Influence of Pegylated Interferon and Ribavirin on Triglyceride Index and Metabolic Factors in Patients With Chronic Hepatitis c [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 155-162 | DOI: 10.5222/terh.2018.91259  

Influence of Pegylated Interferon and Ribavirin on Triglyceride Index and Metabolic Factors in Patients With Chronic Hepatitis c

Betül Koyuncu1, Zeynep Altın2, Serhat Özer3, Fatih Aslan4, Belkıs Ünsal5
1Uşak University Medical Faculty Education and Research Hospital
2Health Sciences University Izmir Tepecik Training and Research Hospital
3Artvin State Hospital
4Istanbul Koç University Hospital
5İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital

INTRODUCTION: It was aimed in this study to evaluate the effect of pegylated interferon alfa 2a/2b and ribavirin - the agents used in chronic hepatitis C - on triglyceride index and metabolic factors.

METHODS: A total of 165 chronic hepatitis C patients applying to Katip celebi University Ataturk Research and Training Hospital, Department of Gastroenterology between 01.01.2005 - 01.01.2012 with ages ranging from 20 to 75 years having serum uric acid and HCV-RNA levels (0, 12, 24, 48 and 72 weeks) levels available were included in the study. These parameters were assesed according to the groups based on response to therapy (sustained virologic response - SVR, relapse and non responders).
RESULTS: Of the 165 patients SVR was achieved in 91 but 74 non SVR. HCV-RNA levels in patients without permanent viral response were higher than those with permanent viral response.In univariate analyzes, a significant relationship was found between age, 72 hours HOMA score, platelet count and log 10 HCV-RNA in patients with and without permanent viral response.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is a significant correlation between HOMA score and TyG index in patients with hepatitis C according to my study. No relationship was found between the TyG index levels and the treatment response. There is a need for prospective studies investigating the safety of the TyG index in hepatitis C patients.

Keywords: chronic hepatitis c, triglyceride index, metabolic factors


Kronik Hepatit C Hastalarında Pegile-İnterferon Ve Ribavirin Tedavisinin Trigliserit İndeks Ve Metabolik Faktörler Üzerine Etkisi

Betül Koyuncu1, Zeynep Altın2, Serhat Özer3, Fatih Aslan4, Belkıs Ünsal5
1Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Artvin Devlet Hastanesi
4İstanbul Koç Üniversitesi Hastanes
5İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik hepatit C olgularının tedavisinde kullanılmakta olan pegile interferon alfa (PEG-IFN-α) 2a/2b ve ribavirin tedavisinin trigliserit indeks ve metabolik faktörler üzerine etkisinin incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 01.01.2005 ile 01.11.2012 tarihleri arasında Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji polikliniğinde kronik hepatit C tanısı alan, tedavi öncesi ve tedavi sırasında serum ürik asit ve HCV-RNA (0, 12, 24, 48 ve 72. Hafta) düzeyleri bakılan, yaşları 20 ile 75 arasında değişen toplam 165 hasta dahil edilmiştir. Tedavi yanıtına göre (kalıcı viral yanıt, relaps ve non-responder-yanıtsız) bu parametrelerin düzeyleri değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmamıza alınan 165 hastanın tamamı çalışmaya dahil edildi. Dahil edilen 165 hastanın 91’inde kalıcı viral yanıt(SVR) alındı, 74’ünde ise kalıcı viral yanıt alınamadı (non SVR). Kalıcı viral yanıt alınmayan hastaların HCV-RNA düzeyleri kalıcı viral yanıt alınan hastalara göre yüksekti. Tek değişkenli analizlerde kalıcı viral yanıt alınan ve alınmayan hastalarla yaş, 72.saat HOMA skoru, trombosit ve log 10 HCV-RNA arasında anlamlı bir ilişki saptandı. Kalıcı viral yanıt alınan hastalar ile alınmayan hastalar arasında tek değişkenli verilerde hem HOMA skoru hem de TyG indeks değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı. Çok değişkenli analiz uygulandığında da hem HOMA skoru hem de TyG indeks değerleri arasında anlamlı fark saptanmadı ve tedaviye etkisinin olmadığı gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamıza göre hepatit C hastalarında HOMA skoruyla TyG indeksi arasında anlamlı korelasyon mevcuttur. TyG indeks düzeyleriyle tedaviye yanıt arasında ise ilişki bulunmamıştır. TyG indeksinin hepatit C hastalarında güvenilirliğini araştıran prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.


Anahtar Kelimeler: kronik hepatit c, trigliserit indeks, metabolik faktörler


Betül Koyuncu, Zeynep Altın, Serhat Özer, Fatih Aslan, Belkıs Ünsal. Influence of Pegylated Interferon and Ribavirin on Triglyceride Index and Metabolic Factors in Patients With Chronic Hepatitis c. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(3): 155-162

Corresponding Author: Zeynep Altın, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (49 accesses)
 (439 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale