Surgical Management of Cytologically [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 99-103 | DOI: 10.5222/terh.2007.95694  

Surgical Management of Cytologically

Erdinç Kamer1, Haluk Recai Ünalp1, Ahmet Bal1, Arzu Avcı2, Mustafa Peşkersoy1, Mehmet Ali Önal1
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir

Aim: The management of "suspicious" cytology of the thyroid nodule remains a controversial topic. Fine-needle aspiration (FNA) biopsy, although very sensitive in other types of thyroid cancer, has limited accuracy for follicular lesions. The incidence of "suspicious" cytology for thyroid lesions varies from 4% to 25%. In this study, we present our malignancy rates of FNA, management and outcomes of the cases with a thyroid nodule. Methods: Forty three patients with diagnosis of suspicious cytology by FNA vuere evaluated according to age, gender, type of surgery, histopathological diagnosis and complications af ter surgery. Results: Thirty-seven (86.0%) patients were female, and 6 (14%) patients were male (age range, 23-76 years). The mean nodule size was 2.4±1.2 cm. The surgical procudere was[lobectomy in 11 (25.6%) cases, total thyroidectomy in 32 (74.4%). Frozen section was performed in 18 (41.9%) patients. Malignancy was diagnosed in 9 cases (20.9%). Conclusions: Clinical and cytologic features are inaccurate predictors of malignancy, although atypical features and follicular neoplasm cytology are associated strongly with malignancy. Surgery is necessary after diagnosis of cytologically suspicious nodule in FNA examination. We think that frozen section is the complementary technique for evaluating thyroid nodules with suspicious cytology.

Keywords: Fine-needle aspiration biopsy, suspicious cytology, thyroid nodule, surgery


Kuşkulu Sitolojili Tiroid Nodüllerine Cerrahi Yaklaşımımız

Erdinç Kamer1, Haluk Recai Ünalp1, Ahmet Bal1, Arzu Avcı2, Mustafa Peşkersoy1, Mehmet Ali Önal1
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir

Amaç: Tiroid nodüllerinin kuşkulu sitolojilerinin tedavisi halen tartışmalı bir konudur. İnce iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) diğer tiroid karsinomalarmda oldukça duyarlı olmasına rağmen, folliküler lezyonlarda sınırlı bir doğruluğa sahiptir. Kuşkulu sitolojinin insidansı %4-25 arasında değişir. Bu çalışmanın amacı, tiroid nodüllerinde İİAB'si ile "kuşkulu sitoloji" saptanan hastalardaki malignite oranlarımızı, uygulanan cerrahi yöntemlerimizi ve sonuçlarımızı sunmaktır. Yöntem: İIAB sonrasında "şüpheli/değerlendirilemeyen" olarak rapor edilen tiroid nodüllü 43 hastanın yaşı, cinsi, İİAB sonuçları, uygulanan ameliyatlar, ameliyat sonrası doku tanıları ve ortaya çıkan komplikasyonlar değerlendirildi. Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 37 (%86.0) hasta kadın, 6 (%14.0) hasta erkekti (yaş aralığı, 23-76) yıl. Ortalama nodül çapı 2.6±0.8 cm. olarak bulundu. Kırküç hastaya cerrahi eksizyon uygulandı [lobektomi,ll (%25.6); total tiroidektomi, 32 (%74.4)}. Onsekiz (%41.9) hastaya frozen kesit uygulandı. Malignite 9 (%20.9) hastada saptandı. Sonuç: Sitolojide atipik hücresel özellikler ve folliküler neoplazm malignite ile güçlü ilişkili olmasına rağmen, klinik özellikler malignitenin tahmininde önemsizdir. Kuşkulu İİAB incelemesinden sonra cerrahi gereklidir. İİAB'si ile kuşkulu sitoloji tanısı olan hastaların ameliyat tipinin planlanmasında ve tanı doğruluğunun artmasında frozen kesitin tamamlayıcı teknik olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: İnce iğne aspirasyon biopsisi, kuşkulu sitoloji, tiroid nodülü, cerrahi


Erdinç Kamer, Haluk Recai Ünalp, Ahmet Bal, Arzu Avcı, Mustafa Peşkersoy, Mehmet Ali Önal. Surgical Management of Cytologically. Tepecik Eğit Hast Derg. 2007; 17(2): 99-103


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (766 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale