The effect of perioperative electrolyte, acid-base balance, hemodynamic data and anesthetic management on early mortality of patients with small bowel transplantation [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 225-231 | DOI: 10.5222/terh.2018.82612  

The effect of perioperative electrolyte, acid-base balance, hemodynamic data and anesthetic management on early mortality of patients with small bowel transplantation

Sanem Güntürk1, Gaye Aydın1, Yücel Karaman1, İsmail Sert2, Cem Tuğmen2, Eyüp Kebapçı2, Ayşe Pervin Sütaş Bozkurt1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Izmir Tepecik Research And Training Hospital Medical Sciences University, Izmir, Turkey
2Department Of General Surgery, Izmir Tepecik Research And Training Hospital Medical Sciences University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Due to high mortality rates, small bowel transplantation is an attempt which is applied rarely. In this study, we aimed to search the effects of perioperative hemodynamic data, electrolyte balance and blood gas parameters on early period mortality of the patients who underwent small bowel transplantation.
METHODS: The data of 23 patients, who underwent small bowel transplantation in our clinic between 2004 and 2016, were examined retrospectively. All the patients’ demographic data, small bowel syndrome causes, preoperative hemodynamic data, electrolyte and blood gas values, blood transfusion and postoperative 48 hours early period mortality rates were recorded. Statistical analysis was used to identify the parameters that effected early mortality.
RESULTS: The mean age of the patients was 34,54±15,2 years and there were 13 women and 10 men. Early period mortality was identified in four patients. When comparing demographic and clinic data with mortality, no significant difference was found statistically. There was a significant difference in pH, HCO3, BE values before and after reperfusion. No significant difference was found between electrolyte, blood gas values and early period mortality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are many variables on mortality in small bowel transplantation patients. We think that hemodynamic and metabolic changes should be monitored carefully in perioperative period to avoid early period mortality.

Keywords: Anesthesia, Intestinal, Mortality, Small Bowel, Transplantation


İnce barsak transplantasyonu uygulanan hastaların peroperatif elektrolit, asit- baz dengesi, hemodinamik verilerinin ve anestezik yönetiminin erken mortalite üzerine etkisi

Sanem Güntürk1, Gaye Aydın1, Yücel Karaman1, İsmail Sert2, Cem Tuğmen2, Eyüp Kebapçı2, Ayşe Pervin Sütaş Bozkurt1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Yüksek mortalite oranları nedeniyle ince barsak transplantasyonu oldukça nadir olarak uygulanan bir girişimdir. Bu çalışmada ince barsak transplantasyonu uygulanan olguların peroperatif dönemdeki hemodinamik verilerini, elektrolit yönetimini, kan gazı değerlerinin erken dönem mortalite üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2004-2016 yılları arasında hastanemiz kliniğimizde ince barsak transplantasyonu operasyonu yapılmış olan 23 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların demografik verileri, kısa barsak sendromu nedenleri, peroperatif hemodinamik verileri, kan gazı değerleri, kan replasmanı ve postoperatif ilk 48 saat erken dönem mortalite oranları kaydedildi. Mortaliteyi etkileyen parametreleri tanımlamak için istatistiksel analiz yapıldı.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 34,54±15,2 olup 13’ü kadın, 10’u erkek hastaydı. Erken dönem mortalite toplam 4 hastada gerçekleşti. Mortalite ile demografik ve klinik veriler karşılaştırıldığında istatistiksel olarak fark saptanmadı. Kan gazı ve elektrolit değerlerinin reperfüzyon öncesi ve sonrası karşılaştırılmasında sodyum, pH, HCO3, BE değerleri arasında anlamlı fark vardı. Aynı veriler erken dönem mortalite ile karşılaştırıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnce barsak transplantasyonu yapılan hastalarda mortalite üzerinde birçok değişken mevcuttur. Erken dönem mortaliteyi azaltmak açısından peroperatif dönemde hemodinamik ve metabolik değişikliklerin dikkatle izlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Anestezi, İnce barsak, Mortalite, Transplantasyon


Sanem Güntürk, Gaye Aydın, Yücel Karaman, İsmail Sert, Cem Tuğmen, Eyüp Kebapçı, Ayşe Pervin Sütaş Bozkurt. The effect of perioperative electrolyte, acid-base balance, hemodynamic data and anesthetic management on early mortality of patients with small bowel transplantation. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 225-231

Corresponding Author: Sanem Güntürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (36 accesses)
 (347 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale