E- ISSN: 2822-4051
Association of prostate volume and prostate cancer diagnosis in patients underwent transrectal prostate biopsy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(1): 57-61 | DOI: 10.5222/terh.2018.057

Association of prostate volume and prostate cancer diagnosis in patients underwent transrectal prostate biopsy

Rahmi Gökhan Ekin1, Zübeyde Yıldırım2, Gökhan Koç1, Gülden Diniz3, Zafer Kozacıoğlu1
1Tepecik Teaching and Training Hospital, Urology
2Ege University, Pathology
3Tepecik Teaching and Training Hospital, Pathology

INTRODUCTION: We investigated the association between prostate volume and prostate cancer in patients who underwent transrectal prostate biopsy at a single tertiary-center.
METHODS: In this study, patients who underwent prostate biopsy due to increased serum PSA levels and suspicious findings on digital rectal examination between January 2014 and December 2016 were included. Patient's age, serum PSA level, findings on digital rectal examination, prostate volume, number of total prostate biopsy core, diagnosis of prostate biopsy (cancer/benign), Gleason score were evaluated.
RESULTS: Eight-hundred fourteen patients were included the study. Mean PSA level was 9.67 ± 6.9 ng/ml and 137 (15.6%) of 814 patients had abnormal digital rectal examination. Mean prostate volume was 44.8 ± 26.5 cm3. Patients divided into 2 groups: 533 (65.4%) of 814 patients had a prostate volume 60 cm3 and lower, 281 (34.6%) of 814 patients had a prostate volume higher than 60 cm3. Patients with a prostate volume 60 cm3 and lower were statistically younger (61.1 ± 9.4 vs. 67.2 ± 8.7, p<0.05) and had a lower serum PSA level (7.9 ± 5.3 vs. 13.5 ± 9.1, p<0.05). Diagnosis of prostate cancer was higher in patients a prostate volume 60 cm3 and lower (40.3% vs. 22.7%, p<0.05). There were no significant differences in Gleason score between two groups (p=0.792).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We found an association between prostate volume and prostate cancer diagnosis. Patients with a prostate volume higher than 60 cm3 had a decreased rate of prostate cancer diagnosis.

Keywords: prostate cancer, prostate volume, Gleason score

Transrektal Prostat Biyopsisi Yapılan Hastalarda Prostat Hacmi İle Prostat Kanseri Arasındaki İlişki

Rahmi Gökhan Ekin1, Zübeyde Yıldırım2, Gökhan Koç1, Gülden Diniz3, Zafer Kozacıoğlu1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji
2Ege Üniversitesi, Patoloji
3Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji

GİRİŞ ve AMAÇ: Transrektal prostat biyopsisi yapılan hastalarda prostat hacmi ile prostat kanseri arasındaki bir ilişki olup olmadığının geriye dönük ve tek merkezli olarak araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2014 ile Aralık 2016 arasında PSA yüksekliği veya şüpheli parmakla rektal inceleme bulgusu nedeni ilk defa prostat biyopsisi yapılan hastalar çalışmaya alındı. Çalışmada hastaların yaşı, PSA değeri, parmakla rektal inceleme bulgusu, transrektal ultrasondaki prostat hacmi, alınan biyopsi kor sayısı, biyopsi patoloji sonucu ve Gleason skoru değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 814 hasta dahil edildi. Hastaların ortalama PSA değeri 9.67 ± 6.9 ng/ml idi ve hastaların 137’sinde (%15.6) anormal parmakla rektal inceleme bulgusu vardı. Çalışmadaki hastaların ortalama prostat hacmi 44.8 ± 26.5 cm3 idi. Prostat hacmi 60 cm3 altı olan hasta sayısı 533 (%65.4) iken prostat hacmi 60 cm3 üstü olan hasta sayısı 281 (%34.6) idi. Buna göre 60 cm3 altında prostat hacmi olan gruptaki hastalar istatistiksel anlamlı olarak daha gençti (61.1 ± 9.4 vs. 67.2 ± 8.7, p<0.05) ve daha düşük PSA değerine (7.9 ± 5.3 vs. 13.5 ± 9.1, p<0.05) sahip idi. Ayrıca 60 cm3 altı prostat hacmi olan hastaların 215’inde (%40.3) PK tespit edilirken, 60 cm3 üstü prostat hacmi olan hastaların 64’ünde (%22.7) PK tespit edilmişti (p<0.05). Prostat hacmi 60 cm3 altı ve 60 cm3 üstü olan hastalardaki Gleason skorları arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edilmemiştir (p=0.792).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda, PSA yüksekliği veya anormal parmakla rektal inceleme bulgusu nedeni ile transrektal prostat biyopsisi yapılan hastalarda, prostat hacmi 60 cm3 üzerinde ise daha az prostat kanseri tespit edildiği bulduk.

Anahtar Kelimeler: prostat kanseri, prostat hacmi, volüm, Gleason skoru

Rahmi Gökhan Ekin, Zübeyde Yıldırım, Gökhan Koç, Gülden Diniz, Zafer Kozacıoğlu. Association of prostate volume and prostate cancer diagnosis in patients underwent transrectal prostate biopsy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(1): 57-61

Corresponding Author: Rahmi Gökhan Ekin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale