The Effecteveness of Valproat and Oxcarbazepine Monotherapies in Children With Benign Rolandic Epilepsy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 20-24 | DOI: 10.5222/terh.2008.89728  

The Effecteveness of Valproat and Oxcarbazepine Monotherapies in Children With Benign Rolandic Epilepsy

Murat Anıl1, Gülşen Dizdarer1, Alkan Bal1, Oğuz Uzun1, Nejat Aksu1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İZMİR

AIM: In childhood, benign rolandic epilepsy is one of the most seen partial seizures with good prognosis. The comparative studies which analyse the effectiveness of oxcarbazepine (OXC) in benign rolandic epilepsies were rarely. In this study, the clinical and adverse effects of sodium valproat (VPA) and OXC were compared. METHODS: A retrospcetive chart review identifed 32 patients (mean age: 8.06 ± 2.89 years; range: 4-14 years; 56.3% male; VPA group: 16 cases; OXC group: 16 cases) with benign rolandic epilepsy receiving valproat or oxcarbazepine monotherapy in at least on e year. In statistical analysis, Mann-Whitney U and chi-square tests were used and p<0.05 was considered as signifıcant. RESULTS: In each therapy groups, 10 patients (67.5%) achieved seizure-free state (p>0.05). At the end of the first three months after the beginning of antiepileptic therapy, one patient in valproat group and two patients in oxcarbazepine group had insufficient reduction in seizure frequency, so they were switched to another antiepileptic agent. Three patients [18.7% (hyperphagia in 2, abdominal pain in 1)] in valproate group and 6 patients [37.5% (drowsiness in 3, headache in 2, skin rash in 1) in oxcarbazepine group reported adverse events (p>0.05). CONCLUSION: The findings from this small series suggest that valproat or oxcarbazepine monotherapies can be effective and well tolerated in childhood.

Keywords: Benign rolandic epilepsy, valproat, oxcarbazepine.


Benin Rolandik Epilepsili Çocuklarda Tekli Valproat ve Okskarbazepin Tedavilerinin Etkinliği

Murat Anıl1, Gülşen Dizdarer1, Alkan Bal1, Oğuz Uzun1, Nejat Aksu1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği İZMİR

AMAÇ: Çocukluk çağında benin roiandik epilepsi sık görülen ve prognozu iyi olan bir parsiyel epilepsi tipidir Benin rolandik epilepsi tedavisinde okskarbazepin (OKS) etkinliğini değerlendiren karşılaştırmalı çalışmaların sayısı sınırlıdır. Bu çalışmada, tek başına sodyum valproat (VPA) ve OKSC tedavisi alan benin rolandik epilepsili olgularda antiepileptik ilaç etkinliği ve yan etki profilleri karşılaştırmıştır. YÖNTEM: Benin rolandik epilepsi tanısı alan, tek başına VPA veya OKS tedavisi ile en az 1 yıl izlenen toplam 32 olgu (ortalama yaş: 8.06 ± 2.89 yıl; yaş dağılımı: 4-14 yıl, % 56.3'ü erkek; VPA grubu: 16 olgu; OKS grubu: 16 olgu) geriye dönük incelenmiştir. İstatistiksel değerlendirmede Mann-Whitney U ve ki-kare testleri kullanılmış olup p<0.05 anlamlı kabul edilmiştir. BULGULAR: Her iki tedavi grubunda 10'ar (%62.5) hastada tam nöbet kontrolü sağlanmıştır (p>0.05). Tedavi sonrası ilk 3 aylık dönemin sonunda VPA grubunda 1 olguda, OKS grubunda 2 olguda yeterli nöbet kontrolü sağlanamadığından almakta oldukları antiepileptik tedaviler değiştirilmiştir. VPA grubunda 3 olguda [% 18.7 (2'sinde iştah artışı, 1 'inde karın ağrısı)], OKS grubunda ise 6 olguda [%37.5 (3'ünde uykuya eğilim, 2'sinde baş ağrısı ve 1'inde cilt döküntüsü)] antiepileptik ilaca bağlı semptomatik yan etki saptanmıştır (p>0.05). SONUÇ: Sınırlı sayıda olguyu içeren bu çalışma, çocukluk çağında benin rolandik epilepsinin tek ilaçla tedavisinde valproat ve okskarbazepinin, etkili ve kolay kullanılabilen antiepileptik ilaçlar olduğunu desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler: Benin rolandik epilepsi, valproat, okskarbazepin.


Murat Anıl, Gülşen Dizdarer, Alkan Bal, Oğuz Uzun, Nejat Aksu. The Effecteveness of Valproat and Oxcarbazepine Monotherapies in Children With Benign Rolandic Epilepsy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2008; 18(1): 20-24


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (784 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale