E- ISSN: 2822-4051
Growth and Endocrine Dysfunction in Thalassemia Major [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 83-90 | DOI: 10.5222/terh.2002.96720

Growth and Endocrine Dysfunction in Thalassemia Major

Işın Yaprak1, Meral Türker1, Berna Atabay1, Ebru Özerkan1, Şule Can1, Figen Akdenizoğlu1, Haldun Öniz1, Halil Aydınlıoğlu1, Esra Özer1, Sezin Akman1, Güzide Aksu1, Funda Özgenç1, Sadık Akşit1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, Hematoloji Bölümü, İzmir

Aim: Early diagnosis and treatment of endocrine dysfunction, the most frequent complication seen in thalassemia major (TM) patients is important for improving their quality of life. Our aim in this study was to find out the ineidence and the distribution of endocrin dysfunction in our TM patients. Methods: Out of 252 patients with hemoglobinopathy, 161 TM patients were evaluated for growth retardation within the 0-3, 4-9, 10-14, 15-20 and 21-30 year age groups and 75 patients over 10 years old were alsa evaluated for hypogonadism, hypothyroidism, growth hormon deficiency, glucose metabolism impairment and hypoparathyroidism. Height percentile and standard deviation scores (SDS) of the patients were obtained; the ones with height < 3 percentile and height velocity /year<10 percentile were tested for growth hormon deficiency / insufficiency. Gonadotropin releasing hormone (GnRh), thyrotropin releasing hormone (TRH) stimulation tests and oral glucose tolerance testing (OGTT) were alsa done. Results: The incidence of growth retardation for the overall TM patients studied was found 20%; whereas within the age groups over 3 years of age it was 12%, 30%, 47% and 27%, respectively. The lowest height SDS was seen during the pubertal stage showing that delayed puberty was the major factor for stunted growth in TM patients. Growth hormon deficiency was found in only one patient whereas insufficiency in two patients. Most frequent endocrine complication seen over 10 years of age was found to be hypogonadism (78%). Incidence of clinical primary hypothyroidism, insulin dependent diabetes mellitus (IDDM) and hypoparathyroidsm were 21%, 9.3% and 4% respectively. While 64% of the 75 patients had one endocrine complication, 25.3% were associated with multiple endocrine complications. Ages of the 63.6% of the latter group were over 20 years old. Conclusion: Endocrine evaluation must be carried out regularly in TM patients for a better quality of life.

Keywords: Thalassemia major, growth retardation, endocrine dysfunction

Talasemi Majorda Büyüme ve Endokrin Komplikasyonlar

Işın Yaprak1, Meral Türker1, Berna Atabay1, Ebru Özerkan1, Şule Can1, Figen Akdenizoğlu1, Haldun Öniz1, Halil Aydınlıoğlu1, Esra Özer1, Sezin Akman1, Güzide Aksu1, Funda Özgenç1, Sadık Akşit1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Klinikleri, Hematoloji Bölümü, İzmir

Amaç: Talasemi majorda (TM) sık görülen endokrin komplikasyonların erken tanı ve tedavileri, olguların yaşam kalitelerini olumlu yönde etkileyeceğinden önemlidir. Çalışmamızda merkezimizde izlenen TM'lu olgulardaki endokrin sistem bozukluklarının sıklığı ve dağılımının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Hemoglobinopati tanısı ile izlenen 252 olgumuzdan 161 TM'li olgu 0-3, 4-9, 10-14, 15-20 ve 21-30 yaş gruplarında büyüme ve 10 yaş ve üzerindeki 75 olgu ayrıca hipogonadizm, hipotiroidi, büyüme hormonu eksikliği, glukoz metabolizması bozukluğu, hipoparatiroidi yönünden incelenmişlerdir. Olguların boy persantil ve standart sapma skorları (SDS) tespit edilmiş, yaşa göre boyu 3 pesentil altında ve yıllık büyüme hızı 10 persentil altında olanlarda insülin, L-Dopa büyüme hormonu uyarı testleri yapılmıştır. Ayrıca 10 yaş üzerindeki olgularda seksüel maturasyon evrelemesi, gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRh) ve tirotropin salgılatıcı hormon (TRH) testleri ile oral glukoz tolerans testi uygulanmıştır. Bulgular: Büyüme geriliği oranı tüm olgularda %20 iken 3 yaş üzerindeki yaş gruplarında sırası ile %12, %30, %47 ve %27 bulunmuştur. Boy SDS'lerinin pubertal dönemde en düşük düzeyde olduğu görülmüş, bu olgulardaki boy kısalığının en önemli nedeninin pubertal gecikme olduğu anlaşılmıştır. Büyüme hormonu eksikliği yalnızca bir olguda, yetersizliği ise 2 olguda tesbit edilmiştir. 10 yaş ve üzerinde en sık görülen endokrin kamplikasyon %78 ile hipogonadizmdir. Primer klinik hipotiroidi %21, insüline bağimlı diabetes mellitus (IDDM) %9.3 iken en düşük oranda görülen komplikasyon %4 ile hipoparatiroidizmdir. 75 olgunun %64'ünde bir endokrin kamplikasyon mevcut iken %25.3'ünde birden fazla komplikasyanun eşlik ettiği görülmüş, ve bu son grupdaki olguların %63.6'sının ise 20 yaş üzerinde oldukları tesbit edilmiştir. Sonuç: Endokrin komplikasyonlar, talasemi majorlu olgularda, sık görülen ciddi organ yetmezlikleridir. Olgular, bu komplikasyonlar yönünden rutin olarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Talasemi major, büyüme geri/iği, endokrin komplikasyonlar

Işın Yaprak, Meral Türker, Berna Atabay, Ebru Özerkan, Şule Can, Figen Akdenizoğlu, Haldun Öniz, Halil Aydınlıoğlu, Esra Özer, Sezin Akman, Güzide Aksu, Funda Özgenç, Sadık Akşit. Growth and Endocrine Dysfunction in Thalassemia Major. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 83-90
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale