E- ISSN: 2822-4051
Oncological Principles of Rectal Cancer Surgery [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 59-76 | DOI: 10.5222/terh.2002.98878

Oncological Principles of Rectal Cancer Surgery

Selman Sökmen1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

It is clear that rectal cancer is one of the most important of solid tumors, for more permanent "cures" are possible for this cancer compared to all other visceral malignancies added together. There is no other major malignancy in which such enormous variation can be seen in the outcome depending on the choice of the surgeon at the initial operation. The potential for better preoperative staging and analysts of the precise extent or the cancer by improved imaging offers unique hope for the control of locally advanced disease. The management of rectal cancer has particularly changed very considerable over the last twenty years. New imaging techniques have improved preoperative assessment and radiotherapy used in appropriate cases has been shown to reduce local treatment failure which is also potentially reducible by modern surgery based upon anatomical and pathological principles of loco-regional spread. The increasingly multimodality approach characterizes all successful modern rectal cancer management, however, remarkable international differences exist in attitudes to the use of chemo and radiotherapy. Thus, whilst the multidisciplinary team approach is undoubtedly here to say, it is time to revisit the essentials of oncalogic rectal cancer surgery and have a critical appraisal in current controuersies of surgical techniques.

Keywords: Rectum cancer, surgery, total mesocolon excision, radiotherapy, chemotherapy

Rektal Kanser Cerrahisinde Onkolojik İlkeler

Selman Sökmen1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Rektal kanserin solid tümörler içinde en önemlilerinden biri olduğu açıktır; çünkü bu kanserlerde diğer visseral malignitelere oranla daha fazla tam iyileşme mümkündür. İlk ameliyat sırasında, cerrahın dauranışına bağlı olarak hasta pronozunun bu derece değişebildiği başka bir majör malignite yoktur. Gelişen görüntüleme yöntemleri sayesinde daha iyi preoperatif evreleme yapılabilmesi ve kanserin yayılımının daha doğru değerlendirilebilmesi ile fokal ileri hastalığın kontrolu için ümit doğmuştur. Son 20 yıl içinde özellikle rektal kanserin tedavisi belirgin değişiklik göstermiştir. Yeni görüntüleme teknikleri preoperatif değerlendirmeyi geliştirmiş ve uygun olgularda kullanılan radyoterapinin fokal rekürrensi azalttığı saptanmıştır. Lokal rekürrens lokorejiyonel yayılımın anatomik ve patolojik ilkelerine temel alan modern cerrahi yaklaşım ile de potansiyel olarak azaltılabilir. Çoklu tedavi seçeneğinin kullanıidığı yaklaşım, başarılı modern rektal kanser tedavisinin temelidir. Ancak, kemoterapi ve radyoterapi kullanım eğilimlerinde belirgin uluslar arası farklar mevcuttur. O halde, mültidisipliner tedavi yaklaşımları mutlaka sürecektir, fakat onkolojik rektal kanser cerrahisinin esaslarını gözden geçirmenin ve cerrahi tekniklerdeki güncel tartışiarı değerlendirmenin tam zamanıdır.

Anahtar Kelimeler: Rektum kanseri, cerrahi, total mezoko/on eksizyonu, radyoterapi, kemoterapi

Selman Sökmen. Oncological Principles of Rectal Cancer Surgery. Tepecik Eğit Hast Derg. 2002; 12(2): 59-76
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale