Semptomatik uterin fibroidlerin tedavisinde uterin arter embolizasyonunun uzun dönemde etkinliği ve over rezervine etkisi [Tepecik Eğit Hast Derg]
Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 114-121 | DOI: 10.5222/terh.2019.00377  

Semptomatik uterin fibroidlerin tedavisinde uterin arter embolizasyonunun uzun dönemde etkinliği ve over rezervine etkisi

Esra Bahar Gür1, Mehmet Serkan Gür2, Ebru Şahin Güleç3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye.
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiyagnostik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye.
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızın amacı, semptomatik uterin fibroidlerin tedavisinde uterin arter embolizasyonunun etkinliğini ve over rezervine etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif kohort çalışmada, 1 Ocak 2010- 1 Ocak 2018 tarihleri arasında uterin arter embolizasyonu uygulanan 36 hastanın işlem öncesi ve işlemden sonra 6. ve 12. aylardaki verileri analiz edildi. Uterus ve fibroid volümü, kontrastlı manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirildi. Hastaların işlem öncesi ve sonrası menstürel kanama değişiklikleri ve hemoglobin düzeyleri izlendi. Ağrı yakınması, vizüel analog skalası ile değerlendirildi. İşlem öncesi ve sonrası over rezervi anti-müllerian hormon, folikül uyarıcı hormon ve estriol düzeyleri ile karşılaştırıldı. Sayısal veriler, tek yönlü ANOVA, katagorik veriler Mc Nemar testi ile analiz edildi.
BULGULAR: Ortalama yaş 42.0 ±5.8 (SD), takip süresi 62 ± 7.1 (SD) (13-72) ay olarak hesaplandı. Hiçbir hastada per-op ve post-op komplikasyon gelişmez iken, sadece 1 hasta takipte işlem başarısızlığı nedeniyle cerrahiye verildi. İşlem sonrası 6 ve 12. aylarda, işlem öncesine kıyasla dominant fibroid (157.7, 72.8 ve 63.3 cm3 ) ve uterus hacminde ( 332.2, 265, 229 cm3) anlamlı küçülme izlendi ( sırasıyla p<0.05, p<0.05 ve p<0.05, p<0.05). İşlem öncesi ve sonrası VAS skorlarındaki gerileme anlamlıydı (p<0.01, p<0.01). Keza, yoğun mestürel kanaması olan hasta sayısındaki azalma (%72.2, %33.3 ve %27.7) ve Hb düzeylerindeki artış (11.2±0.2, 12.3±0.1 ve 12.7±0.2 g/dL) anlamlı bulundu (p<0.01, p<0.01 ve p=0.04, p=0.03). İşlem sonrası takiplerde, over rezerv testlerinde anlamlı değişiklik gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Uterin arter embolizasyonu, semptomatik uterin fibroidlerin tedavisinde, düşük komplikasyon, yüksek etkinlik ve hasta memnuniyeti ile cerrahiye iyi bir alternatif olabilir. Uterin arter embolizasyonunun over rezervi üzerine olumsuz etkisi gösterilememiştir.

Anahtar Kelimeler: uterin fibroidler, embolizasyon, over rezervi


Long-term efficacy of uterine artery embolization in the treatment of symptomatic uterine fibroids and its effect on ovarian reserve

Esra Bahar Gür1, Mehmet Serkan Gür2, Ebru Şahin Güleç3
1Department of Obstetric and Gynegology, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey
2Department of Radiology, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey
3Department of Obstetric and Gynegology, Saglik Bilimleri University, Tepecik Educational and Resech Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the efficacy of uterine artery embolization and its effects on ovarian reserve in the treatment of symptomatic uterine fibroids.
METHODS: In this retrospective cohort study, 36 patients who underwent uterine artery embolization between January 1, 2010 and January 1, 2018 were analyzed before the procedure and at 6 and 12 months after the procedure. Uterus and fibroid volume were evaluated by contrast-enhanced magnetic resonance imaging. Hemoglobin levels and menstrual bleeding changes were investigated before and after the procedure. Pain was evaluated by visual analog scale. Pre- and post-procedure ovarian reserve was measured with anti-müllerian hormone, follicle stimulating hormone and estriol levels. Numerical data were analyzed by one-way ANOVA and categorical data were analyzed by Mc Nemar test.
RESULTS: The mean age was 42.0 ± 5.8 (SD) and the mean follow-up period was 62 ± 7.1 (SD) (13-72) months. None of the patients developed per-op and post-op complications. Only one patient required surgical procedure due to insufficient decrease of fibroid size. At 6 and 12 months postoperatively, dominant fibroids (157.7, 72.8 and 63.3 cm3) and uterine volume (332.2, 265, 229 cm3) were significantly decreased compared to pre-procedure (p <0.05, p <0.05 and p <0.05, p<0.05, respectively). The decrease in VAS scores before and after the procedure was significant (p <0.01, p <0.01). Also, the decrease in the number of patients with heavy mestural bleeding (72.2%, 33.3% and 27.7%) and decrease of Hb levels (11.2 ± 0.2, 12.3 ± 0.1 and 12.7 ± 0.2 g / dL) were significant (p <0.01, p <0.01and p = 0.04; p = 0.03). No significant changes were observed in ovarian reserve tests during the postoperative follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Uterine artery embolization may be a good alternative to surgery in the treatment of symptomatic uterine fibroids with low complications, high efficacy and patient satisfaction. The adverse effects of uterine artery embolization on ovarian reserve could not be demonstrated.

Keywords: uterin fibroids, embolization, overian reserve


Esra Bahar Gür, Mehmet Serkan Gür, Ebru Şahin Güleç. Long-term efficacy of uterine artery embolization in the treatment of symptomatic uterine fibroids and its effect on ovarian reserve. Tepecik Eğit Hast Derg. 2019; 29(2): 114-121

Sorumlu Yazar: Esra Bahar Gür, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 (20 kere görüntülendi)
 (529 kere indirildi)Copyright © 2020 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dergisi. Tüm Hakları Saklıdır.
Lookus & OnlineMakale