The Predictive Value Of The Relationship Between Increased Levels Of Urinary Neutropil Gelatinase-Associated Lipocalin And The Risk Of Degradation Of Renal Function In The Patients With Acute Cardiac Failure [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 17-23 | DOI: 10.5222/terh.2012.91459  

The Predictive Value Of The Relationship Between Increased Levels Of Urinary Neutropil Gelatinase-Associated Lipocalin And The Risk Of Degradation Of Renal Function In The Patients With Acute Cardiac Failure

Mehmet Tanrısev1, Seda Bostancı2, Hülya Çolak1, Yusuf Kurtulmuş3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İzmir

Aim: Renal dysfunction is mostly associated with poor prognosis in the patients with acute heart failure. Elevated serum creatinine values in patients with heart failure also increase the risk of cardiovascular death. In these patients, renal dysfunction can be avoided by early detection of acute kidney injury. Neutrophil Gelatinase –Associated Lipocalin is an early marker for acute renal tubular damage and secreted by the nephrons when the tubulus epithelium is damaged. We assessed Neutrophil Gelatinase –Associated Lipocalin as an early marker of acute kidney damage in patients with congestive heart failure. Material and Method: Forty patients with acute heart failure admitted to Tepecik Education and Research Hospital Internal Medicine Clinic between 01.01.2009 and 01.12.2009 were included in the study. Seventeen patients were female (%42,5), and 23 were male (%57,5). The mean age of the patients was 67±10 years. Age, sex, comorbid diseases, medications, serum levels of urea and creatinine, urine levels of Neutrophil Gelatinase –Associated Lipocalin and left ventricular ejection fractions by transthoracic echocardiography were detected at admission. Serum levels of creatinine and urine levels of Neutrophil Gelatinase –Associated Lipocalin were detected after 72 hrs of treatment in the study population. In 19 patients, the serum creatinine increased to the levels of acute kidney injury. Glomerular filtration rate of the cases was calculated with Cockcroft – Gault Formula. Findings: The control Neutrophil Gelatinase –Associated Lipocalin levels were higher than the initial Neutrophil Gelatinase –Associated Lipocalin levels with a statistical significance. We belive that there’s a relationship between urinary Neutrophil Gelatinase –Associated Lipocalin levels and renal dysfunction in patients with heart failure. Conclusion: We assume that Neutrophil Gelatinase –Associated Lipocalin can be used as an acute kidney injury marker in the near future.

Keywords: Acute renal failure, Heart failure, Neutrophil Gelatinase –Associated Lipocalin


Akut Kalp Yetmezlikli Hastalarda Artmış İdrar Nötrofil Jelatinaz’lı Lipokalin Düzeylerinin Böbrek İşlevlerinin Bozulmasındaki Öngörü Değeri

Mehmet Tanrısev1, Seda Bostancı2, Hülya Çolak1, Yusuf Kurtulmuş3
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü, İzmir
2Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Bölümü, İzmir

Amaç: Akut kalp yetmezlikli hastalarda renal fonksiyondaki bozulma genellikle kötü prognozla direkt ilişkilendirilmektedir. Kalp yetmezliği olan hastalarda serum kreatinin değerlerindeki yükselme kardiyovasküler ölüm riskini de artırmaktadır. Nötrofil Jelatinazlı Lipokalin (NJL) tubuler epitelyal hasarda nefron tarafından salgılanan ve akut renal tübüler hasarı gösteren bir erken belirteçtir. Kalp Yetmezliği tedavisi sonrası NJL akut böbrek hasarı belirteci olarak kullanılıp kullanılamayacağı araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza 01.01.2009- 01.12.2009 tarihleri arasında Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Dahiliye Kliniği tarafından akut kalp yetmezliği tanısı ile yatırılan 40 vaka alındı. Tüm olguların yaş, cinsiyet, yandaş hastalıkları, kullandığı ilaçlar, üre, kreatinin, geliş idrar NJL düzeyi, transtorasik ekokardiyografi ile saptanan sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonları ve tedavi sonrası 72. saat kreatinin ve idrar NJL değerleri kaydedildi. Olguların glomerüler filtrasyon oranı Cockcroft - Gault formülü ile hesaplandı. Hastaların 17 si kadın (%42,5), 23 ü erkekti (%57,5). Yaş ortalaması 67±10 du. Tüm hastalarımızın eşlik eden hastalıkları bulunmaktaydı. Kontrol kreatininde artma olan 19 hastamız vardı. Bulgular: Bu hastalarda kontrol NJL düzeylerini geliş NJL düzeylerine göre yüksek ve istatiksel açıdan anlamlı saptadık. Kalp yetmezlikli hastalarda böbrek fonksiyon kötüleşmesi ile üriner NJL düzeyleri arasında ilişki olduğuna inanıyoruz. Sonuç: Yapılacak yeni çalışmalar doğrultusunda NJL akut böbrek hasarı belirteci olarak kullanılmaya başlanacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Akut böbrek yetmezliği,, Kalp yetmezliği, Nötrofil Jelatinaz’lı Lipokalin


Mehmet Tanrısev, Seda Bostancı, Hülya Çolak, Yusuf Kurtulmuş. The Predictive Value Of The Relationship Between Increased Levels Of Urinary Neutropil Gelatinase-Associated Lipocalin And The Risk Of Degradation Of Renal Function In The Patients With Acute Cardiac Failure. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 17-23


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (734 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale