E- ISSN: 2822-4051
Prognostic Value of Preoperative High-Sensitivity C-Reactive Protein/Albumin Ratio in Spinal Surgery [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 253-258 | DOI: 10.5222/terh.2019.96967

Prognostic Value of Preoperative High-Sensitivity C-Reactive Protein/Albumin Ratio in Spinal Surgery

Arsal Acarbaş
Mugla Sıtkı Kocman University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery

INTRODUCTION: Objective: The relation high-sensitivity C-reactive protein/albumin ratio (CAR) with perioperative adverse events have not been studied in patients undergoing spinal surgery (SS). This study aimed to evaluate the prognostic value of preoperative CAR on outcome of patients undergoing elective SS.
METHODS: Methods: A retrospective analysis of 811 consecutive patients, older than 18 years old and undergoing elective SS between October 2014 and January 2019 was performed. Demographic and clinical data were obtained from medical records. Routine preoperative laboratory tests including high-sensitivity C-reactive protein and albumin levels were recorded. The outcomes of interest were perioperative medical and surgical complications during hospitalization.
RESULTS: Results: The perioperative adverse event rate was 9.0% (73 patients). The CAR was higher in in the individuals that experienced complicated in-hospital course than in those who did not (30.2±27.5 vs. 15.8±24.5, p<0.001). Multivariate analysis showed that only age, higher CAR, and history of malignancy were significant and independent predictors of perioperative adverse events. The best cut-off value of the CAR was 5.25, with 84.3% sensitivity and 85.2% specificity.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: This is the first study to show an association between preoperative CAR and perioperative adverse events in patients undergoing SS.

Keywords: High-Sensitivity C-Reactive Protein/Albumin Ratio, Prognosis, Spinal Surgery

Spinal Cerrahide Preoperatif Yüksek Hassasiyetli C-Reaktif Protein/Albumin Oranının Prognostik Değeri

Arsal Acarbaş
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Spinal cerrahi geçiren hastalarda (SC) perioperatif yan etkilerle yüksek duyarlıklı C-reaktif protein / albümin oranı (CAR) arasındaki ilişki daha önce araştırılmamıştır. Bu çalışmada preoperatif CAR'ın elektif SC geçiren hastaların daki progniostik önemi araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Ekim 2014-Ocak 2019 tarihleri ​​arasında 18 yaşından büyük ve elektif SC uygulanan 811 ardışık hastanın retrospektif analizi yapıldı. Demografik ve klinik veriler tıbbi kayıtlardan elde edildi. Yüksek duyarlıklı C-reaktif protein ve albumin seviyelerini içeren rutin ameliyat öncesi laboratuvar testleri kaydedildi. Hastanede yatış sırasındaki perioperatif tıbbi ve cerrahi komplikasyonlar incelendi.
BULGULAR: Bulgular: Perioperatif advers olay oranı% 9.0 idi (73 hasta). CAR, hastane içi verilerde komplike olan hastalarda olmayanlara göre daha yüksekti (30.2 ± 27.5'e karşılık 15.8 ± 24.5, p <0.001). Çok değişkenli analizler sadece yaş, yüksek CAR ve malignite öyküsünün perioperatif advers olayların önemli ve bağımsız belirleyicileri olduğunu göstermiştir. CAR'ın en iyi kesim değeri% 84,3 duyarlılık ve% 85,2 özgüllük ile 5,25 olmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Bu, SC geçiren hastalarda preoperatif CAR ve perioperatif advers olaylar arasındaki ilişkiyi gösteren ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Prognoz, Spinal Cerrahi, Yüksek Duyalıklı C-Reaktif Protein / Albümin Oranı

Arsal Acarbaş. Prognostic Value of Preoperative High-Sensitivity C-Reactive Protein/Albumin Ratio in Spinal Surgery. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(3): 253-258

Corresponding Author: Arsal Acarbaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale