The Variation of Pentraxin-3 in Febrile Patients Admitted With or Without Convulsions [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 306-312 | DOI: 10.5222/terh.2021.88528  

The Variation of Pentraxin-3 in Febrile Patients Admitted With or Without Convulsions

Şefika Bardak1, Mine Cinbis2, Yaşar Enli3
1Department Of Pediatric Emergency, Izmir Tepecik Education And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Pediatrics, Pamukkale University, Denizli, Turkey
3Department Of Medical Biochemistry, Pamukkale University, Denizli, Turkey

Objective: Febrile convulsions are the most frequent seizures in childhood. Pentraxin-3 is a new generation acute phase reactant that belongs to the family of long pentraxins. In our study, our primary aim was to investigate the difference in serum Pentraxin-3 levels between febrile convulsive patient group and non-convulsive fever control group. Our secondary aim was to evaluate the correlation between serum Pentraxin-3 levels and other more frequently used acute phase reactants (C-reactive protein, white blood cell count).
Methods: Patients admitted to the pediatric emergency department between January 2014 and July 2014 were included in this prospective study The study included 35 febrile convulsive patients (patient group) and 35 non-convulsive febrile patients (control group) with similar age and gender, without chronic disease or ongoing medication brought to a university hospital Pediatric Emergency Department. Anamnesis information including active complaints, self and family history and laboratory findings of all cases included in the study were recorded on previously printed forms with demographic information such as age (month) and gender of the patient. In statistical analysis, the significance level was accepted as p <0,05.
Results: There was no statistically significant difference between the groups in terms of age, gender, serum urea, creatinine, electrolytes, C-reactive protein and white blood cell counts (p>0,05). Serum Pentraxin-3 levels were 4,8±2,5 ng/ml in the patient group and 4.1±2.3 ng/ml in the control group. The difference between the two groups was not statistically significant (p>0,05). No correlation was found between Pentraxin-3 with C-reactive protein and white blood cell count.
Conclusion: Our findings show that serum Pentraxine-3 levels are similar in patients with febrile convulsion and fever. In addition, it was concluded that Pentraxine-3 does not correlate with acute phase reactants, which are more commonly used.

Keywords: Febrile convulsion, child, pentraxin-3, neurology


Febril Konvülziyon Geçiren ve Geçirmeyen Ateşli Hastalarda Pentraksin-3’ün Değişimi

Şefika Bardak1, Mine Cinbis2, Yaşar Enli3
1İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Yandal Eğitim Kliniği, İzmir
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
3Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Denizli

Amaç: Febril konvülziyon çocukluk çağında en sık görülen konvülziyon tipidir. Pentraksin-3 uzun pentraksinler ailesine dâhil olan, yeni nesil bir akut faz reaktanıdır. Çalışmamızda birincil amacımız febril konvülziyon geçiren hasta grubu ile konvülziyon geçirmeyen ateş yüksekliği olan kontrol grubu arasında serum Pentraksin-3 düzeyi açısından farklılık olup olmadığının araştırılması idi. İkincil amacımız ise serum Pentraksin-3 düzeyinin klinikte daha sık kullanılan akut faz reaktanları (C-reaktif protein, beyaz küre sayısı) ile korelasyon gösterip göstermediğinin değerlendirilmesiydi.
Yöntem: Çalışmamız Ocak 2014-Temmuz 2014 tarihleri arasında ileriye dönük olarak yürütüldü. Araştırmamıza bir üniversite hastanesi Çocuk Acil Polikliniği’ne getirilen 35 febril konvülziyonlu hasta (hasta grubu) ile yaş ve cinsiyet bakımından benzer, kronik hastalığı ve sürekli ilaç kullanımı olmayan, asıl yakınması ateş yüksekliği olan 35 hasta (kontrol grubu) dahil edildi. Çalışmaya alınan tüm olguların aktif yakınması, özgeçmiş ve soygeçmiş özelliklerini içeren anamnez bilgileri ile laboratuvar bulguları daha önce basılmış ve üzerinde hastanın yaş (ay olarak), cinsiyet gibi demografik bilgilerinin de bulunduğu formlara kaydedildi. İstatistiksel incelemede anlamlılık düzeyi ise p<0,05 olarak kabul edildi.
Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından istatistiksel olarak farklılık yoktu (p>0,05). Her iki grup arasında üre, kreatinin, elektrolitler, C-reaktif protein, beyaz küre sayısı değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Serum Pentraksin-3 düzeyi hasta grubunda ortalama 4,8±2,5 ng/ml, kontrol grubunda ise 4,1±2,3 ng/ml bulundu. İki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05). Pentraksin-3 düzeyi ile C-reaktif protein düzeyi ve beyaz küre sayısı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı.
Sonuç: Bulgularımız serum Pentraksin-3 düzeyinin febril konvülziyon geçiren ve geçirmeyen ateşli hastalarda benzer olduğunu göstermektedir. Ayrıca Pentraksin-3’ün pratik uygulamalarda daha yaygın kullanılan akut faz reaktanları ile korelasyon göstermediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Febril konvülziyon, çocuk, pentraksin-3, nöroloji


Şefika Bardak, Mine Cinbis, Yaşar Enli. The Variation of Pentraxin-3 in Febrile Patients Admitted With or Without Convulsions. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 306-312

Corresponding Author: Şefika Bardak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (32 accesses)
 (43 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale