The Grip Strength And Levine Score Changes After Carpal Tunnel Release With Standart Mini Open Incision [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 25-28 | DOI: 10.5222/terh.2012.95444  

The Grip Strength And Levine Score Changes After Carpal Tunnel Release With Standart Mini Open Incision

Mert Kumbaracı1, Levent Karapınar1, Ahmet Kaya1, Hasan Karapınar1, Ahmet Savran1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

Aim: Objective of the study was to examine changes in functional statuses and grip strengths of patients with carpal tunnel syndrome to whom standard mini incision and decompression was applied. Material and Method: In the study, 32 patients (28 women, 4 men), to whom release by way of standard mini incision was applied due to carpal tunnel syndrome, were retrospectively evaluated. Average age of the patients was 57 (range 33 to 70). Patients were evaluated in terms of improvement in pain and numbness complaints, and pain and sensitivity in scar tissue. Operated hand and healthy hand were compared in terms of rough grip strength, and differences in lateral and terminal pinch strength. Boston carpal tunnel questionnaire was applied in pre- and post-operation periods and results were compared for subjective functional evaluation of patients. Findings: Average follow-up period of patients was 10.5 months (range 6 to 15). It was observed that none of the patients had any more nocturnal pain and numbness complaints. It was determined that paresthesia complaints, although milder, still continued in 2 of 32 patients. 5 patients had complaints of pain and numbness in operated area and such complaints continued for 2,8 months on average. While mean values of post-operation Boston carpal tunnel questionnaire scores were compared top re-operation values, the difference was statistically significant (p<0.001). Mean rough grip strength difference was -2.5 kg, lateral pinch difference was -0.8 kg, and terminal pinch difference was -1.2 kg between operated hand and healthy hand. Conclusion: In the light of, standard mini open incision is considered to be a surgical method that can be used safely in re-leasing carpal tunnel.

Keywords: Carpal tunnel syndrome, Decompression, Grip strength, Standard mini open incision


Karpal Tünelin Standart Mini Açık Kesi İle Gevşetilmesi Sonrası Kavrama Gücü Ve Levine Skor Değişiklikleri

Mert Kumbaracı1, Levent Karapınar1, Ahmet Kaya1, Hasan Karapınar1, Ahmet Savran1
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir

Amaç: Çalışmanın amacı; standart mini açık kesi ile dekompresyon uygulanan karpal tünel sendromlu hastaların fonksiyonel durumlarını ve kavrama güçlerindeki değişiklikleri incelemekti. Gereç ve Yöntem: Çalışmada, karpal tünel sendromu nedeniyle standart mini açık kesi ile gevşetme uygulanan 32 hasta (28kadın, 4 erkek) geriye dönük olarak değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 57 (dağılım 33-70) idi. Hastalar operasyon-dan önceki ağrı ve uyuşma şikayetlerindeki azalma, skar dokusundaki ağrı ve hassasiyet bakımından değerlendirildi. Ameli-yat edilen el ile sağlam el, kaba kavrama gücü başparmak ve ikinci parmak arasında sıkıştırmadaki(çimdikleme) güç farkları açısından karşılaştırıldı. Hastalara öznel işlevsel değerlendirme için Boston karpal tünel anketi ameliyat öncesi ve sonrası dönemde uygulandı ve sonuçlar karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların ortalama izlem süresi 10.5 (dağılım 6-15) ay idi. Hastaların tümünde ağrı ve uyuşma şikayetlerinin geç-tiği görüldü. Otuziki hastanın 2’sinde uyuşmanın hafif de olsa devam ettiği saptandı. Beş hastada operasyon bölgesinde ağrı ve duyarlılık vardı ve bu şikayetler ortalama 2.8 ay devam etmişti. Operasyon sonrası Boston karpal tünel anketi skorlarının ortalama değerleri operasyon öncesi değerler ile karşılaştırıldığında aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Opere edilen el ile sağlam el arasındaki ortalama kaba kavrama gücü farkı -2.5 kg, sıkıştırmada fark -0.8 kg ve çimdikleme-deki fark ise -1.2 kg idi. Sonuç: Bu bulgularla standart mini açık kesi, karpal tünelin gevşetilmesinde güvenle kullanılabilen bir cerrahi yöntem olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dekompresyon, Karpal tünel sendromu, Kavrama gücü, Standart mini açık kesi


Mert Kumbaracı, Levent Karapınar, Ahmet Kaya, Hasan Karapınar, Ahmet Savran. The Grip Strength And Levine Score Changes After Carpal Tunnel Release With Standart Mini Open Incision. Tepecik Eğit Hast Derg. 2012; 22(1): 25-28


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (650 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale