E- ISSN: 2822-4051
Bilateral acute depigmentation of iris: A report of two cases [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 85-89 | DOI: 10.5222/terh.2016.085

Bilateral acute depigmentation of iris: A report of two cases

Mehmet Giray Ersöz1, Beysim Doğan2, Şenay Aşık Nacaroğlu3, Emre Ayıntap4, Seda Karaca Adıyeke4, Gamze Türe4
1Department Of Opthalmology, Kızıltepe Government Hospital, Mardin, Turkey
2Department Of Opthalmology, Odemiş Government Hospital, Izmir, Turkey
3Department Of Opthalmology, Bakırkoy Dr. Sadi Konuk Education And Research Hospital, Istanbul, Turkey
4Department Of Opthalmology, Tepecik Education And Research Hospital, Izmir, Turkey

Introduction: Bilateral acute depigmentation of the iris is a new condition characterized by pigment dispersion in the anterior chamber, iris depigmentation and lack of inflammatory components. We report two female cases aged 24 and 22 years who presented with redness, pain, photophobia and diagnosed as bilateral acute depigmentation of the iris.
Cases: Ocular examinations of two cases were similar. Bilateral pigment precipitates on the cornea endothelium, pigment deposition in the anterior chamber and diffuse iris depigmentation from collarette to iris root were seen. In gonioscopic examination of patients, there was diffuse pigment deposition in the trabecular meshwork. Inflammatory cells in aqueous humour, posterior synechiae, transillumination defect or pigment deposition on anterior capsule of lens weren’t detected. After eight month follow-up, iris repigmentation started. A new iris nevus was formed on the right eye of Case 1.
Comment: Bilateral acute depigmentation of the iris may be misdiagnosed as iridocyclitis and the conditions with pigment dispersion or iris atrophy. Bilateral acute depigmentation of the iris should be thought for differential diagnosis of these conditions.

Keywords: iridocyclitis, iris atrophy, iris depigmentation, pigment dispersion

Bilateral akut iris depigmentasyonu: İki olgunun sunumu

Mehmet Giray Ersöz1, Beysim Doğan2, Şenay Aşık Nacaroğlu3, Emre Ayıntap4, Seda Karaca Adıyeke4, Gamze Türe4
1Kızıltepe Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, Mardin
2Ödemiş Devlet Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir
3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,göz Hastalıkları Kliniği, İstanbul
4Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir

Giriş: Bilateral akut iris depigmentasyonu ön kamarada pigment dispersiyonu, iris depigmentasyonu ve diskolorasyonu, inflamatuar kompanentlerin bulunmaması ve ön kamara açısında pigment birikimi ile karakterize yeni tanımlanmış bir tablodur. Bu çalışmada kliniğimize birer hafta arayla kızarıklık, ağrı ve ışık hassasiyeti şikayetleriyle başvuran ve bilateral akut iris depigmentasyonu tanısı konulan 24 ve 22 yaşlarında iki kadın olgunun seyrini sunmayı amaçladık.
Olgular: İki olgunun muayene bulguları benzerdi. Biomikroskopide bilateral konjonktival hiperemi, kornea endotelinde iris pigmentleri, ön kamarada yüzen iris pigmentleri, kolaret ile iris kökü arasında diffüz iris depigmentasyonu mevcuttu. Hastaların gonioskopisinde ön kamara açısında yaygın pigment birikimi olduğu görüldü. Aközde inflamatuar hücre, posterior sineşi, iris transilluminasyon defekti, lens ön kapsülünde pigment birikimi izlenmedi. Sekiz aylık takip süresince nüks izlenmedi. İris depigmentasyon alanlarında repigmentasyon başladı. Olgu 1’de repigmentasyon sırasında sağ gözde iris nevüsü gelişti.
Yorum: Bilateral akut iris depigmentasyonu, iridosiklitler, pigment dispersiyonu yapan hastalıklar ve iris atrofisinin görüldüğü durumlarla karışabilmektedir. Bu hastalıkların ayrıcı tanısı yapılırken muhakkak bilateral akut iris depigmentasyonu da göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: iridosiklit, iris atrofisi, iris depigmentasyonu, pigment dispersiyonu

Mehmet Giray Ersöz, Beysim Doğan, Şenay Aşık Nacaroğlu, Emre Ayıntap, Seda Karaca Adıyeke, Gamze Türe. Bilateral acute depigmentation of iris: A report of two cases. Tepecik Eğit Hast Derg. 2016; 26(1): 85-89

Corresponding Author: Mehmet Giray Ersöz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale