E- ISSN: 2822-4051
The Prognostic Significance of Modified Lymph Node Ratio and LODDS in HER-2(+) Breast Cancer [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 253-260 | DOI: 10.5222/terh.2021.92259

The Prognostic Significance of Modified Lymph Node Ratio and LODDS in HER-2(+) Breast Cancer

Fatma Özkan1, Ilkay Tugba Unek2, Olçun Ümit Ünal3, Mustafa Emiroğlu4, Asım Leblebici5, Hülya Ellidokuz6, Naciye Ümit Bayol7, Gönül Demir8, Harun Akar9
1Ayvacık State Hospital, Department of Internal Medicine, Canakkale, Turkey
2Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Medical Oncology, Izmir, Turkey
3University of Health Sciences, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Division of Medical Oncology, Izmir, Turkey
4University of Health Sciences, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Izmir, Turkey
5Dokuz Eylul University, Institute of Health Sciences, Department of Translational Oncology, Izmir, Turkey
6Dokuz Eylul University, Institute of Oncology, Department of Preventive Oncology, Izmir, Turkey
7University of Health Sciences, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pathology, Izmir, Turkey
8University of Health Sciences, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Izmir, Turkey
9University of Health Sciences, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Department of Internal Medicine, Izmir, Turkey

Objective: The overexpression of human epidermal growht factor-2 (HER-2) receptor is detected in 20% of patients with breast cancer. The prognosis is poor in patients with HER-2(+) breast cancer not receiving systemic therapy. Modified lymph node ratio (mLNR) and log odds of positive lymph nodes (LODDS) are the novel ratio-based classifications of lymph nodes in breast cancer. In literatüre, the data about the prognostic significance of mLNR ve LODDS is limited in patients with HER-2(+) breast cancer. The objective of the study was to evaluate the prognostic significance of mLNR and LODDS in patients with HER-2(+) breast cancer.
Method: This study included 75 patients who were treated with adjuvant chemotherapy and trastuzumab for the diagnosis of HER-2(+) breast cancer between 2008-2013. The patients who received neoadjuvant chemotherapy or patients without axillary dissection were excluded from the study.
Results: The mean disease-free survival and overall survival were 126.36±4.38 months (range: 117.78-134.95) and 128.87±3.32 months (range: 122.37-135.38), respectively. The mean disease-free survival was 127.30 months in patients with mLNR≤ 0.5 and 118.08 months in patients with mLNR> 0.5 (p=0.690). When the patients were classified into three groups according to LODDS values as LODDS1 (LODDS≤ -1.0), LODDS2 (-1.0<LODDS≤0) and LODDS3 (LODDS>0), the mean disease-free survival were 128.65 months, 114.07 months and 111.78 months, respectively (p=0.641).
Conclusion: In this study, patients with HER-2(+) breast cancer were divided into risk groups according to mLNR and LODDS values, and a survival difference that could be clinically meaningful was observed between the groups, but was not statistically significant. There is a need for studies involving more patients on this subject. Our study highlights the prognostic significance of mLNR and LODDS in HER-2(+) breast cancer. Dividing HER-2(+) breast cancer into risk groups through mLNR and LODDS will help clinicians to develop optimal treatment and follow-up strategies.

Keywords: HER-2 receptor, breast cancer, modified lymph node ratio, LODDS, prognosis

HER-2(+) Meme Kanserinde Modifiye Lenf Düğümü Oranının ve LODDS’un Prognostik Önemi

Fatma Özkan1, Ilkay Tugba Unek2, Olçun Ümit Ünal3, Mustafa Emiroğlu4, Asım Leblebici5, Hülya Ellidokuz6, Naciye Ümit Bayol7, Gönül Demir8, Harun Akar9
1Ayvacık Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Polikliniği, Çanakkale, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye
5Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
6Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
7Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İzmir, Türkiye
8Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Bölümü, İzmir, Türkiye
9Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Tüm meme kanserli hastaların %20’sinde “insan epidermal büyüme faktörü-2” [human epidermal growht factor-2 (HER-2)] reseptörünün aşırı ekspresyonu bulunmaktadır. Sistemik tedavi almayan HER-2(+) meme kanserinde prognoz kötüdür. Modifiye lenf düğümü oranı (mLDO) ve LODDS, meme kanserinde oran temelli yeni lenf düğümü sınıflamalarıdır. HER-2(+) meme kanserli hastalarda, mLDO ve LODDS’un prognostik önemi konusunda literatür bilgisi kısıtlıdır. Bu çalışmada, HER-2(+) meme kanserli hastalarda mLDO ve LODDS’un prognozla ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
Yöntem: 2008-2013 yılları arasında HER-2(+) meme kanseri tanısı ile adjuvan kemoterapi ve trastuzumab uygulanmış olan 75 hasta çalışmaya alındı. Neoadjuvan kemoterapi almış olan hastalar veya koltuk altı diseksiyonu yapılmamış hastalar çalışmaya dâhil edilmedi.
Bulgular: Ortalama hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım sırasıyla, 126,36±4,38 ay (aralık: 117,78-134,95) ve 128,87±3,32 ay (aralık: 122,37-135,38) olarak saptandı. mLDO≤0,5 olanlarda hastalıksız sağkalım 127,30 ay, mLDO> 0,5 olanlarda 118,08 ay olarak saptandı (p=0,690). LODDS değerlerine göre hastalar LODDS1 (LODDS≤ -1,0), LODDS2 (-1,0< LODDS≤0) ve LODDS3 (LODDS>0) olacak şekilde 3 gruba ayrıldığında, ortalama hastalıksız sağkalım sırasıyla, 128,65 ay, 114,07 ay ve 111,78 ay olarak saptandı (p=0,641).
Sonuç: Bu çalışmamızda, HER-2(+) meme kanserli hastalar, mLDO ve LODDS değerlerine göre risk gruplarına ayrılmış, gruplar arasında klinik olarak anlamlı olabilecek sağkalım farkı gözlenmiş ancak istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bu konuda daha fazla sayıda hastanın alındığı çalışmalara gereksinim vardır. Çalışmamız, HER-2(+) meme kanserinde mLDO ve LODDS’un prognostik önemine dikkat çekmektedir. HER-2(+) meme kanserinin, mLDO ve LODDS aracılığıyla risk gruplarına ayrılması, klinisyenlerin en ideal tedavi ve takip stratejileri geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: HER-2 reseptörü, meme kanseri, modifiye lenf düğümü oranı, LODDS, prognoz

Fatma Özkan, Ilkay Tugba Unek, Olçun Ümit Ünal, Mustafa Emiroğlu, Asım Leblebici, Hülya Ellidokuz, Naciye Ümit Bayol, Gönül Demir, Harun Akar. The Prognostic Significance of Modified Lymph Node Ratio and LODDS in HER-2(+) Breast Cancer. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(2): 253-260

Corresponding Author: Ilkay Tugba Unek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale