E- ISSN: 2822-4051
Spontaneous Closure of Secundum-type Atrial Septal Defects [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 97-100 | DOI: 10.5222/terh.2002.88964

Spontaneous Closure of Secundum-type Atrial Septal Defects

Ertürk Levent1, A. Ruhi Özyürek1, Zülal Ülger1, Hasan Güven2, Aytül Parlar1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, İzmir

Aim: Atrial septal defect (ASD) is the second most comman congenital heart defect among children and adults. With the development of echocardiography, important advances has been made in the diagnosis and follow up of ASD. In this study, the size of ASD's at diagnosis, spontaneous closure and prognosis were evaluated. Method: 149 patients diagnosed as secundum ASD with transthoracic echocardiography (Hewlett Packard Sonos 1000) in Ege University Hospital, Pediatric Cardiology Unit were studied. Results: 96 (64%) of them were females, 53 (35%) were males. At the time of diagnosis, size of the defect was 1ess than 4 mm in 54 (36%) patients, 4 mm in 20 (13%), 5-6 mm in 16 (10%), 7-8 mm in 17 (11%), and more than 8 mm in 42 (28%) patients. On follow up, defects less than 6 mm ciased spontaneously in 83% of cases. However, if the defect size was more than 8 mm, surgical treatment was required in 92% of the cases. Conclusion: It is thought that ASD size at diagnosis determined by transthoracic echocardiography is an important indicator in spontaneous closure of atrial septal defects.

Keywords: Atrial septal defects, spontaneous closure

Sekundum Atrial Septal Defektierde Spontan Kapanma

Ertürk Levent1, A. Ruhi Özyürek1, Zülal Ülger1, Hasan Güven2, Aytül Parlar1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, İzmir

Amaç: Atrial septal defekt (ASD), çocuklarda ikinci sıklıkla görülen doğumsal kalp hastalığıdır. Tanısal tetkiklerde, özellikle de ekokardiografideki gelişmelerle tanı, izlem ve tedavide hızlı gelişmeler olmuştur. Bu çalışmadaki amaç, kliniğimizde ASD tanısı alan 149 hastada tanı anındaki ASD boyutu, takipte boyutun değişimi, spantan kapanma ve cerrahi tedavi sıklığını araştırmaktır. Yöntem: İki boyutlu, renkli dopler ekokardiyografi (Hewlett Packard Sonos 1000) cihazı kullanılmıştır. İzlem 3-6 ay aralıklarla yapılmıştır. Bulgular: Olguların 96'sı (%64) kız, 53'ü (%35) erkektir. Tanı anındaki defektin boyutuna göre 4 mm altında 54 (%36), 4 mm boyutunda 20 (%13), 5-6 mm boyutunda 16 (%10), 7-8 mm boyutunda 17 (%11) ve 8 mm üstündeki boyutlarda 42 (%28) hasta saptanmıştır. Takipte <6 mm ASD'lerde spantan kapanma %83 olarak saptanmıştır. ASD >8 mm olan hastalarda cerrahi tedavi oranı %92 olarak bulunmuştur. Sonuç: Transtorasik Ekokardiografi ile saptanan ASD'lerin tanı anındaki boyutu defektin seyri yönünden önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Atrial septal defekt, spontan kapanma

Ertürk Levent, A. Ruhi Özyürek, Zülal Ülger, Hasan Güven, Aytül Parlar. Spontaneous Closure of Secundum-type Atrial Septal Defects. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 97-100
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale