A Case Series of Neonatal Supraventricular Tachycardia: A Review of Different Management and Clinical Outcomes [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 117-121 | DOI: 10.5222/terh.2020.87609  

A Case Series of Neonatal Supraventricular Tachycardia: A Review of Different Management and Clinical Outcomes

Bora Baysal1, Ayşe Şimşek2
1Ministry of Health Buca Obstetric, Gynecology and Pediatrics Hospital, Department of Neonatology
2Ministry of Health Buca Obstetric, Gynecology and Pediatrics Hospital, Department of Pediatric Cardiology

INTRODUCTION: Neonatal arrhythmias are defined as abnormal heart rates in the neonatal period. They may occur as a result of various cardiovascular, systemic and metabolic problems. Supraventricular tachycardia (SVT) is the most common arrhythmia in neonates. We aimed to evaluate the treatments and side effects of medications used in SVT treatment.
METHODS: A retrospective chart review was performed on newborns who were diagnosed with SVT during hospitalization or who were admitted to the neonatal intensive care unit (NICU) because of a SVT diagnosis in NICU department of Buca Obstetric, Gynecology and Pediatrics Hospital in Izmir, Turkey from Dec 2016 to Dec 2017.
RESULTS: Overall, 30% had congenital heart disease as defined atrial septal defect. More than half of the infants received abortive therapy including adenosine. Acute therapy was used in 40% infants. The most commonly used acute therapy was amiodarone followed by esmolol. Secondary prevention therapy was used in %70 infants. The most commonly used secondary prevention therapies were beta-blockers, followed by sotalol.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SVT is one of important causes of neonatal morbidity and a serious cause of mortality if untreated. The medications used in treatment are selected according to clinical observations. Side effects should be kept in mind as well as the benefits of the drugs used.

Keywords: Neonatal supraventricular tachycardia, beta-blockers, adverse event


Yenidoğan Supraventriküler Taşikardi Vaka Serisi: Farklı Tedavilerin ve Klinik Sonuçların Değerlendirilmesi

Bora Baysal1, Ayşe Şimşek2
1Sağlık Bakanlığı İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Yenidoğan Bölümü, İzmir
2Sağlık Bakanlığı İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Çocuk Kardiyolojisi Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Neonatal aritmiler yenidoğan döneminde ortaya çıkan anormal kalp hızı olarak tanımlanır. Çeşitli kardiyovasküler, sistemik ve metabolik hastalıkların bir sonucu olarak ortaya çıkabilirler. Yenidoğanlarda supraventriküler taşikardi (SVT) en sık görülen aritmidir. Biz bu çalışmada SVT tedavisinde kullanılan tedavi yöntemlerinin etkinlik ve güvenilirliğini araştırmayı amaçladık
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada, Aralık-2016 ve Aralık-2017 tarihleri arasında İzmir Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne SVT tanısıyla yatırılarak tedavi edilen hastaların dosyası retrospektif olarak incelenmiştir.
BULGULAR: SVT tanısı alan 10 hasta mevcuttu. Altta yatan hastalıklar incelendiğinde %80 hasta non spesifik SVT olarak değerlendirilirken %20 hastada Wolf Parkinson Wİde sendromu mevcuttu. Tüm hastaların %30'unda konjenital kalp hastalığı mevcuttu. Hastaların %70'ine abortif tedavi olarak adenozin kullanıldı. Akut terapi hastaların %40'ına uygulandı. Akut terapide en sık kullanılan ilaç amirodaron idi (%75), bunu esmolol (%25) takip etti. Sekonder önleyici tedavi hastaların %70'ine uygulandı. En sık kullanılan ajan beta blokör (%57) onu takiben sotalol (%43) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kardiyak aritmiler, bebek morbiditesinin önemli nedenlerinden biridir. Teşhis ve tedavi edilmezse ciddi bir bebek ölüm nedenidir. Hekimlerin fetal ve neonatal dönemde aritmilerin etyolojisi, gelişimi ve doğal seyri hakkında dikkatli olması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan supraventriküler taşikardi, beta blokörler, yan etki


Bora Baysal, Ayşe Şimşek. A Case Series of Neonatal Supraventricular Tachycardia: A Review of Different Management and Clinical Outcomes. Tepecik Eğit Hast Derg. 2020; 30(2): 117-121

Corresponding Author: Bora Baysal, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (9 accesses)
 (319 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale