Clinical Features of Patients with Vascular Involvement in Behçet’s Disease [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 122-126 | DOI: 10.5222/terh.2020.86094  

Clinical Features of Patients with Vascular Involvement in Behçet’s Disease

Demet Yalçın Kehribar1, Metin Özgen2
1Department Of Internal Medicine, Medical Faculty, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Department Of Rheumatology, Medical Faculty, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: In this study, it was aimed to investigate the clinical features of Behçet disease (BD ) with vascular involvement.
METHODS: Between November 2010 and October 2019, 40 (5%) of 800 BD patients with vascular involvement was found in 40 (5%) of 800 patients who were followed-up with Behçet's disease in our hospital's Rheumatology Outpatient Clinic. The sociodemographic and clinical features of the patients were reached through the file notes and automation system. Descriptive statistics were made, and mean value, standard deviation and percentages were calculated for each clinical finding. The patient group was divided into groups by the two-step clustering method.
RESULTS: 87.5% of the patients were male, and their age was 35.5years. The most common features accompanying vascular involvement were oral ulcer, genital ulcer, and papulopustular lesions. Venous involvement was found in 95% of the patients, arterial and venous involvement was detected in 10% and 5% of the patients. As a result of two-step cluster analysis, two clusters were determined; While cluster 1 was isolated from lower extremity deep vein thrombosis (90.9%) in terms of vascular involvement, cluster 2 had dural sinus thrombosis (54.4%), arterial involvement, and higher central nervous system involvement.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion In our study, it was determined that vascular involvement was more common in young men, and the frequency of vascular involvement increased with the duration of the disease. In particular, two types of vascular involvement patterns were determined; The group with the first isolated deep vein thrombosis and the group where the second deep vein thrombosis was added dural sinus thrombosis, arterial involvement, and CNS involvement. As a result, the development of a new vascular involvement in addition to deep vein thrombosis increases the risk of involvement of other vascular structures or CNS.

Keywords: Behçet, vasculitis, thrombosis


Behçet Hastalığında Vasküler Tutulumu Olan Hastaların Klinik Özellikleri

Demet Yalçın Kehribar1, Metin Özgen2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Dahiliye Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Romatoloji Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, vasküler tutulumu olan Behçet hastalarının klinik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2010-Ekim 2019 tarihleri arasında hastanemiz Romatoloji Polikliniğinde Behçet hastalığı ile takipli 800 hastadan 40’ında (%5) vasküler tutulumun olduğu belirlendi. Hastaların sosyodemografik ve klinik özelliklerine dosya notları ve otomasyon sisteminden ulaşıldı. İstatistiksel analizde SPSS v21.0 programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler yapılarak her bir klinik bulgu için ortalama değer, standart sapma ve yüzdeleri hesaplandı. Hasta grubu two-step (iki adımlı) kümeleme yöntemi ile gruplara ayrıldı.
BULGULAR: Hastaların %87.5’i erkek ve yaşları 35.5 yıl idi. Vasküler tutuluma en sık eşlik eden özellikler oral ülser, genital ülser ve papülopüstüler lezyonlardı. Hastaların %95’inde venöz tutulum, %10’unda arteriyel ve %5’lik bölümünde ise hem arteriyel, hem venöz tutulum saptanmıştır. İki adımlı kümeleme analizi sonucunda iki küme belirlendi; küme 1 vasküler tutulum açısından izole alt extremite derin ven trombozu (%90.9) ile seyrederken, küme 2’de dural sinüs trombozu (%54.4), arteriyel tutulum ve daha yüksek oranda santral sinir sistemi (SSS) tutulumu vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, vasküler tutulumun genç erkeklerde daha sık olduğu ve vasküler tutulum sıklığının hastalık yaşı ile birlikte artış gösterdiği belirlenmiştir. Bu çalışmada iki tip vasküler tutuluş paterni belirlendi; 1. izole derin ven trombozu ile seyreden grup ve 2. derin ven trombozuna dural sinüs trombozu, arteriyel tutulum ve SSS tutulumunun eklendiği grup. Sonuç olarak, derin ven trombozuna ek olarak yeni bir vasküler tutulum gelişmesi diğer vasküler yapıların ya da SSS’nin tutulum riskini arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Behçet, vaskülit, tromboz


Demet Yalçın Kehribar, Metin Özgen. Clinical Features of Patients with Vascular Involvement in Behçet’s Disease. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 122-126

Corresponding Author: Demet Yalçın Kehribar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (17 accesses)
 (291 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale