Meningokoksemili Olgularda Niklasson Skorlamasının Prognostik Değeri [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(1): 19-23 | DOI: 10.5222/terh.2006.00268  

Meningokoksemili Olgularda Niklasson Skorlamasının Prognostik Değeri

Nesrin Gülez1, Pelin Akgün Gerçek1, Ferah Genel1, Şeref Targan1, Füsun Atlıhan1
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Amaç: Meningokoksemiye bağlı mortalite yüksek olarak devam etmektedir. Bu nedenle kötü prognozlu hastaların agresif tedaviye gereksinimleri vardır ve erken dönemde belirlenmeleri gerekir. Bu çalışmanın amacı, meningokoksemili hastalarda klinik seyir, laboratuvar bulguları ve komplikasyonları değerlendirmek ve prognozu belirlemede Niklasson skorlamasının etkinliğini araştırmaktır. Yöntem: Bu çalışmada Mart 2003 ile Mart 2004 tarihleri arasında meningokoksemi tanısı alan 17 olgu yaş, cinsiyet, mevsim özelliği, yakınmalar, fizik inceleme bulguları, laboratuvar bulguları, tedavi, komplikasyonlar ile prognoz açısından prospektif olarak değerlendirildi. Yüksek riskli olguları belirleyebilmek amacıyla Niklasson skorlaması kullanıldı. Bulgular: Olguların %58.8'i erkek, %41.2'si kız olup, yaş ortalaması 67.9±41.2 ay idi. Olgular en sık Nisan (%29.4) ve Mayıs (%29.4) aylarında başvurmuştu. En sık başvuru yakınması ve fizik inceleme bulgusu ateş idi (%100). Lomber ponksiyon 15 hastaya yapıldı. İki hasta irreversibl septik şok nedeniyle hastaneye kabulünden sonraki birkaç saat içinde kaybedildi. Beyin omurilik sıvısı bulguları, olguların %60'ında menenjit ile uyumlu idi. Olguların %82.4'ünde dissemine intravaskuler koagülasyon, %52.9'unda septik şok izlendi. Niklasson skorlamasına göre olguların %58.8'i yüksek risk grubuna girmekteydi, ancak mortalite oranı %11.7 olarak belirlendi. Olguların hiçbirisinde 1 yıllık izlemde sekel saptanmadı. Sonuç: Erken tanı ve etkin tedavi ile iyi sonuçlar elde edilebileceği, Niklasson skorlama sisteminin basit, hasta başında kullanılabilir ve agresif tedavi için yol gösterici olduğu görüşüne varıldı.

Anahtar Kelimeler: Meningokoksemi, Niklasson skorlaması, prognoz


Prognostic Validation of Niclasson Scoring in Patients with Meningococcemia

Nesrin Gülez1, Pelin Akgün Gerçek1, Ferah Genel1, Şeref Targan1, Füsun Atlıhan1
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

Aim: Mortality due to meningococcemia continues to be extremely high. Patients with poor prognosis require aggressive therapy and should be identified early. The aim of this study is to evaluate the clinical course, laboratory findings and complications in patients with meningococcemia and to investigate the efficacy of Niklasson scoring in determining the prognosis of patients. Methods: Seventeen patients with meningococcemia were evaluated prospectively for age, sex, seasonal characteristics, complaints, physical and laboratory findings, management, complications and prognosis between March 2003 and March 2004. Niklasson 's Scoring was used for determining the patients with high risk. Results: 58.8% of the patients were males, and 41.2% of were females and their mean age was 67.94±41.26 months. Most of the patients were admitted to the hospital on April (29.4%) and May (29.4%). Fever was found as the most freguent complaint (100%) and physical finding (100%). Lumber punction was done in 15 patients. Two patients died within a few hours after admittance to the hospital because of irreversible septic shock. Meningitis was determined in 60% of the patients with the cerebrospinal fluid findings. Disseminated intravascular coagulation was observed in 82.4% of the cases and septic shock in 52.9% of the patients. According to the Niklasson's Scoring System. 58.8% of the cases were found in high risk group, but the mortality rate was determined as 11.7%. No morbidity was obserued within 1 year follow up. Conclusion: Best results may be obtained with early recognition and rapid institute in therapy and the Niklasson's Scoring System is a practical method and can guide the doctor for agressive therapy.

Keywords: Meningococcemia, Niklasson's scoring, prognosis


Nesrin Gülez, Pelin Akgün Gerçek, Ferah Genel, Şeref Targan, Füsun Atlıhan. Prognostic Validation of Niclasson Scoring in Patients with Meningococcemia. Tepecik Eğit Hast Derg. 2006; 16(1): 19-23


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (1 kere görüntülendi)
 (534 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale