Comparison Of The Level Of Anxiety In Patients Aged 18-50,Who Will Undergo Elective Plastic And Reconstructive Surgery,With Those Who Will Undergo Another Operation At The Same Age [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 190-196 | DOI: 10.5222/terh.2020.86648  

Comparison Of The Level Of Anxiety In Patients Aged 18-50,Who Will Undergo Elective Plastic And Reconstructive Surgery,With Those Who Will Undergo Another Operation At The Same Age

Şeyda Kayhan Ömeroğlu1, Hatice Nesrin Erceyes2
1Hsu Dr Suat Seren Chest Di̇seases And Chest Surgery Trai̇ni̇ng And Research Hospi̇tal
2Karadeni̇z Techni̇cal Uni̇versi̇ty Faculty Of Medi̇ci̇ne

INTRODUCTION: Anesthesia and surgery; are processes that always remind and sustain all the negative emotions and thoughts that can be experienced by human beings such as tension, fear, anxiety, concern,excitement and sadness. Preoperative preparation has many purposes. But the most important one is to relieve anxiety. Anxiety affects surgery, anesthesia and postoperative recovery negatively.
METHODS: In this study, the anxiety scores of patients between 18-50 years of age, whose elective plastic surgery and reconstructive operation (rhinoplasty, abdominoplasty, mammoplasty) was planned, were compared with those of the patients operated for other indications (hysterectomy, thyroidectomy, arthroscopy, inguinal hernia). Patients who would undergo plastic surgery operation were allocated to Group P, and other patients who had the same grade of lesions who would undergo other operations were classified into Group D.
RESULTS: A total of 324 patients were included in the study. 144 of the patients were taken into Group P and 180 into Group D. Considering the demographic data of the patients,statistically significant differences were found between Group P and Group D in gender, marital status, age and education groups. The mean age of Group P was significantly lower than the mean age of Group D (p<0.05). Group P STAI-I and STAI-II anxiety averages were significantly lower in Group P than Group D (p<0.05). It was observed that STAI-I and STAI-II averages of patients who would l undergo plastic surgery operation were lower than those who would undergo another surgical intervention.
DISCUSSION AND CONCLUSION: With this study, it is understood that surgical operation and anesthesia applications are important stress factors for the patients. The anesthesiologists should meet with the patients before the surgery to evaluate them in terms of risks, to inform them about the procedures to be performed and to eliminate their anxiety before surgery. Pharmacological and non-pharmacological methods for sedation should also be applied to prevent hemodynamic problems caused by anxiety during the operation and to speed up the postoperative recovery process.

Keywords: Preoperative Anxiety, STAI, Plastic Surgery


Elektif Plastik Ve Rekonstrüktif Operasyonu Geçirecek 18-50 Yaş Arası Hastalardaki Anksiyete Düzeyinin Aynı Yaşlarda Başka Operasyon Geçirecek Olanlarınki İle Karşılaştırılması

Şeyda Kayhan Ömeroğlu1, Hatice Nesrin Erceyes2
1Sbü Dr Suat Seren Gögüs Hastalıkları Ve Gögüs Cerrahi̇si̇ Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇
2Karadeni̇z Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Tıp Fakültesi̇

GİRİŞ ve AMAÇ: Anestezi ve cerrahi; daima gerginlik, korku, endişe, kaygı, heyecan ve hüzün gibi insanoğlu tarafından yaşanabilecek tüm olumsuz duygu ve düşünceleri anımsatan ve yaşatan işlemlerdir. Operasyon öncesi hazırlığın bir çok amacı vardır. Bunların içerisinde en önemlilerinden birisi de anksiyetenin azaltılması ya da tamamen giderilmesidir. Anksiyete; cerrahi konforu, anestezi sürecini ve postoperatif iyileşmeyi olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmadaki amacımız anskiyetenin operasyon türüne göre etkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 18-50 yaş arası, elektif plastik ve rekonstrüktif cerrahi operasyonu (PRC) ile (rinoplasti, abdominoplasti, mamoplasti), benzer büyüklükte (Grade) (histerektomi, tiroidektomi, artroskopi, inguinal herni) operasyon planlanan hastaların anksiyete skorları karşılaştırılmıştır. PRC operasyonu geçirecek hastalar Grup P, aynı grade başka operasyon geçirecek hastalar Grup D olarak sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada 18-50 yaş arası, elektif plastik ve rekonstrüktif cerrahi operasyonu (PRC) ile (rinoplasti, abdominoplasti, mamoplasti), benzer büyüklükte (Grade) (histerektomi, tiroidektomi, artroskopi, inguinal herni) operasyon planlanan hastaların anksiyete skorları karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: Toplam 324 hasta çalışmaya alındı. Hastaların 144’ü Grup P, 180’i Grup D’ye alındı. Hastaların demografik verilerine bakıldığında Grup P ile Grup D arasında cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim gruplarında bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu. Grup P’nin yaş ortalaması anlamlı derecede düşüktü (p<0,05). Grup P STAI-I ve STAI-II kaygı ortalamaları Grup D’ye göre anlamlı olarak düşüktü (p<0,05). PRC operasyonu geçirecek olan hastaların STAI-I ve STAI-II ortalamalarının diğer cerrahi operasyon geçireceklere oranla daha düşük olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma ile cerrahi geçirecek hastaların operasyon öncesinde yoğun stres yaşadıkları anlaşılmaktadır. Anestesiztler, hastalar ile ameliyat öncesi riskleri değerlendirmek, yapılacak işlemler hakkında bilgi vermek ve ameliyat öncesi kaygılarını ortadan kaldırmak için görüşmelidir. Hastada operasyon esnasında anksiyetenin yaratabileceği hemodinamik sorunları engellemek ve postoperatif iyileşme sürecini hızlandırmak için sedasyon amaçlı farmakolojik ve nonfarmakolojik metodların da uygulanması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: : Preoperatif Anksiyete, STAI, Plastik Cerrahi


Şeyda Kayhan Ömeroğlu, Hatice Nesrin Erceyes. Comparison Of The Level Of Anxiety In Patients Aged 18-50,Who Will Undergo Elective Plastic And Reconstructive Surgery,With Those Who Will Undergo Another Operation At The Same Age. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 190-196

Corresponding Author: Şeyda Kayhan Ömeroğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (7 accesses)
 (208 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale