Sevoflurane or Halothane For Pediatric Outpatient Anaesthesia? [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(3): 87-94 | DOI: 10.5222/terh.2001.98223  

Sevoflurane or Halothane For Pediatric Outpatient Anaesthesia?

Betül Serdar1, Naciye Yensel2
1SSK Ege Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Anesteziloloji ve Reanirnasyon Kliniği, İzmir
2SSK Ege Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

AIM: Inductiıon, recovery, and stress reaction 10 surgery of chilren undergoing outpatient anaesthesia with sevoflurane or halothane, were compared in ASA I 60 patients, aged 2-10 years planned for tonsillectomy and adenoidectomy were included into the study. MATERIAL and METHOD: Patients were randomly divided into 2 groups. Induction was started with 40% oksigen plus 60%N20+increasing consantrations of halothane or sevoflurane via a mask. When the operations were over, all the anaesthetic gases were ceased simultaneously. After appropriate conditions were maintained, the patients were extubated and taken to the recovery room RESULTS: Induction and extubation periods were shorter in the sevoflurane group in comparison to the halothane group. Induction period for sevoflurane was recorded as 1.43 0.62, for halothane it was 4.06 0.94 minutes. Extubation period for sevoflurane was 4.50 2.08 minutes and halothane 7.80 3.07 minutes. Pulse rate and artery pressure values were more stable with sevoflurane in comprasion to halothane. There was no change of salivation during induction. Breath holding and coughing were more often in the halothane group compared with the sevoflurane group. There was no difference among the groups in terms of arrythmia, breath holding and caughing after the operations. Nausea and vomiting were more in the halothane group. There was difference according to stress reaction to operation in both groups. CONCLUSION: It can be concluded that sevoflurane can be a suitable alternative to halothane as it enables a more stable hemodynamics for mask induction and shorter recovery periods in pediatric anaesthesia.

Keywords: Day-case Anaesthesia, Inhalation, Anaesthetics.


Çocuklarda Günübirlik Anestezide Sevofluran Mı? Halotan Mı?

Betül Serdar1, Naciye Yensel2
1SSK Ege Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Anesteziloloji ve Reanirnasyon Kliniği, İzmir
2SSK Ege Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada günübirlik anestezi uygulanan çocuklarda sevofluran ve halotanın endüksiyon, derlenme ve cerrahi strese yanıta etkileri karşılaştırıldı. Yaşları 2-10 arasında değişen tonsillektomi, adenoidektomi operasyonu geçirecek ASA I, 60 hasta bu çalışmaya alındı. Olgulara herhangi bir premedikasyon uygulanmadı. Hastalar rastgele iki guruba ayrıldı. Halotan grubuna %40 02+ %60 N20 %0.5 ten başlayıp her 3. veya 5. inspirasyondan sonra 0.5 artırılarak maksimum %2,5 oranında halotan verildi. GEREÇ ve YÖNTEM: Sevofluran grubuna %40 02+ %60 N20 ve %1 oranında sevofluran ile başlandı. Her 3. veya 5. inspirasyondan sonda birer basamak (%1) artırılarak maksimum %7 sevofluran düzeyine çıkıldı. Cerrahi işlem bittikten sonra tüm anestezik gazlar aynı anda kesildi. Uygun kriterlere sahip olan (yeterli solunum, öğürme, öksürük, yüz buruşturma, hareket etme) hastalar ekstübe edilip uyanma odasında izlendi. BULGULAR: Çalışmamızda endüksiyon ve ekstübasyon süresi sevofluran grubunda halotan grubuna oranla daha kısaydı. Endüksiyon süresini sevofluran 1.43 0,62 dakika, halotanda 4.06 0,94 dakika (p=0,00), ekstübasyon süresini sevofluranda 4.50 2.08 dakika, halotaııda 7.80 3.07 dakika (p=0.00) olarak bulduk. Kalp atım hızı ve arter basıncı değerlerinin sevofluranla halotana göre daha iyi korunduğunu, diğer araştırmacıların verilerinin de bunu desteklediğini, sevofluranla daha dengeli bir hemodinami sağlandığını saptadık. Çalışmamızda endüksiyonda salivasyon artışı açısında fark yoktu (p>0,05). Öksürük ve soluk tutma ise halotan gurubunda sevofluran gurubuna oranla daha fazla sayıda görüldü (p<0,05). Operasyon boyunca halotan gurubunda sevofluran gurubuna oranla anlamlı sıklıkta ventriküler erken vuru saptadık (p<0,05). Operasyon sonrası guruplar arasında aritmi, soluk tutma, sekresyon artışı, öksürük açısından fark bulamadık (p>0,05). Bulantı, kusma sıklığını ise halotan gurubunda se¬vofluran gurubunda daha fazla saptadık (p<0,05). Cerrahi strese yanıt açısından guruplar arasında fark bulamadık (p>0,05). Kortizol ve glikoz örnekleriyle eş zamanlı olarak izlenen kalp atım hızı ve arteryel kan basıncı değerleri de guruplar arasında farklı değildi. SONUÇ: Sevofluran çocuklarda maske endüksiyonunda daha dengeli bir hemodiııami sağlanması ve derlenme süresinin kısalığı nedeniyle halotan karşısında iyi bir seçenek olabileceği söylenebilir. Bununla birlikte sevofluranın ekonomik açıdan daha yüksek bir maliyete sahip olması, ilaç seçiminde dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ayaktan anestezi, solunum anestezileri


Betül Serdar, Naciye Yensel. Sevoflurane or Halothane For Pediatric Outpatient Anaesthesia?. Tepecik Eğit Hast Derg. 2001; 11(3): 87-94


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (1 accesses)
 (577 downloaded)Copyright © 2021 The Journal of Tepecik Education and Research Hospital. All Rights Reserved.
Lookus & OnlineMakale