E- ISSN: 2822-4051
Evaluation Of Clinicopathological Features Of Breast Cancer According To The Molecular Subtypes [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 151-156 | DOI: 10.5222/terh.2015.151

Evaluation Of Clinicopathological Features Of Breast Cancer According To The Molecular Subtypes

Melek Ünçel1, Gamze Aköz1, Zübeyde Yıldırım1, Gönül Pişkin2, Mustafa Değirmenci3, Dudu Solakoğlu Kahraman1, Duygu Ayaz1, Gökhan Akbulut4, Gülden Diniz1
1Izmir Tepecik Education And Research Hospital, Pathology
2Izmir Tepecik Education And Research Hospital, Radiation Oncology
3Izmir Tepecik Education And Research Hospital, Medical Oncology
4Izmir Tepecik Education And Research Hospital, General Surgery

INTRODUCTION: Breast cancer is the most common malignancies among women worldwide. Breast cancer is a heterogeneous tumor, with different responses to therapy even within similar histology and stages. In this study we aimed to compare the clinical and pathological features of breast cancer according to the molecular subtypes.
METHODS: We retrospectively reviewed the 292 cases with breast cancer, who were diagnosed and treated at the Izmir Tepecik Education and Research Hospital between 2011 and 2014. Descriptive and inferential analyses between different intrinsic subtypes were performed.
RESULTS: A total of 292 females with invasive breast cancer were included in this study. The mean age was 55.5±12.8 years (28-85 years) and mean ages of different tumor groups were similar. We identified 90 (30.8%) cases of luminal A, 87 (29.8%) luminal B, 78 (26.7%) HER2+, and 37 (12.7%) triple negative. The mean Ki-67 proliferation index was found 5 (1-12) in Luminal A group, 28.4 (15-80) in Luminal B group, 24.1 (1-95) in Her2 positive group and 43 (1-85) in triple negative group. The mean follow-up was 22.5±10.9 months. Mean mortality rate was found as 10.6% (n = 31) in all patients. The least survival rate was determined in triple negative patients (78.4%, n=29). The highest survival rate was assessed as compatible with the literature in the luminal A group (n= 83, 92.2%). HER2-positive cases had second highest survival rate with tailored treatment (n= 71, 91%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Histopathologic features or histological grade of breast cancer alone does not provide reliable prognostic predictions. It must be always considered that breast cancer is a heterogeneous tumor. Therefore in breast cancer, tailored therapy according to the molecular subtypes of tumor, seems to provide the highest benefit for patients.

Keywords: Breast cancer, molecular subtype, Luminal A-B, Her2 positive, Triple negative

Meme Kanserinin Klinikopatolojik Özelliklerinin Moleküler Alt Tipe Göre Değerlendirilmesi

Melek Ünçel1, Gamze Aköz1, Zübeyde Yıldırım1, Gönül Pişkin2, Mustafa Değirmenci3, Dudu Solakoğlu Kahraman1, Duygu Ayaz1, Gökhan Akbulut4, Gülden Diniz1
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı
2İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği
3İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği
4İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri dünyada kadınlarda en sık gözlenen malignitedir. Meme kanseri, histolojik olarak benzer ve aynı evredeki tümörlerde bile farklı tedavi yanıtı sergileyen heterojen bir tümördür. Bu çalışmada meme kanserinin klinik ve patolojik özelliklerini, tümörün moleküler alt tiplerine göre karşılaştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tanı konup tedavi olmuş 292 meme kanserli olgu geriye dönük olarak değerlendirildi. Farklı alt tipler tanımlayıcı ve çıkarımsal analizlerle karşılaştırıldı.
BULGULAR: Toplam 292 invazif meme karsinom olgusu çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 55,5±12,8 yıl (28-85 yıl) olup, farklı gruplardaki ortalama yaş birbirine yakındı. Doksan olgu (%30,8) luminal A, 87 olgu (%29,8) luminal B, 78 olgu (%26,7) HER2 pozitif ve 37 (%12,7) olgu triple negatif olarak tanımlandı. Ortalama Ki-67 proliferasyon indeksi Luminal A grubunda 5 (1-12), Luminal B’de 28,4 (15-80), Her2+ olgularda 24,1 (1-95) ve tripl negatiflerde 43 (1-85) bulundu. Ortalama izlem süresi 22,5±10,9 aydı. Tüm hastalar bazında eksitus oranı %10,6 (n=31) bulundu. Sağ kalım oranı en düşük grup triple negatif hastalardı (%78,4; n=29). Sağ kalım oranı en yüksek grup literatürle uyumlu şekilde Luminal A olarak değerlendirilen olgulardı (n=83, %92,2). Her2 pozitif olgular hedefe yönelik tedaviyle en yüksek sağ kalım oranına sahip ikinci grubu oluşturuyordu (n=71, %91).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Meme kanserinin histolojik derecesi veya histopatolojik özellikleri tek başına güvenilir prognostik öngörü sağlamamaktadır. Meme kanserinin heterojen bir tümör olduğu her zaman dikkate alınmalıdır. Bu yüzden meme kanserinde moleküler alt tiplerine göre kişiye özel tedavileri uygulamak, hastalar için en yüksek faydayı sağlayacak gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, moleküler alt tip, Luminal A-B, Her2 pozitif, Tripl negatif

Melek Ünçel, Gamze Aköz, Zübeyde Yıldırım, Gönül Pişkin, Mustafa Değirmenci, Dudu Solakoğlu Kahraman, Duygu Ayaz, Gökhan Akbulut, Gülden Diniz. Evaluation Of Clinicopathological Features Of Breast Cancer According To The Molecular Subtypes. Tepecik Eğit Hast Derg. 2015; 25(3): 151-156

Corresponding Author: Melek Ünçel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale