E- ISSN: 2822-4051
Dry Eye Tests of The Surgeons Working With A Microscopes [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(2): 81-83 | DOI: 10.5222/terh.2009.82026

Dry Eye Tests of The Surgeons Working With A Microscopes

Sevil Gül1, Zuhal Gürcan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği İZMİR

AIM: to show that surgeons using microscopes may suffer from dry eyes. MATHERIAL AND METHOD: A group of 15 surgeons using microscope and a group of 15 surgeons working without microscope were compared. Before an operation the test was given and the same test was repeated after 3 hours work. The under 10 second break-Up Time (BUT) and the under 5 mm Schirmer test were recorded pathologically. FINDINGS: No differences were found between groups in terms of age and gender. BUT, the surgeons using a microscope were fıxed at average 8±2.87 (4-18) second and the control group at average 12±3.40 (6-17) second. The statistical difference was found to be meaningful. The Schirmer test in the group working with microscopes had aıı avarage 4±3.73 (2-20) mm while the control group avarage was 13±4.40 (3-24) mm. A statistically meaningful difference was present between the two groups. RESULTS: Dry eye disease was encounted statistically more often among surgeons using microscopes. Surgeons using microscopes can be advised to blink more often while working.

Keywords: Dry eye, Microscope, Surgeon, Microscopic Surgery

Mikroskopla Çalışan Cerrahlarda Kuru Göz Testleri

Sevil Gül1, Zuhal Gürcan1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği İZMİR

AMAÇ s Mikroskopla çalışan cerrahlarda mikroskopla çalışmayan cerrahlara kıyasla göz kuruluğu olup olmadığını araştırmak GEREÇ VE YÖNTEM: Mikroskopla çalışan 15 cerrahın 15 gözü (grup 1), mikroskopla çalışmayan 15 cerrahın 15 gözü (grup 2) değerlendirildi. Ameliyata başlamadan önce gözyaşı kırılma zamanı (GKZ), alkainli Schirmer testleri yapıldı, aynı testler bireylerin 3 saatlik çalışmaları sonrasında tekrarlandı. 10 saniyenin altında GKZ ve 5 rnm'nin altında Schirmer test sonuçları patolojik kabul edildi. BULGULAR: Gruplar arasında yaş ve cinsiyet açısından anlamlı fark bulunmadı. GKZ, mikroskopla ameliyat yapan cerrahlarda ortalama 8± 2.87 (4-18) sn ve kontrol grubunda ortalama 12±3.40(6-17) sn saptandı. Aradaki fark istatiksel olarak anlamlı bulundu. Bazal Schirmer test değeri, mikroskopla ameliyat yapan cerrah grubunda ortalama 4±3.73 (2-20)ıiim bulundu, kontrol grubunda ise ortalama 13±4.40 (3-24)mm bulundu. İki grup arasında anlamlı fark vardı. SONUÇ: Kuru göz hastalığına mikroskopla çalışan hekimlerde, istatistiksel olarak daha sık rastlanmaktadır. Cerrahlara mikroskopla çalışırken göz kırpma hareketi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Göz kuruluğu, Meslek hastalığı, Mikroskopik cerrahi

Sevil Gül, Zuhal Gürcan. Dry Eye Tests of The Surgeons Working With A Microscopes. Tepecik Eğit Hast Derg. 2009; 19(2): 81-83
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale