E- ISSN: 2822-4051
Retrospective Analysis of Methyl Alcohol Intoxications in Emergency Department [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 235-240 | DOI: 10.5222/terh.2019.85698

Retrospective Analysis of Methyl Alcohol Intoxications in Emergency Department

Seyran Bozkurt Babuş1, Gülten İraöz1, Ataman Köse1, Gülhan Orekici Temel2, Rukiye Nalan Tiftik3, İbrahim Toker4
1Mersin University Medical Faculty, Emergency Medicine Department, Mersin, Turkey
2Mersin University Medical Faculty, Biostatistics And Medical Informatics Department, Mersin, Turkey
3Mersin University Medical Faculty,medical Pharmacology Department,merin, Turkey
4Ti̇re State Hospital, Emergency Service, İzmi̇r, Turkey

INTRODUCTION: Methanol is a toxic raw material used in production of miscellaneous chemical substances. Even though methanol isn’t toxic, its metabolytes are toxic. Methanol intoxication can cause death by metabolic acidosis, brain damage, loss of vision and cardiovascular injury. In this study, we aimed to evaluate the demographic clinical and laboratory charactheristics of patients who referred to emergency department with methyl alcohol intake.
METHODS: Between April 1, 2016 and March 31, 2017, age, gender, complaints at arrival, clinical practices and hospital outcome of patients diagnosed with methyl alcohol intoxication at the emergency department were evaluated.
RESULTS: 31 patients were included in the study. All of the patients were male. Mean age was 55.8±11.6. We found that 71% of patients referred with a complaint of blurred vision, 83.9% of patients had chronic alcohol intake and 58.1% of the patients had chronic diseases. Bicarbonate treatment was applied in 87.1%, dialysis was performed in 83.9%, ethyl alcohol was applied in %58.1 and folic acid treatment was applied in 48.4% of the patients. All patients were followed up in the intensive care unit and 25.8% of patients have died. It was observed that the mean values of pH, HCO3 and Glaskow coma scale (GKS) were lower, base excess (BE) and sodium were higher in the patients who died (p values were p=0.009, p= 0.003, p=0.009, p=0.012, p=0.001 respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was found that methanol intoxication is more frequent in males and those with chronic alcohol intake and could be mortal in patients with low pH, HCO3 and GCS values and high sodium, BE values.

Keywords: emergency department, intoxications, methanol

Acil Serviste Metil Alkol Zehirlenmelerinin Retrospektif Analizi

Seyran Bozkurt Babuş1, Gülten İraöz1, Ataman Köse1, Gülhan Orekici Temel2, Rukiye Nalan Tiftik3, İbrahim Toker4
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
4Ti̇re Devlet Hastanesi̇ Aci̇l Servi̇s, İzmi̇r, Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Metil alkol, çeşitli kimyasal maddelerin üretiminde kullanılan toksik bir hammaddedir. Metanolün kendisi toksik olmasa da, metabolitleri toksiktir. Metanol zehirlenmesi; metabolik asidoz, beyin hasarı, görme kaybı, kardiyovasküler hasar ile ölüme neden olabilir. Bu çalışmada acil servise başvuran metil alkol alımı olan hastaların demografik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 1 Nisan 2016-31.03 2017 tarihleri arasında acil servise başvuran metil alkol intoksikasyonu tanısı alan hastaların yaş, cinsiyet, geliş şikayetleri, klinik uygulamalar, laboratuvar sonuçları ve hastane sonlanım durumlarına bakıldı.
BULGULAR: Belirlenen tarihler arasında 31 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların tamamı erkeklerden oluşmaktaydı. Yaş ortalaması 55.8±11.6 bulundu. Hastaların %71 oranıyla görmede bulanıklık şikayetiyle başvurduğu, %83.9’unda kronik alkol alımı öyküsünün mevcut olduğu, %58.1’inin kronik hastalığı olduğu tespit edildi. Hastaların %87.1’ine bikarbonat, %83.9’una diyaliz, %58.1’ine etil alkol ve %48.4’üne folik asit tedavileri uygulandığı gözlendi. Hastaların tamamının yoğun bakımda takip edildiği ve %25.8’inin öldüğü tespit edildi. Ölen olguların pH, HCO3 ortalama değerleri ve Glaskow Koma Skalasının (GKS) daha düşük, baz fazlalığı (BE) ve sodyum ortalama değerlerinin daha yüksek olduğu gözlendi (p değerleri sırasıyla p=0.009, p= 0.003, p=0.009, p=0.012, p=0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Metanol intoksikasyonunun erkeklerde ve kronik alkol alımı öyküsü olanlarda daha sık gözlendiği ve düşük pH, HCO3 ve GKS değerleri ve yüksek sodyum, BE değerlerine sahip hastalarda hayati tehlike yaratabileceği tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: acil servis, metil alkol, zehirlenmeler

Seyran Bozkurt Babuş, Gülten İraöz, Ataman Köse, Gülhan Orekici Temel, Rukiye Nalan Tiftik, İbrahim Toker. Retrospective Analysis of Methyl Alcohol Intoxications in Emergency Department. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 235-240

Corresponding Author: Seyran Bozkurt Babuş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale