E- ISSN: 2822-4051
Tubular Proteinuria in Early Diagnosis of Type I Diabetic Nephropathy [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 101-105 | DOI: 10.5222/terh.2002.90359

Tubular Proteinuria in Early Diagnosis of Type I Diabetic Nephropathy

Cengiz Candan1, Nazlı Kara2, Beyza Nur Arda3, M. Serdar Fırat1, Sadi Vidinlisan1
1SSK Kartal Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul
2SSK Ankara Çocuk Hastanesi, Ankara
3Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Ankara

Aim: Diabetic nephropathy develops in 30-40% of type I diabetic patients and causes chronlc renal failure if there is no precaution, Death occurs in 50% of them within 5-7 years, In this study, the predictive value of tubular damage was assessed when microalbuminuria is not present in early stage of diabetes mellitus, Methods: Tubular N-acetyl-ß-D-glucosaminidase (NAG) and cholinestarase (CE) enzyme activities were measured, Forthy eight children who have no proteinurla shown by urinary dipsticks with a mean age of 14.25±4.6 years and duration of diabetes between 0.5-18 years were selected for this study. Twenty healthy cases with a mean age of 13.45±4.4 years were selected as controL Albumin (alb), creatinin (cre) in 24 hours urine, NAG and CE in spot urine were measured in both groups, Type I diabetic cases were divided into two groups according to their being normoalbuminuric (alb/cre<2,5 mg/mmol) or microalbuminuric (alb/cre>2.5 mg/mmol). Results: Duration of the diabetes was langer in the microalbuminuric group compared to the normoalbuminuric group (p<0.001). Urine NAG/cre values in both normoalbuminuric and microalbuminuric groups were statistically higher than the NAG/cre values of the control group (p<0.001, p<0.001 respectively). Urine CE/cre ratio was not different between normoalbuminuric and mieroalbuminurie groups (p>0.5). However CE/cre ratio of these two groups were statistieally higher than CE/ere ualues of the control group (pKeywords: Diabetic nephropathy, microalbuminuria, tubular proteinuria, N-acetyl-ß-D-glucosaminidase, cholinesterase


Tip I Diyabetik Nefropatinin Erken Tanısında Tübüler Proteinüri

Cengiz Candan1, Nazlı Kara2, Beyza Nur Arda3, M. Serdar Fırat1, Sadi Vidinlisan1
1SSK Kartal Hastanesi Çocuk Kliniği, İstanbul
2SSK Ankara Çocuk Hastanesi, Ankara
3Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi, Ankara

Amaç: Diyabetik nefropati Tip I diyabetli hastaların %30-40'ında görülmekte, önlem alınmazsa kronik böbrek yetersizliğine ilerlemekte ve hastaların %50'sinde 5-7 yıl içinde ölümle sonuçlanmaktadır, Bu çalışmada henüz glomerüler hasarın göstergesi olarak mikroa/büminürinin anlam taşımadığı erken dönemlerde, tübüler hasarın erken belirleyicilik değeri araştırıldı, Yöntem: Çalışmaya idrar çubuğu ile proteinürisi saptanmayan yaş ortalamasi 14.25±4.62 yıl, diyabet süreleri 0.5-17 yıl areısında 48 hasta alındı, Kontrol grubu olarak yaş ortalaması 13.45±4.43 yıl arasmda değişen 20 sağlıklı çocuk seçildi, Hasta ve kontrol grubunda, 24 saatlik idrarda albümin ve kreatinin, spot idrarda tübüler kaynaklı N-asetil-[ß-D-glukozaminidaz (NAG) ve kolinesteraz (KE) düzeyleri ölçüldü, Bulgular: Mikroalbüminürik grubun diyabet süreleri normoalbüminürik gruba göre daha yüksekti (p<0.001), Tip I diyabet/i olgular alb/kre oranlarına göre normoalbüminürik (alb/kre<2.5) ve mikroalbüminürik (alb/kre>2.5) olarak iki gruba ayrıldı, İdrar NAG/kre oranları hem mikroalbüminürik hem de normoalbüminürik grupta kontrol grubu ile karşılaştırldığında istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti (p<0.001, p<0.001), İdrar KE/kre değerleri incelendiğinde normoalbüminürik ve mikroalbüminürik gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmadı, Ancak her iki grup kontrol grubu ile karşılaştırıldığında idrar KE/kre oranları istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksekti. Sonuç: İdrarla albümin atılımının normal kabul edildiği, diyabetik nefropatinin erken dönemlerinde, tübüler proteinürinin başladığı ve erken tanı amacı ile KE ve özellikle NAG düzey tayininin yararlı olabileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik nefropati, mikroalbüminüri, tübüler proteinüri N-asetil-ß-D-glukozaminidaz, kolinesteraz

Cengiz Candan, Nazlı Kara, Beyza Nur Arda, M. Serdar Fırat, Sadi Vidinlisan. Tubular Proteinuria in Early Diagnosis of Type I Diabetic Nephropathy. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 101-105
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale