The relationship between resistant hypertension and NT-proBNP levels [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 203-207 | DOI: 10.5222/terh.2018.83007  

The relationship between resistant hypertension and NT-proBNP levels

Ebru Ipek Turkoglu1, Emine Cigdem Kircicegi Cicekdag2
1İzmir Kemalpasa State Hospital, Department of Cardiology
2İzmir Kemalpasa State Hospital, Department of Anesthesiology

INTRODUCTION: Resistant hypertension (RHT) is defined as high blood pressure despite three antihypertensive medications at best-tolerated doses. By definition, one of the drugs should be a diuretic. RHT is a common clinical problem and the exact prevalence of RHT is not known. As a subgroup, RHT has not been studied widely.. The present study has investigated RHT patient demographics and the N- terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-proBNP) levels in a cardiology outpatient cohort.
METHODS: The outpatient data between 1st of January and 30th of June 2015 of 957 patients of ….. State hospital’s hypertension specialty clinic has been reviewed retrospectively. The patients with pseudo-RHT (treatment incompliance, inadequate drug doses, white-coat HT etc), seconder HT (chronic renal or renovascular diseae. etc) and reduced ejection fraction (EF) heart failure are excluded. Among 957 patients, 68 patients have been identified as true RHT with EF>50% and no moderate to severe cardiac valve regurgitation and renal dysfunction.
RESULTS: The cut-off levels of NT- proBNP were defined as 300pg/ml for patients younger than 75 years and 600 pg/ml for patients older than 75 years. Median NT-proBNP level was within normal limits in younger RHT patients (NT-proBNP = 175 pg/ml) whereas the median NT-proBNP was higher than cut-off in older RHT patients (NT-proBNP = 916 pg/ml, p=0.021).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The current study suggests the underlying mechanism might be different in RHT according to age. Normal NT-proBNP levels exclude hypervolemia factor in younger patients. In this patient group, renal denervation therapy may be more beneficial because of the increased intrinsic sympathetic activity. RHT patients older than 75 years have higher levels of NT-proBNP but unfortunately the study group is not big enough to make a decision. Because of single-center results, retrospective design and limited number of patients, further studies are needed.

Keywords: Resistant hypertension, NT-proBNP, age


Dirençli Hipertansiyon ve NT-proBNP Düzeyleri Arasındaki İlişki

Ebru Ipek Turkoglu1, Emine Cigdem Kircicegi Cicekdag2
1İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Kemalpaşa Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Dirençli hipertansiyon (DHT), en iyi tolere edilebilen dozlarda en az 3 farklı grup antihipertansif ilaçla tedaviye rağmen kan basıncının yüksek seyretmesidir. Tanım gereği ilaçlardan biri diüretik olmalıdır. DHT sık bir klinik problem olmasına rağmen gercek prevalansı bilinmemektedir. Bir alt grup olarak DHT hastaları yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmada, bir kardiyoloji ayaktan hasta kohortundaki DHT hastalarının demografik özellikleri ve NT-proBNP düzeylerinin ilişkisi araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Ocak-30 Haziran2015 tarihleri arasında ……. Devlet Hastanesi kardiyoloji kliniğine başvuran 957 ayaktan hastanın kayıtları incelenmiştir. Psödo-dirençli HT (tedaviye uyumsuzluk, yetersiz ilaç dozajı, beyaz gömlek HT, vb), sekonder HT (kronik renal veya renovasküler hastalık, vb) ve düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastaları dışlanmıştır. Taranan 957 hastada EF> %50 olan, orta- ciddi kapak hastalığı bulunmayan ve renal disfonksiyon saptanmayan 68 hasta gerçek DHT olarak tanımlanmıştır.
BULGULAR: NT- proBNP üst sınırı 75 yaşından genç hastalarda 300pg/ml ve 75 yaştan yaşlı hastalarda 600 pg/ml olarak olarak belirlenmiştir. Median NT-proBNP düzeyi genç DHT hastalarında normal limitlerde (NT-proBNP = 175 pg/ml) iken yaşlı hastalarda yüksek (NT-proBNP = 916 pg/ml, p=0021) bulunmuştur
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, DHT’da altta yatan mekanizmaların yaşa göre farklı olabileceğini düşündürmektedir. Normal NT-proBNP düzeyi, genç dirençli HT da hipervolemiyi dışlamaktadır. Bu hastalarda dirençli HT dan intrensek renal sebepler sorumlu olabilir ve yine bu hastalar renal denervasyon tedavisi için aday olarak seçilebilirler. Gerçek DHT olan 75 yaşından yaşlı hastalarda NT-proBNP düzeyleri yüksek olmakla birlikte ne yazık kı sayı istatistiksel anlam için çok azdır. Çalışmanın sınırlı sayıda hastaya sahip olması, tek merkezli ve retrospektif tasarımı nedeniyle ileri çalışmalar gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Dirençli hipertansiyon, NT-proBNP, yaş


Ebru Ipek Turkoglu, Emine Cigdem Kircicegi Cicekdag. The relationship between resistant hypertension and NT-proBNP levels. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 203-207

Corresponding Author: Ebru Ipek Turkoglu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (24 accesses)
 (782 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale