E- ISSN: 2822-4051
Fibrous Pseudotumour of Paratesticular Tissue (6 Cases) [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 32-35 | DOI: 10.5222/terh.2002.92567

Fibrous Pseudotumour of Paratesticular Tissue (6 Cases)

Dilşen Oskay1, Süheyla Cumurcu1, Leyla Tekin1, Fatma Nur Aktaş1, Bilge Kançeker1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İZMİR

Fibrous pseudotumour of paratesticular tissue is a rare pathologic antity. Most of these tumors are not real neoplasms and there are many different names to define them (nodular periorchitis, pseudofibroma, chronic proliferative periorchitis.. ). Though median age is 35, they can be seen in all age groups. They present with solitary or multiple nodules localized at tunica vaginalis testis. Clinical and visualization features are not discriminatory from true neoplasms, so they usually undergo orchiectomy. There are 6 (%1.5) pseudotumour cases from a total of 394 orchiectomy material diagnosed at our laboratory between 1996-2001, All cases showed nodular growth pattern and their age was between 30-71. Lesions were composed of multiple nodules in 3 cases and solitary in the other 3. Tumours were localized at paratesticular region in 4, epidydimes in 1 and spermatic cord in 1 case. Microscopic examination revealed interlacing bundles of fusiform cells, inflammatory cells and variable collagen fibrous tissue in 5 cases. One case included proliferative tunica vaginalis epithelium between interlacing bundles of spindle cells.

Keywords: Chronic proliferative periorchitis, Nodular periorchitis, Pseudofibroma

Paratestiküler Yerleşimli Fibröz Psödotümör (6 Olgu)

Dilşen Oskay1, Süheyla Cumurcu1, Leyla Tekin1, Fatma Nur Aktaş1, Bilge Kançeker1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Patoloji Bölümü, İZMİR

Paratestiküler dokunun fibröz psödotümörü nadir görülen bir patolojik antitedir. Bu tümörlerin çoğu gerçek neoplazm olmayıp söz konusu lezyonları tanımlamak için değişik isimler (nodüler periorşitis, pseudofibroma, kronik proliferatif periorşitis vb.) kullanılmaktadır. Değişik yaş gruplarında görülmekle birlikte ortalama yaş 35'tir. Testisin tunika vaginalisi, epididim veya spermatik kordon yerleşimli olup tekil veya çoğul nodüller tarzında görülürler. Klinik ve görüntülerneye ilişkin özellikleri gerçek tümörlerden ayırdedilemediğinden orşiektomi ile sonuçlanırlar. Laboratuvarımızda 1996-2001 yılları arasında incelenmiş olan 394 orşiektomi materyali arasında 6 adet (%1.5) fibröz psödotümör olgusu yer almaktadır. Olgularımızın yaşları 3071 arasında değişmekte olup tümünde nodüler büyüme tipi izlendi. Lezyonların 3 olguda tek, 3 olguda da çoğul nodül tarzında olduğu görüldü. 6 olgudan 4'ü paratestiküler alanda, biri epididim, diğeri spermatik kordon komşuluğunda yer almaktaydı. Mikroskopik düzeyde 5 olgu, tümü ile çaprazlaşan demetler oluşturan fusiform hücreler, yangısal elemanlar ve değişen oranda kollajen bağ dokusundan oluşmakta iken, birinde demetler arasına proliferatif tunika vaginalis epitelinin sıkışmış olduğu dikkati çekti. Olgular ender görülmeleri, gereksiz orşiektomiye neden olmaları ve paratestiküler mezotelyoma ve diğer paratestiküler mezenkimal tümörler ile karışmaları nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kronik ploliferatifperiorşit, Nodüler periorşitis, Psödofibroma)

Dilşen Oskay, Süheyla Cumurcu, Leyla Tekin, Fatma Nur Aktaş, Bilge Kançeker. Fibrous Pseudotumour of Paratesticular Tissue (6 Cases). Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(1): 32-35
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale