential(SEP) abnormalities are quite common in patients with multiple sclerosis. SEP studies may be a guide for the involvement of medulla spinalis in patients without clinical findings. The aim of our study is to determine SEP abnormalities and their relationship with loss of clinical sense of vibration in patients with multiple sclerosis without a history of spinal attack.
METHODS: 50 patients with multiple sclerosis who applied to the Multiple Sclerosis policlinic of Neurology Department of İzmir Tepecik Training and Research Hospital in 2018 were involved in our study.
RESULTS: In our study, a significant relationship was found between SEP N20 latency with upper extremity vibration sensation (p= 0.015) and SEP P40 latency with lower extremity vibration sensation (p=0.034).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results confirm the subclinical medulla spinalis involvement in patients with MS and emphasize the importance of SEP studies which are practical and cost effective laboratory methods for detecting medula spinalis involvement in patients without clinical history.

Keywords: multiple sclerosis, SEP, P40, vibration sense


Multipl Skleroz Hastalarında Duysal Uyarılmış Potansiyel Çalışmaları ile Klinik Vibrasyon Duyusu Bozukluğunun Karşılaştırılması

Alp Sarıteke, İrem Fatma Uludağ, Ufuk Şener
İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Multipl Skleroz, santral sinir sisteminin otoimmün kökenli demiyelinizan bir hastalığıdır. Multipl Skleroz hastalarının çoğunun muayene bulguları arasında, duyu muayenesi bozukluğu bulunmaktadır; vibrasyon duyusunun bozukluğu bunlardan bir tanesidir.Multipl Skleroz' lu hastalarda somatosensoriyel uyarılmış potansiyel anormallikleri oldukça yaygındır.Somatosensoriyel uyarılmış potansiyel çalışmaları, klinik bulguları olmayan hastalarda da, medulla spinalis tutulumu hakkında yol gösterici olabilmektedir. Çalışmamızın amacı, spinal atak öyküsü olmayan Multipl Skleroz hastalarında, Somatosensoriyel Uyarılmış Potansiyel anormalliklerini ve bunların klinik vibrasyon duyusu kaybıyla ilişkisini saptamaktır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Multipl Skleroz Polikliniği’ ne 2018 yılı içerisinde gelen 50 Multipl Skleroz hastası alınmıştır.
BULGULAR: Çalışmamızda, üst ekstremite vibrasyon duyusu ile SEP N20 latansı (p=0.015) ve alt ekstremite vibrasyon duyusu ile SEP P40 latansı arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0.034).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuçlarımız, MS hastalarında subklinik medulla spinalis etkilenimini doğrulamakta, ayrıca klinik öyküsü olmayan hastaların, medulla spinalis tutulumlarını saptamada, pratik ve maliyeti düşük bir laboruatuar yöntemi olan SEP çalışmalarının önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: multipl skleroz, SEP, P40, vibrasyon duyusu


Alp Sarıteke, İrem Fatma Uludağ, Ufuk Şener. The Relationship Between Somatosensorial Evoked Potentials and Clinical Assesment Vibration Sense. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(1): 91-94

Corresponding Author: Alp Sarıteke, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (15 accesses)
 (621 downloaded)



Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale