Could the cytological evaluation of pericardial effusions illuminate our path? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 99-103 | DOI: 10.5222/terh.2018.099  

Could the cytological evaluation of pericardial effusions illuminate our path?

Cenk Ekmekci1, Sümeyye Ekmekci2, Yelda Dere3, Yasemen Adalı4, Selim Ekinci1, Ali Kemal Çabuk1, Pınar Öksüz2, Hatice Solmaz1, Öner Özdoğan1
1Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital Cardiology Clinic, İzmir, Turkey
2Health Sciences University Tepecik Training And Research Hospital Department Of Pathology, İzmir, Turkey
3Muğla Sıtkı Koçman University Medical Faculty Medical Pathology Department, Muğla, Turkey
4Çanakkale Onsekiz Mart University Medical Faculty Medical Pathology Department, Çanakkale, Turkey

INTRODUCTION: Pericardial effusion (PE) is a common clinical condition that can develop as a result of systemic or heart disease. In our study, we synthesized the cytopathological and clinical results of patients who underwent pericardiocentesis due to pericardial effusion.
METHODS: 213 patients who underwent percutaneous pericardiocentesis between 2007-2017 were included in the study: cytologic and histopathologic diagnoses were noted and their relations were examined.
RESULTS: 132 cases were male (61.9%), 81 were female (38.1%) and the mean age was 59.9 (min 13 - max 97). According to cytologic findings; 168 had benign cytology (78.9%), 10 had suspicious cytology (4.6%), 3 had non-diagnostic (1.4%) and 32 had malignant cytology (15.1%). Benign pericardial effusion is the most common diagnosis. Malignant cytology findings were interpreted as 20 (62,5%) lung carcinoma, 1 (3.1%) rhabdomyosarcoma, 2 (6.2%) poorly differentiated adenocarcinoma, 4 (12.5%) gastrointestinal system related carcinoma, 1 (3.1%) undifferentiated epithelial tumor, 1 (3.1%) breast carcinoma, and 3 (9%) malignant tumor which were not specified. Four (2.4%) of the 168 patients diagnosed with benign cytology were diagnosed with malignancy previously and there was no malignancy finding in the cytological specimen. Three (30%) of the 10 patients with suspicious cytology, had malignancy diagnosis previously.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In developed countries, it is reported that more than 50% of the PE's are idiopathic. The percentage of cancer-associated PE's is 10-25%. In our study, 78.9% were benign and 15.1% were malignant PE consistent with the literature. Cytological sampling in pericardial fluid is a method that can shed light on the diagnosis of many diseases.

Keywords: Pericardial effusion, pericardiocentesis, cytopathology


Perikardiyal efüzyonlarda sitolojik değerlendirme yolumuzu aydınlatabilir mi?

Cenk Ekmekci1, Sümeyye Ekmekci2, Yelda Dere3, Yasemen Adalı4, Selim Ekinci1, Ali Kemal Çabuk1, Pınar Öksüz2, Hatice Solmaz1, Öner Özdoğan1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İzmir, Türki̇ye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, İzmir, Türki̇ye
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Muğla, Türki̇ye
4Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Çanakkale, Türki̇ye

GİRİŞ ve AMAÇ: Perikardiyal efüzyon (PE) sistemik veya kalp hastalıklarının bir sonucu olarak gelişebilen yaygın bir klinik tablodur. Çalışmamızda, perikardiyal efüzyon nedeniyle perikardiyosentez uygulanan hastaların sitopatolojik ve klinik sonuçlarını sentezledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2007-2017 yılları arasında perkütan perikardiyosentez yapılan 213 hasta alınmış; sitolojik ve histopatolojik tanıları not edilmiş ve ilişkileri irdelenmiştir.
BULGULAR: Olguların 132'si erkek (%61.9), 81'i kadın (%38.1) olup, yaş ortalaması 59.9 (min. 13 - maks. 97)'dur. Sitolojik bulgulara göre; 168'i benign sitoloji (%78.9), 10'u kuşkulu sitoloji (%4.6), 3'ü tanısal olmayan (%1.4) ve 32'si malign sitoloji (%15.1) tanısı almıştır. En sık benign perikardiyal efüzyon tanısı mevcuttur.Malign sitoloji tanılı olguların 20'si akciğer karsinomu (%62.5), 1'i rabdomyosarkom (%3.1), 2'si az diferansiye adenokarsinom (%6.2), 4'ü gastrointestinal sistem ilişkili karsinom (%12.5), 1'i indifferansiye epitelyal tümör (%3.1), 1'i meme karsinomu (%3.1), 3'ü tiplendirme yapılamayan malign tümör (%9) olarak yorumlanmıştır. Benign sitoloji tanılı 168 hastanın 4 (%2.4)'ünün malignite tanısı mevcut olmakla birlikte, sitolojik örneğe yansıyan malignite bulgusu yoktur. Kuşkulu sitoloji olarak tanı almış 10 olgunun 3'ünün (%30) malignite tanısı mevcuttur.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Gelişmiş ülkelerde PE'lerin %50'sinden fazlasının idiyopatik olduğu bildirilmektedir. Kanser ilişkili PE'lerin oranı %10-25'dir. Çalışmamızda literatürle uyumlu olarak %78.9 olgu benign, %15.1 olgu malign PE'dir. Perikardiyal sıvılarda sitolojik örnekleme birçok hastalığın tanısına ışık tutabilen bir inceleme yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Perikardial efüzyon, perikardiyosentez, sitopatoloji


Cenk Ekmekci, Sümeyye Ekmekci, Yelda Dere, Yasemen Adalı, Selim Ekinci, Ali Kemal Çabuk, Pınar Öksüz, Hatice Solmaz, Öner Özdoğan. Could the cytological evaluation of pericardial effusions illuminate our path?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2018; 28(2): 99-103

Corresponding Author: Cenk Ekmekci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (28 accesses)
 (494 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale