E- ISSN: 2822-4051
Laboratory and Imaging Findings in Children Diagnosed with COVID-19 [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 85-89 | DOI: 10.5222/terh.2020.83788

Laboratory and Imaging Findings in Children Diagnosed with COVID-19

Gülnihan Üstündağ1, Dilek Yılmaz Çıftdogan2
1Health Science University Izmir Tepecik Training And Research Hospital, Pediatric Infectious Disease Clinic, Izmir, Turkey
2Katip Celebi University, The Field Of Pediatric Infectious Disease, Izmir, Turkey

COVID-19 pandemic is of great influence worldwide. When laboratory and imaging findings are examined, lymphopenia which frequently seen in adults, rarely observed in children. Case series in the literature, indicates that white blood cell counts were mostly normal. In only one study, the lymphopenia rate was found to be relatively high at 35%. Thrombocytopenia and increased D-dimer are indicative of poor outcome. It is observed that C reactive protein, procalcitonin, lactate dehydrogenase of patients in intensive care unit are higher. Halo sign with consolidation, patchy infiltrates and ground-glass opacities are frequently observed in thorax computed tomography imaging of children diagnosed with COVID-19. It should be noted that these findings can also be seen in pneumonia caused by other viral factors such as influenza virus, parainfluenza virus, RSV, adenovirus. In addition, it is known that the first respiratory sample may be negative in pediatric cases. If there is an history of intense contact with individuals diagnosed with COVID-19 and clinical findings are similar with COVID-19, there should be a consideration of second test. Overall, the milder course of the COVID-19 pandemic in childhood is noticeable. In this review, it was aimed to evaluate the laboratory and imaging findings of COVID-19 in children.

Keywords: Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus-2 (SARS-CoV-2), computed tomography, imaging, laboratory.

COVID-19 Tanılı Çocuklarda Laboratuvar ve Görüntüleme Bulguları

Gülnihan Üstündağ1, Dilek Yılmaz Çıftdogan2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye
2Katip Çelebi Üniversitesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

COVID-19 pandemisi kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Pediatrik yaş grubunda laboratuvar ve görüntüleme bulguları incelendiğinde, erişkinlerde sık görülen lenfopeni çocuklarda daha nadir izlenir. Literatürdeki vaka serilerinde beyaz küre sayıları çoğunlukla normal bulunmuştur. Yalnızca bir çalışmada lenfopeni oranı %35 olarak nispeten yüksek saptanmıştır. Trombositopeni ve D-dimer yüksekliği kötü prognoz göstergesidir. Yoğun bakımdaki hastalarda bakılan C reaktif protein, prokalsitonin, laktat dehidrogenazın daha yüksek olduğu görülmektedir. COVID-19 ön tanısına yönelik çekilen toraks bilgisayarlı tomografi görüntülemesinde çocuklarda sıklıkla halo işareti ve konsolidasyon, yama tarzı infiltrasyonlar ve buzlu cam görüntüsü olduğu izlenmektedir. Bu bulguların ayrıca influenza virüs, parainfluenza virüs, RSV, adenovirüs gibi diğer viral etkenlerin neden olduğu pnömonilerde de görülebileceği unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra, COVID-19 tanısı almış bireylerle yoğun temas öyküsü olan ve kliniği uyumlu olduğu düşünülen pediatrik olgularda ilk alınan solunum örneğinin negatif olabileceği ve tekrarlayan testler ile pozitif saptanabileceği bilinmekte ve bu hastaların özellikle ilk başvuru esnasındaki görüntülemeleri tanıda önem arz etmektedir. Genel olarak COVID-19 pandemisinin çocukluk çağındaki daha ılımlı gidişatı fark edilir düzeydedir. Bu derlemede, COVID-19 tanısı alan pediatrik yaş grubunun laboratuvar ve görüntüleme bulgularının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ağır akut solunum yetmezliği ilişkili koronavirüs-2 (SARS-CoV-2), bilgisayarlı tomografi, görüntüleme, laboratuvar.

Gülnihan Üstündağ, Dilek Yılmaz Çıftdogan. Laboratory and Imaging Findings in Children Diagnosed with COVID-19. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 85-89

Corresponding Author: Gülnihan Üstündağ, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale