E- ISSN: 2822-4051
Managerial Preparation and Process Management in a 3rd Stage Hospital had Became a Pandemic Hospital in the Fight Against the COVID-19 Pandemic: A Study From Turkey [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 374-384 | DOI: 10.5222/terh.2021.92979

Managerial Preparation and Process Management in a 3rd Stage Hospital had Became a Pandemic Hospital in the Fight Against the COVID-19 Pandemic: A Study From Turkey

Enver İlhan1, Özden Yıldırım Akan2, Sema Aktolga2, Ayşen Yalçınkaya3, Mehmet Burak Öztop4
1University Of Health Sciences Turkey, Izmir Bozyaka Training And Research Hospital, Department of General Surgery and Manager of HospitalIzmir/TURKEY
2Manager Assistant of University of Health Sciences Turkey, Izmir Bozyaka Training And Research Hospital, Izmir/Turkey
3Manager of Health Care Services of University of Health Sciences Turkey, Izmir Bozyaka Training And Research Hospital, Izmir/Turkey
4Manager of Izmir Provincial Health and TürkanOzilhan State Hospital, Department of General Surgery Izmir/Turkey

Objective: We aimed to present and share the measures taken in pandemic preparedness and management process; the regulations made, the reactions given to emergency events and the new developed strategies
Methods: The pandemic preparation phase, hospital arrangements, physical arrangements, personnel planning, crisis desk establishment for the pandemic process,the management of the patients with suspected/definite Covid-19 diagnosis from the referral to Covid-19 outpatient clinic and Emergency Service, the management of Pandemic Services and Intensive Care Units 0, solutions for urgent problems, also precautions taken for possible contamination of healthcare workers and their health screenings, psychosocial support for healthcare workers and patients, planning’s for outpatient clinics, operating rooms. In addition rapid delivery of Covid-19 patients’ data to local and central government, PCR and rapid test applications, personnel work and shift systems in all areas, flexible working system, and finally, data including ex rates related to patients were evaluated retrospectively.
Results: Five thousand sixty two patients applied to the Covid-19 polyclinic. For 232 of patients diagnosed with suspected/confirmed COVID-19, treatment was planned and followed-up as outpatients. Three hundred eighty-eight patients were hospitalized,. On the other and, 463 of the patients with a suspected/confirmed diagnosis of Covid-19 who admitted to the emergency service were hospitalized. One hundred sixty nine of inpatients were admitted to intensive care units. Totally the patients who require mechanical ventilation, respiratory support, and intensive care follow-up was found 11.3% and 61.1%respectively. 38 of total 198 hospital staff had infected with Covid-19. Diseases were not mortal.
Conclusion: The pandemic approach is an active, variable and dynamic process, and institutions should always be prepared for such pandemics in addition sharing hospitals’ managerial experiences will help to administrations to develop strategies in the ongoing pandemic process and in emerging situations. However, new management processes should be investigated for better results.

Keywords: Covid-19, hospital management, pandemic preparedness management

Covid-19 Pandemisine Karşı Mücadelede Pandemi Hastanesi Olan 3. Basamak Bir Hastanede Yönetsel Hazırlık ve Süreç Yönetimi: Türkiye’den Bir Çalışma

Enver İlhan1, Özden Yıldırım Akan2, Sema Aktolga2, Ayşen Yalçınkaya3, Mehmet Burak Öztop4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği ve Hastane Başhekimi İzmir/TÜRKİYE
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, İzmir/TÜRKİYE
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, İzmir/TÜRKİYE
4Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Müdürü ve Türkan Özilhan Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir/Türkiye

Amaç: Pandemiye hazırlık ve süreç yönetiminde alınan tedbirler, yapılan düzenlemeler, acil olaylar karşısında verilen reaksiyonlar ve geliştirilen yeni stratejileri sunmak ve paylaşmaktır.
Yöntem: Pandemiye hazırlık aşamasında, kurulan kurullar, kriz masası oluşturulması, alınan kararlar, hastane içinde yapılan, fiziki düzenlemeler, personel hazırlıkları, olası/kesin Covid-19 tanılı hastaların Covid -19 polikliği ve Acil Servis’ten itibaren yönetimi, Pandemi Servisleri ve Yoğun Bakımların yönetimi, hasta sevk ve kabulleri, acil gelişen problemlere karşı geliştirilen çözümler, sağlık çalışanının bulaştan korunması için alınan tedbirler, personel sağlık taramaları, sağlık çalışanına ve hastalara psiko-sosyal destek, poliklinikler, ameliyathanelerin yönetimi. Ek olarak Covid-19 hasta verilerinin hızlı bir şekilde yerel ve merkezi yönetim birimlerine ulaştırılması, PCR ve hızlı test uygulamaları, tüm alanlarda personel çalışma ve nöbet sistemleri, esnek çalışma sistemi, ve nihayetinde hastalarla ilgili sonuçları içeren veriler retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Covid-19 polikliniğine toplamda 5062 hasta başvurdu. 232’si olası/kesin Covid-19 tanısıyla tedavisi düzenlenerek ayaktan takibe alındı. 388 hasta hastaneye yatırıldı, Diğer yandan Acil servise başvuran olası/kesin Covid-19 tanılı hastaların 463 ü hastaneye yatırıldı. Bu hastalardan 169’u yoğun bakımlara yatırıldı. Toplam ve mekanik ventilasyon, solunum desteği ve yoğun bakım takibi gerektiren hastalarda mortalite hızı sırasıyla %11,3 ve %61,1 idi. 1982 hastane personelinden 38’inde bulaş görüldü. Personellerde mortalite görülmedi.
Sonuç: Pandemi süreci aktif, değişken ve dinamik bir süreç olup kurumların her zaman bu tür pandemilere hazırlıklı olması ve hastanelerinin yönetsel tecrübelerini paylaşmaları, devam eden pandemi sürecinde ve yeni gelişebilecek salgın durumlarında hastanelerin yönetimlerinin strateji geliştirmesine yardımcı olacaktır. Ancak daha iyi sonuçlar için yeni yönetim süreçleri araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, hastane yönetimi, pandemi hazırlık yönetimi

Enver İlhan, Özden Yıldırım Akan, Sema Aktolga, Ayşen Yalçınkaya, Mehmet Burak Öztop. Managerial Preparation and Process Management in a 3rd Stage Hospital had Became a Pandemic Hospital in the Fight Against the COVID-19 Pandemic: A Study From Turkey. Tepecik Eğit Hast Derg. 2021; 31(3): 374-384

Corresponding Author: Enver İlhan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale