The Correlation Between Hemostatic Parameters and Microalbuminuria in Diabetic Patients [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 58-63 | DOI: 10.5222/terh.1996.94587  

The Correlation Between Hemostatic Parameters and Microalbuminuria in Diabetic Patients

Aysel Akgüner1, Bilgin Özmen2, Sema Özinel3, Bülent Ildız1, Sinan Erten1, Ziya Günal1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları, İzmir
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

Diabetes melllitus is a complicated disörder because of its complications that protect its contemporary and on which intensive studies are carried out. Particularly,cardiovascular mortality and morbidity are higher in diabetic cases than nondiabetics so that the studies recomedense in this subjects. We invastigated the correlation between microalbuminuria and Factor VII, Factor VIII, aPTT and Protein-C Which one all fibrinogenic and show endotelial damage as haemostatic parameters in 33 Type II ant 20 Type I diabetic cases with 14 control cases in our study. In type Idiabetics compared to control group Factor VI levels there was a decreased (p>0.05) and a nonsignificant increase statistically in fibrinogen (p<0.01) in addition to aPTT, FactorVII,AT-II and protein C levels, while there was a decrease in aPTT levels of type 2 diabetic cases and statistically a significant increase in fibrinogen, Factor VII, Factor VIII and protein C levels as the increase in AT-III values was not statistically significant. Statistically important increase was observed in microalbuminuria levels of 24 hours, between control group and both diabetic groups (p<0.01). We designed, a correlation in Type I diabetic cases between only Factor VIII and microalbuminuria. We could not find the same correlation between microalbuminurea and fibriogen, Factor VII and Protein C. In conclusion, hameostatic mechanism showing endotelial celi damage during normoalbuminuric stage in diabetic cases were defunct. So this situation can help to explain the increased cardiovascular disorder risk in diabetic patients.

Keywords: Endothelial dysfunction, Fibrindsysis, Plasminogen, Platelet abnormalities


Diyabetik Olgulada Hemostatik Parametreler ile Mikroalbuminüri Arasındaki İlişki

Aysel Akgüner1, Bilgin Özmen2, Sema Özinel3, Bülent Ildız1, Sinan Erten1, Ziya Günal1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları, İzmir
3SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

Diabetes mellitus komplikasyonları nedeni ile güncelliğini koruyan ve üzerinde yoğun olarak çalışılan kompleks bir hastalıklır. Özellikle de diabetiklerde, nondiabetiklere göre kardiyovasküler mortalite ve morbitiditenin yüksek olması bu konudaki çalışmaları yoğunlaştımaktadır. Çalışmamızda 14 kişilik kontrol grubu ile 20 tip I 33 Tip II diabetli olguda endotelyal hücre hasarmı gösteren hemostatik parametreler olan fibrinojen, Faktör VIII, Antitrombin İÜ (ATIII) ve Protein C ile mikroalbuminüri arasındaki ilişkiyi araştırdık. Kontrol grubuna göre, Tip I diabetiklerde Faktör VII düzeyinde azalma (p>0.005), Fibrinojen (p<0.01) yanısıra aPTT, Faktör VII, AT-III ve Protein C düzeylerinde istatiksel önden anlamlı olmayan artış (p>0.05), Tip II diabetik olgularda ise aPTT düzeylerinde azalma (P>.005), fibrinojen, Faktör VII, Faktör VIII ve protein C düzeylerinde istatiksel yönden anlamlı artış görülürken (p<0.01), AT-III değerindeki artma istatiksel anlamlı bulunmadı. Her iki diabetik gurupta, kontrol gurubuna oranla 24 saatlik mikroalbuminüri düzeyleri istatiksel yönden anlamlı yüksek bulundu (p<0.01). Tip I diabetik olgularda mikroalbuminüri ile sadece Faktör VIII arasmda korelasyon saptandı. Aynı korelasyonu mikroalbuminüri ile fibrinojen, Faktör VII, AT III, aPTTT, Protein C arasında bulunmadı. Sonuçlar, diabetik olgularda normoalbuminürik dönemde bile endotel hücre hasarmı gösteren hemostatik mekanizmaların bozulduğunu desteklemekte, bu da diabetiklerde artmış kardiyovaküler hastalık riskinin açıklanmasına yardım etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Endotel bozukluğu, Fibrinoliz, Plazminojen, Trombositopati


Aysel Akgüner, Bilgin Özmen, Sema Özinel, Bülent Ildız, Sinan Erten, Ziya Günal. The Correlation Between Hemostatic Parameters and Microalbuminuria in Diabetic Patients. Tepecik Eğit Hast Derg. 1996; 6(1): 58-63


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (2 accesses)
 (665 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale