Left Atrial Mixoma: Determination of Atriotomy Planning and Clinical Results [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 247-252 | DOI: 10.5222/terh.2019.89847  

Left Atrial Mixoma: Determination of Atriotomy Planning and Clinical Results

İbrahim Uyar
Department of Cardiovascular Surgery, Tepecik Education and Research Hospital

INTRODUCTION: To evaluate the clinical results and surgical planning in patients who underwent left atrial mixoma.
METHODS: In our clinic, seven patients with left atrial mixoma operated between June 2009 and July 2018. These patients were evaluated retrospectively. Demographical characteristics, surgical approaches and clinical outcomes were analyzed.
RESULTS: The mean age of the patients was 64 (38-77) and 5 of them were female.In all patients, myxomas were located in the left atrial. None of the patients had a history of preoperative embolism. One patient underwent emergency operation and simultaneous coronary artery bypass grafting procedure. In the postoperative period, two patients had rhythm problems and permanent pacemaker implantation was performed. Histopathological examination revealed tumor at surgical margins in one patient. No mortality and reintervention occurred during the early and late postoperative period.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The determining of the tumor localization by preoperative TTE is important for intraoperative planning and the choice of atriotomy incision, complete tumor removal and surgical success. Complete resection of the tumor with cardiac origin can be achieved with low morbidity, mortality and recurrence rates.

Keywords: Mixoma, cardiac tumor, embolism


Sol Atriyal Miksoma: Atriotomi Planının Belirlenmesi ve Klinik Sonuçlarımız

İbrahim Uyar
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Sol atriyal miksoma nedeni ile opere edilen hastaların klinik sonuçlarını değerlendirmek ve cerrahi strateji planlamasını değerlendirmek.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Miksoma tanısı konan yedi hasta Haziran 2009– Temmuz 2018 yılları arasında opere edildi. Bu hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik özellikleri, cerrahi yaklaşımları ve sonuçları incelendi.
BULGULAR: Ortalama yaş 64 ( 38-77 yıl aralığında) ve hastaların 5' kadın hasta idi. Hastaların tümünde miksomalar sol atriyal yerleşimliydi. Preoperatif emboli öyküsü hiçbir hastada yoktu. Bir hastaya acil operasyon ve eşzamanlı koroner arter bypass greft prosedürü yapıldı. Postoperatif dönemde iki hastada ritim problemler oluştu ve bu hastalara kalıcı pacemaker implantasyonu yapıldı. Bir hastada histopatolojik incelemede cerrahi sınırlarda tümör gözlendi ve takibe alındı. Erken ve geç dönemde mortalite ve nüks hiçbir hastada saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif TTE’de tümörün kaynaklandığı lokalizasyonu tespit ederek öncelikli atriotomi planı seçimi, tümörün tam olarak çıkartılması ve cerrahi başarı açısından önemlidir. Kaynaklandığı kardiyak yapı ile birlikte tümörün tam olarak rezeksiyonu düşük morbidite, mortalite ve nüks oranları ile yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Miksoma, kardiyak tümör, emboli


İbrahim Uyar. Left Atrial Mixoma: Determination of Atriotomy Planning and Clinical Results. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 247-252

Corresponding Author: İbrahim Uyar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (14 accesses)
 (348 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale