Applications for the Prevention of Nosocomial Infections and a Hospital Practice [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 93-100 | DOI: 10.5222/terh.2015.093  

Applications for the Prevention of Nosocomial Infections and a Hospital Practice

Nurdan Yıldırım1, Birkan Tapan2, Albena Gayef3, Adem Sezen2, Selin Alıcı1, Tuba Kayan Tapan4
1Istanbul Bilim University Social Sciences Institute Department Of Health Institutions Management
2Istanbul Bilim University Vocational School Of Health Services
3Istanbul Bilim University Faculty Of Medicine Department Of Medical Education And Informatics
4Şişli Florence Nightingale Hospital

INTRODUCTION: Hospital infection is a major issue in developed and developing countries. Hospital infections may cause functional impairments, emotional stress, reduced quality of life or death. Also, it increases economic burden due to reasons such as longer hospitalization periods, loss of work, increase in use of medicine, need for isolation, use of additional laboratory and other diagnostic methods.
METHODS: In this study, infection control program, 2014 January-March and 2015 January-March infection indicators and the preventions of the foundation hospital accredited by JCI were examined. The data derived from this study were compared with 2013 infection rates of Republic of Turkey Ministry of Health.
RESULTS: In general, hospital gross infection rate was increased to 0,39% in 2015 compared to 2014 Hospital infection incidence density (2,1%) in 2015 hadn’t changed compared to 2014. Ventilator related pneumonias were the most seen nosocomial infections in 2014 January-March. Nosocomial pneumonia was the most seen infection in 2015 January-March. The most infection rate was in intensive care unit (40%) in 2014 January-March. The most infection rate was in internal medicine (50%) in 2015 January-March.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The Foundation Hospital has taken measures, performed infection risk analysis and surveillance studies, and produced and applied risk mitigating solutions.

Keywords: Infection, Nosocomial infections, Infection control programme


Hastane Enfeksiyonlarının Önlenmesine Yönelik Yapılan Uygulamalar ve Bir Hastane Örneği

Nurdan Yıldırım1, Birkan Tapan2, Albena Gayef3, Adem Sezen2, Selin Alıcı1, Tuba Kayan Tapan4
1İstanbul Bilim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Kurumları Yöneticiliği Anabilim Dalı
2İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
3İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Ve Bilişimi Anabilim Dalı
4Şişli Florence Nightingale Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Hastane enfeksiyonları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir sorundur. Hastane kaynaklı enfeksiyonlar hastalarda fonksiyonel bozukluklara, duygusal strese, yaşam kalitesinin düşmesine veya ölüme neden olur. Ayrıca hastanede yatış süresinin uzaması, iş kaybının ortaya çıkması, ilaç kullanımının artması, izolasyon ihtiyacı olması, ekstra laboratuvar ya da diğer tanı yöntemlerinin kullanımı gibi nedenlerle ekonomik yükü de arttırır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada JCI tarafından akredite olmuş bir vakıf hastanesinin enfeksiyon kontrol programı ve 2014 yılı Ocak-Mart ayları ve 2015 Ocak-Mart ayları enfeksiyon indikatörleri incelenip karşılaştırmalar yapılarak almış olduğu önlemler incelenmiş olup veriler T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 2013 enfeksiyon hızları ile kıyaslanmıştır.
BULGULAR: Genel olarak incelendiğinde; Hastane kaba enfeksiyon hızının 2015 ilk üç ayında 2014 ilk üç ayına göre azalarak % 0,39 olduğu, hastane enfeksiyon insidans dansitesinin % 2,1 ile önceki yıla oranla değişmediği görülmüştür. 2014 Ocak-Mart ayı nozokomiyal infeksiyon tanılarının en fazla ventilatöre ilişkin pnömoniler iken 2015 Ocak-Mart aylarında ise en fazla nozokomiyal pnömoni olduğu görülmüştür. 2014 Ocak-Mart ayları enfeksiyon oranı en çok %40 ile YBÜ de iken, 2015 Ocak-Mart aylarında %50 ile iç hastalıklarında görülmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Vakıf hastanesinde önlem olarak enfeksiyon risk analizleri ve sürveyans çalışmaları yapılarak risk azaltıcı çözümler üretilip uygulanması sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, Hastane enfeksiyonları, Enfeksiyon kontrol programı.


Nurdan Yıldırım, Birkan Tapan, Albena Gayef, Adem Sezen, Selin Alıcı, Tuba Kayan Tapan. Applications for the Prevention of Nosocomial Infections and a Hospital Practice. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(2): 93-100

Corresponding Author: Nurdan Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (43 accesses)
 (1126 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale